Budapesti Közlöny, 1887. augusztus (21. évfolyam, 174-197. szám)

1887-08-02 / 174. szám

Budapest, 1897. 174. szám. Kedd, augusztus 2. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................20 írt Félévre.................................10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. HIVATALOS KÖZLÖNY. II A 1*. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még­pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100— 200-szóig 2 írt, 200—300-szóig 3 írt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodh­asábos petitsor egyszeri hír­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. 1887. évi XXXVII. TÖRVÉNYCZIKK a Görögországgal 1887. évi márczius 30-án,­­április 11-én) Kötött kereskedelmi egyezmény beczikkelyezésér­ől. (Szentesítést nyert 1887. évi julius hó 27-én. A megerősítő okmányok kicseréltettek Athénben, 1887. évi junius hó 28-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvény­tár«-ban 1887. évi julius hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és Képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: 6 császári és Apostoli királyi Felségének és 5 Felsége Görögország királyának meghatalmazottjai által kötött és Athénben, 1887. évi már­czius 30-án, (április 11-én) aláírt kereskedelmi egyezmény ezennel az ország törvényei közé iktattatik. Szövege a következő: Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. stb. és Magyar­­ország Apostoli királyának kormánya és Ő Felsége Görögország királyának kormánya azon óhajtástól vezéreltetve, hogy a barátságos viszonyt megerő­sítsék és hogy államaik közt a kereskedést előmozdítsák, fentartván ma­guknak azt, hogy e czélból egy teljes és végleges kereskedelmi szerződés megkötésére nézve a tárgyalásokat folytatják, ez alkalommal egy ideiglenes szerződésnek megkötését határozták el és meghatalmazottaikká kinevezték . Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. stb. és Magyar­­ország Apostoli királya, Trauttenberg báró urat, kamarását, rendkívüli kö­­vetjét Ő Felségénél Görögország királyánál, a II. osztályú vaskoronarend vitézét; Ő Felsége Görögország királya: Dragoumis E. N. urat, a külügyek ministerét, kik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös kicseré­lése után a következő czikkekben állapodtak meg: I. czikk. Mindkét magas szerződő fél alattvalói, hajói és árui a másik fél te­rületén ugyanazon jogokat, kiváltságokat és kedvezményeket fogják élvezni, melyek a legnagyobb kedvezésben részesülő nemzetnek nyujtatnak. Ezen intézkedés nem alkalmazandó azonban sem a halászatra, sem a parthajó­zásra, melyekre nézve a két állam illető törvényhozása marad hatályban. II. czikk: Az osztrák-magyar monarchiából eredő áruk, melyek Görögországba vizetnek ki és viszont a Görögországból eredő áruk, melyek az osztrák-ma­gyar monarchiába vizetnek ki, még pedig — akár fogyasztásra, akár raktá­rozásra, akár ismért kivitelre, akár átvitelre, — ezen egyezmény tartama alatt ugyanazon bánásmódban fognak részesülni és nem lesznek alávetve sem magasabb, sem másféle illetékeknek, mint azon nemzet terményei vagy árui, a­mely e részben a legnagyobb kedvezést élvezi. A Görögországba való kivitelnél az osztrák-magyar monarchiában és viszont az osztrák-magyar monarchiába való kivitelnél Görögországban nem fognak más vagy magasabb kiviteli illetékek szedetni, mint a­melyek ugyanoly czikkektől az e részben a legnagyobb kedvezésben részesülő más országba való kivitelnél szedetnek. E végből a szerződő felek mindegyike arra kötelezi magát, hogy a másik felet azonnal és ellenkedvezmény nélkül mindazon kedvezésekben, előnyökben vagy illetékek leszállításában fogja részeltetni, a­melyeket az említett tekintetekben hasonló szerződések által harmadik hatalomnak már nyújtott vagy ezután nyújtani fog. Az egyik szerződő fél területeiről jövő vagy az azokra menő bármiféle czikk­ek a másik fél területein átviteli vám alól mentesek. Az átviteli forgalom tekintetében a szerződő felek egymásnak azon bánásmódot biztosítják, a­melyet e részben a legnagyobb kedvezésben része­sülő nemzet élvez. Le gouvernement de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bo­hémé etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie et le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellenes, animés du mérne désir de consolider leurs liens d’amitié et de développer les rapports commerciaux eutre les deux pays, se réservant á cet effet de poursuivre la négociation d’un Traité complet et définitif de commerce, ont résolu de conclure dés á présent une Convention provisoire et ont nőmmé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohémé etc., et Roi Apostoli­que de Hongrie: Monsieur le Baron de Trauttenberg, SonChambellan, En­­voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté le Roi des Hellénes, Chevalier la Couronne de fér de II. Classe; Sa Majesté le Roi des Hellénes: Monsieur E. N. Dragoumis, Son Mi­nistre des affaires étrangéres, lesquels aprés s’étre communiqué leurs plein-pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des stipulations suivantes: Article I. Les sujets, les navires et les marchandises de chacune des deux Hau­­tes Parties contractantes jouiront dans les territoires de l’autre des privilé­­ges, immunitás, ou avantages quelconques accordés a la nation la plus favorisée. Toutefois, ces dispositions ne concernent point la péche ni la navigation de cőte ou cabotage, anxquelles la législation respective des deux États reste applicable. Article II. Tous les objets provenant de l’Autriche-Hongrie, qui seront importé» dans la Gréce, et tous les objets provenant de la Gréce qui seron importés dans la Monarchie austro-hongroise, destinés sóit a la consommation, sóit a l’entreposage, sóit á la réexportation, sóit au transit, seront soumis, pendant la durée de cette Convention, au mérne traitement et nommément ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les produits ou mar­chandises de la nation la plus favorisée sous ce rapport. A l’exportion pour la Gréce il ne sera pergu en Autriche-Hongrie, et k l’exportation pour l’Autriche-Hongrie il ne sera per§u en Gréce d’autres ni de plus bauts droits de sortie qu’ä l'exportation des mémes objets pour le pays le plus favorisé á cet égard. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s’engage done á faire profiter l’autre immédiatement et sans compensation, de toute faveur, de tous priviléges ou abaissements de droits qu’elle a déjá accordés ou pour­­rait accorder par la suite sous les rapports mentionnés á une tierce Puis­sance par des Traités similaires. Les marchandises de toute nature venant des territoires de l’une des Hautes Parties contractantes ou y allant, seront exemptes dans les territoires de l’autre, de tout droit de transit. Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garantie á chacune des Parties contractantes pour tout ce qui concerne le transit. Lapunk mai számához egy ív a Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next