Budapesti Közlöny, 1887. október (21. évfolyam, 223-248. szám)

1887-10-01 / 223. szám

Budapest, 1887. 223. SZÍITÍL Szombat, október 1. BUDAPESTI «»KÖZLÖNY. HIVATAL­OS LAP.* Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.......................... 20 frt Félévre ...•••■ 10 » Negyedévre..................................5 » Eg­y teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitő”-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr* bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajozárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A belügyministerium ideiglenes vezeté­sével megbízott Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, gróf Gyürky Ablakára Nógrád és Nyitra vár­megyék főispánját — Nógrád vármegye főispáni állásában való meghagyása mel­lett — Nyitra vármegyei főispáni állásá­tól, saját kérelmére felmentem s helyébe Szalavszky Gyula Nyitra vármegye alispán­ját ezen vármegye főispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1887. évi szeptember hó 29-én. Ferencz József, s. k. A belügyministerium ideiglenes vezeté­sével megbízott Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Jakab­ffy Imre királyi tanácsost s Krassó-Szörény vármegye alispánját ezen vármegye fő­ispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1887. évi szeptember hó 29-én. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, birákkára budapesti váltó- és kereskedelmi törvényszékhez. Ney Aladár budapesti V. kerületi és dr. Wetzel Gyula budapesti VIII.—X. kerületi járásbirósági albirákat nevezem ki. Kelt Budapesten, 1887. évi szeptember hó 25-én. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, Szkicsák Ignácz liptó-szent-mik­­lósi járásbirónak törvényszéki bírói minő­ségben a lőcsei törvényszékhez kért áthe­­lyeztetését jóváhagyván, törvényszéki bi­­rákká: a csik­szeredai törvényszékhez: Sándor Albert oklándi, a beregszászi tör­vényszékhez: Both Miklós munkácsi és az ipolysági törvényszékhez : Zubovich Román ottani járásbirósági albirákat nevezem ki. Kell Budapesten, 1887. évi szeptember hó 27-én. Br. Orczy Béla, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. Fabiny Teofil, s. k. Ferencz József, s. k. Ferencz József, s. k. Ferencz József, s. k. Fabiny Teofil, s. k. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére, ügy­ész szé, a lugosi ügyész­séghez : dr. Katona Béla budapesti al­­ügyészt ;alügyészekké pedig: a brassói ügyészséghez: Bodó Sándor nagy-ilondai s a kolozsvári ügyészséghez: Sámi László Kolozsvár városi járásbirósági albirákat ne­vezem ki. Kelt Budapesten, 1887. évi szeptember hó 27-én. A császári és Apostoli királyi Felsége, legki­méltóztatott: báró Joelson Alfréd várakozási illetékkel számt szabadságolt altábornagynak,a saját kérelmére esz­­közölt utóbbi felülvizsgálat alapján, «szolgálatkép­telen» gyanánt a ... megérdemelt nyugalomba helyezését elrendelni; lovag Fabrizsi János vezérőrnagynak, a 21. gy.-dandár parancsnokának, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését, saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal hosszú, mindig jeles és az ellenség előtt kitüntetett szolgálata elismeréséül,a Lipót-rend lovag keresztjét dijmentesen adomá­nyozni ; karaisi báró Karaisi Ferencz ezredesnek a béke­állományban, térparancsnoknak Olmützben, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését, saját kérel­mére elrendelni és neki ez alkalommal a czimzetes vezérőrnagyi jelleget dijmentesen adományozni; továbbá elrendelni: Leeder Vilmos alezredesnek a békeállományban, a bécs-ujhelyi kát. akadémia tanárának, a jól meg­érdemelt nyugalomba helyezését, saját kérel­mére ; Sehreyer Móricz őrnagynak a 28. sz. gy-ezred­ben, a fölülvizsgálat alapján «ez idő szerint szol­gálatképtelen» gyanánt, a várakozási illetékkel számfelett szabadságoltak viszonyába helyezését egy év tartamára; Prantner Venczel őrnagynak a 44. sz. gy.­ez­­redben, a felülvizsgálat alapján «rokkant» gya­nánt a jól megérdemelt nyugalomba helyezését; Kocher János várakozási illetékkel száml. sza­badságolt, az utóbbi felülvizsgálatnál «szolgálatra alkalmasnak» talált őrnagynak az 50. sz. gy .-ez­redben, — bevonulását tényleges szolgálatra, egy­idejű áthelyezéssel a 98. sz. gy .-ezredhez; azután adományozni: a czimzetes őrnagyi jelleget dij­mentesen , a következő 1. oszt. századosoknak: strassbhali lovag Etz Konrádnak a 11. sz. gy.­Hofmann Adolfnak, a nyugállományban ; továbbá: Reznicek János 1. oszt. századosnak a 6. Sz. dzsi­­dás-ezredben, — előjegyzését őrnagyi helyi alkal­mazásra elrendelni; dr. Mühlvenzl Ferencz 1. oszt. főtörzsorvosnak, a 13. hadtest egészségügyi főnökének, a felülvizs­gálat alapján «rokkant» gyanánt nyugalomba he­lyezését elrendelni és ez alkalommal sok évi, há­borúban és békében egyaránt jeles szolgálata elis­meréséül, a 3. oszt. vaskorona-rendet dijmentesen adományozni; dr. Deisch Frigyes 2. oszt. főtörzsorvosnak, a linzi 4. sz. helyőrs. kórház főnökének, nyuga­lomba helyezését, saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal sok évi, kötelességhű és sike­res szolgálata elismeréséül, a czimz. 1. oszt. fő­­törzsorvosi jelleget dijmentesen adományozni, azután kinevezni: főorvosokká a cs. és kir. hadsereg tény­leges állományában: dr. Kontur Béla tart. főorvost a 39. sz. gy.­ez­­redben; Max Ignácz tart. segéd-orvoshelyettest, az összes gyógytudományok tudorát, a brünni 5. sz. helyőrs. kórháznál; Halphen József tart. 1. oszt. kát. orvos-növen­déket, az összes gyógytudományok tudorát, a prágai 11. sz. helyőrs. kórháznál; Ági István tart. 2. oszt. kát. orvos-növendéket, az összes gyógytudományok tudorát, a budapesti 17. sz. helyőrs. kórháznál, és Matér József kát. orvos-jelöltet, az összes gyógytudományok tudorát, továbbá: Mühln Ferencz 1. oszt. százados számvevőnek a kát. állat-gyógyintézetnél, nyugalomba helyezése alkalmából, sok évi, mindig kötelességhű és jeles szolgálata elismeréséül, a Ferencz József-rend lovag keresztjét adományozni; Sarac Simon 2. oszt. kát. főszámtanácsosnak a 13. hadtest hadbiztosságánál, nyugalomba helyezé­sét, saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalom­mal sok évi és igen sikeres szolgálata elismeréséül, a Ferencz József-rend lovag keresztjét adomá­nyozni ; azután elrendelni: Schrecht József főhadbiztosnak a 15. hadtest had­­biztosságánál, a várakozási illetékkel száml. sza­badságoltak viszonyába helyezését, egy év tarta­mára ; Hiersch Lajos hadbiztosnak áll. hadtest had­biztosságánál, a felülvizsgálat alapján «rokkant» gyanánt nyugalomba helyezését; végül: Mayer Antal élelmezési őrmesternek a franzens-Ferencz József, s. k. festői kat. élelmezési raktárnál, nyugalomba helyez Fabiny Teofil, s. k. ezredben, saját kérelmére történt nyugalomba he­lyezése alkalmából, és Lapunk mai számához egy íg «Hivatalos Értesítő» van csatolva-

Next