Budapesti Közlöny, 1887. április (21. évfolyam, 74-98. szám)

1887-04-01 / 74. szám

HIVATALOS KÉSZ. 1887. évi XII. TÖRVÉNYCZIKK az 1­8­8­7. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1887. évi márczius hó 19-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytárc­ban 1887. évi márczius hó 20-án.) (Folytatás.) Rovatonként CzimenkéntFejezetenként Rovatonként CziraenkéntFejezetenként f­o­r­i­nt f­o­r­i­nt II. Beruházások. 6. sz. 5614 darab tiszavidéki vasúti részvény törlesztésére az 1880. évi I. Fejezet. XXXVIII. t.-cz. alapján 1377149 7. cz. A maros-ludas-beszterczei helyi Állandó országház építésére az 1884. érdekű vasút építési költségeihez évi XIX. t.-czikk alapján, 600000 való hozzájárulás fejében, az 1884. évi XXXII. t.-cz. alapján 150000 II. Fejezet. 8. sz. A bihar-békési helyi érdekű vasút építési költségeihez való hozzá-Bélü­g­y minister­ium­­ járulás fejében, az 1885. évi XVIII. t.-cz. alapján 150000 1. ez. A nemzeti színház faalkotmá-9. ez. Torontáli helyi érdekű vasutak nyut színpadának vasszerkezetű gépe­építési költségeihez való hozzájáru­l erekkel kicserélési költségekre I.­lás fejében 55000 részlet 6974 2. ez. A pozsonyi országos kórháznak 10. ez. Az állandó kataszter által az a Pozsony sz. kir. városában létesült 1884—1885. években felmért és általános vízvezetékkel való össze­helyszínelt községek kataszteri mun­keztetés költségeire 3161 kálatainak átalakítására, valamint a 3. sz. Ugyanott az árnyékszékeknek kataszteri térképeknek a földadó­önműködő »Watercloset« szerke­nyilvántartás és azzal kapcsolatos tetre való átalakításával járó kiadó­hiteltelekkönyvi átalakítások czél­sokra 2089 jaira és a felmérés munkarészeknek az 1885. évi XXII. t.-cz. értelmében Együtt (II. fejezet, 1—3. czim.) 12224 a földadó-kataszter részére eszköz­lendő lemásolására 100000 III. Fejezet. Együtt (III. fejezet, 1—10. czim) 3473884 Pénzügyministerium: 1. ez. Építkezésekre a dohányjövő­ IV. Fejezet. déknél 2. ez. Építkezésekre a sójövedéknél Közmunka- és közlekedési ministerium: 3. ez. Építkezésekre az állami jószá-4800­­goknál 62000 1. ez. A budapesti dunarész szabálya­ 4. ez. Beruházások bányászat és pénz­tására 149000 verésnél 2. ez. A fiumei kikötő építésére: 1. A körmöczbányai Nándor-al­ap­szerződésben foglalt munkálatok tárna berendezésére 125000 folytatására és új építkezésekre 875000 2. A szélaknás bányahivatal alá b) felügyeletre 25000 tartozó bányaműveknél telj­esi­tendő feltárási munkálatokra 180000 Összesen (2. czim) 900000 3. A pénzverdénél 47215 4. A zalathnai főbányahivatalnál 18500 3. sz. A felső Duna általános szabás 5. A vasműveknél teljesítendő lyozási munkálataira, építkezésekre 41000 a) szabályozási munkálatokra 1050000 6. A selmeczbányai erdészeti aka­b) felügyeletre 50000 démia kiépítésére II. részlet­ként 40000 Összesen (3. czim) 1100000 Összesen (4. czim) 451715 4. sz. A Tiszánál létesítendő szabályo­zásra: 5. sz. A vágvölgyi vasút megvételére a a) szabályozási munkálatokra 490000 6,988.000 frttal megállapított vé­b)­felügyeletre 10000 felár 1887. évben fizetendő részlete, az 1879. évi XXVII. t.­cz. alapján 600000 Összesen (4. czim) 500000 523220 Előfizetési Árak : naponkénti postai Baótkü­ldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..............................10 frt Félévre.................................10 » Negyedévre..............................5 » Egy telje« lep­ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-sséig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Budapest, 1887. 74. szám. Péntek, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐItai IRODA : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. film I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hiv­atal : terem Cziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitor egyazon hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdíj külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Lapunk mai számához egy ír «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next