Budapesti Közlöny, 1887. június (21. évfolyam, 123-146. szám)

1887-06-01 / 123. szám

Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, dr. Teleszky István budapesti gyakorló ügyvédet és országgyűlési képvi­selőt a magyar igazságügyministeriumhoz államtitkárrá nevezem ki. Kelt Bécsben, 1887. évi május hó 24-én. Ferencz József, s. k. Fabiny Teofil, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére albiróvá, a török-kanizsai já­rásbírósághoz. dr. Végh Imre nagy-kikin­­dai törvényszéki aljegyzőt nevezem ki. Kelt Bécsben, 1887. évi május hó 22-én. Ferencz József, s. k. Fabiny Teofil, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Weidinger Alajos honvéd századosnak és törvényes utódai­nak a magyar nemességet a «makárvöl­­g­y­i » előnévvel díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1887. évi május hó 21-én. Ferencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Fock József nyugal­mazott állami urmesternek sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1887. évi május hó 23-án. Florencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. Ó császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister 1. a. előterjesztésére, f. évi május hó 18-án kelt legfelső elhatározásával, legk. meg­engedni méltóztatott, hogy Neumann Tódor cs. és kir. consul, 5 fensége a khedive által részére adományozott III. oszt. Medzsidje-rendet; czerneki és tarkeoi Dessewffy Tamás, és Rakowsky Albert cs. és kir. consuli növendékek az olasz királyi Ko­rona-rend lovag­keresztjét, illetve a porosz királyi IV. oszt. Vörös Sas-rendet, és Rumboldt E. M. a valonai cs. és kir. consulatus ügyvivője az ottomán császári IV. oszt. Medzsidje-rendet elfogadhassák és viselhessék. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister 1. a. előterjesztésére, f. évi május hó 18-án kelt legfelső elhatározásával, legk. meg­engedni méltóztatott, hogy Krauss János segéd­hivatali segéd a cs. és kir. közös külügyministe­­riumban, a pápai Szilveszter-rendet elfogadhassa és viselhesse. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi május hó 20-án Bécsben kelt legfelső elhatározá­sával, Bellusich János szél-aknai zuzó­mű felügye­lőnek sok évi szolgálata alatt a bányászat terén szerzett érdemei elismeréséül, a bánya-tanácsosi czimet és rangot díjmentesen legk. adományozni méltóztatott. (A császári és Apostoli királyi Felsége, f.­éli május hó 26-án Budapesten kelt legfelső elhatá­rozásával, Kovács Ferencz szolgálaton kívüli vi­szonyban lévő honvéd-hadnagynak a czimzetes fő­hadnagyi jelleget díjmentesen legk. adományozni méltóztatott. 2 . császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi május hó 21-én Sainzban kelt legfelső elhatározá­sával, a m. kir. V. számú csendőr­kerület állomá­nyába tartozó Gidró Mihály őrsvezető czimzetes őrmester, és Matonák Ádám csendőr részére, öt embernek a megégés halálától saját életök veszélyez­tetésével véghez vitt megmentése elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet legk. adományozni méltóztatott. A m. kir. belügyministerium vezetésével meg­bízott Ő Felsége személye körüli m. kir. minister, a fővárosi m. kir. államrendőrséghez: dr. Sélley Sándor II. oszt. rendőrtanácsost I. oszt. rendőrta­nácsossá, Szlávy György rend. fogalmazót kerületi kapitánynyá, Minorich Albert II. oszt. fogalmazót I. oszt. fogalmazóvá, Tóth Lajos tiszteletbeli fo­galmazót II. oszt. fogalmazóvá, Tóth Mihály rend. írnokot fizetés nélküli fogalmazóvá, Papp Tiva­dart, Eichhardt Antalt, Hanacsik Emilt, Huszár Sámuelt, Gajzágó Gerőt, Tóth Ferenczet, Marton Dömét, Luka Györgyöt, és Nemes Lászlót hivatal­tisztekké, Berényi Lajost, Asztalos Józsefet, Na­szódi Bélát, Sajó Sándort, és Ferencz Albertet írnokokká nevezte ki. A m. kir. belügyministerium vezetésével megbí­zott Ő Felsége személye körüli m. kir. minister, a fővárosi rendőrséghez: Jeney Zoltánt, Inkey Tódort, Lickl Gézát, és Pavlik Ferenczet felügye­lőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, a felső-visói kir. közjegyzői állásra, Papp Zsigmond felső-visói gyakorló ügyvédet nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, a vezetése alatt álló ministerium számvevőségéhez III. oszt. szám­tisztté: Schandlbauer József budapesti kir. adófel­­ügyelőségi szám gyakornokot nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, főfegyőrré a sop­­roni kir. orsz. fegyintézethez, Weber György ot­tani I. oszt. fegyőrt és czimz. főfegyőrt nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minis­ter, Schagrin Józsefet, Klein Bélát, Reiter Jánost, Eichhardt Antalt, Pollák Mórt, és Czervenka Gusztávot a m. kir. postatakarékpénztárhoz ideig­lenes minőségű segéd­tisztekké nevezte ki. Pap Farkas lovas hadnagy a cs. és kir. közös hadsereg szolgálaton kívüli viszonyából, a cs. és kir. közös hadügyminiszerrel egyetértőleg, — a m. kir. honvéd lovasság szolgálaton kívüli viszo­nyába helyeztetett át. A szatmári m. kir. pénzügyigazgatóság, Aszalós János sz.-somlyói V. oszt. adótisztet a m.-szi­­geti adóhivatalhoz IV. oszt. adótisztté, és Träger Antal zilahi adóhivatali gyakornokot a n.-károlyi kir. adóhivatalhoz VI. oszt. adótisztté nevezte ki. A temesvári m. kir. pénzügyigazgatóság, Csö­mör József V. oszt. adótisztet a temesvári m. kir. adóhivatalhoz IV. oszt. adótisztté nevezte ki. A m. kir. kincstári jogügyi igazgatóság, Aár Mátyás irodatisztet kezelő tisztté nevezte ki. A fölmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Nagy Tamás vajda­szenti­vány­i la­kost Maros-Torda vármegye régeni alsó járására az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m.. kir. minister, Horvátovich Mihály igrámi lakost (u. p. Báhony) Pozsony vármegye szempczi járására az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m.kir. minister, Spalovszky Ferencz salamonfai lakost (u. p. Locsmánd) Sopron vármegye csepregi járá­sára az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Matisz Albert kir. járásbirót és nagy-martoni lakost Sopron vármegye nagy-martoni járására az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Szomjas László t.-dadai lakost Sza­bolcs vármegye dadai alsó járására az állandó gaz­dasági tudósítói tiszttel bizta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Grossmann Ármin romlotti lakost (u. p. Magyar-Egregy) Szilágy vármegye zsibói járására az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Zechmeister Viktor náprádfai lakost (u. p. Gutorföld) Zala vármegye novai já­rására az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. Lőwy Dávid székes­fejérvári illetőségű ugyan­ottani lakos saját, valamint Lajos, Berta, Erzsébet, Aurél, Béla és Sándor nevű kiskorú gyermekei ve­zetéknevének *Lengyel­-re kért átváltoztatása* I. évi 31,549. sz. belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Friedmann Gábor budapesti illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint Róbert és Ernő nevü kiskorú fiai vezetéknevének *Forrai­-ra kért átváltoztatása, f. évi 31,566. sz. belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Schossberger Adolf tabi illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének *Sipos”-ra kért át­változtatása, I. évi 31.567. számú belügyministeri­umi rendelettel megengedtetett. Kuzmanovics János aradi illetőségű ugyan­ottani lakos saját, valamint János Géza nevű kisk. fia vezetéknevének eKozma»-ra kért átváltozta­tása, f. évi 32,274. számú belügyministerium rendelettel megengedtetett. Grosz Adolf váczi illetőségű ugyanottani la­kos vezetéknevének *Nagy»-T3L kért átváltozta­tása, f. évi 32,447. sz. belügyministeriumi rende­lettel megengedtetett. Abelsberg Lajos (Elieser) kölesdi illető­ségű 69-ik gy.-ezredbeli tizedes vezetéknevének *Ardai”-ra kért átváltoztatása, f. évi 32.525. sz. belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Grosz Herman Ferencz kecskeméti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének *Nagy*-ra kért átváltoztatása, I. évi 32.619. sz. belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Grosz János kecskeméti illetőségű ugyanot­tani lakos vezetéknevének *Nagy*-ra kért átvál­

Next