Budapesti Közlöny, 1888. március (22. évfolyam, 51-77. szám)

1888-03-01 / 51. szám

Budapest, 1888. 51. szám. Csütörtök, márczius 1. BUDAPESTI M­I V A KÖZLÖNY. LAP. Bzbussstósíoi csoda : IV. kerület, hstrsni­nter» T. szám L «mélát, 8. ajtó. Kiadó-hiv­atal : Ferencnek tere, Athenaeum-apfilet. Előfizetés: Árak : n apánk Anti postal reetka’,deawl, up helyben hiebe, horde. ■ Egén érre ...... 30 frt Félévre...................................10 » Negyedén­e................................5 e Egy telje. Up Are 80 kr. Hivatalos hirdetések: ▲ „Hivatalos Értesítő*-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—­200- ssóig 2 frt, 200—LOO-szóig 1 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr* bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 80 kratezáxjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos pszimor egyszeri hie­­delésért 18 kr, kétszeri 18 kr, és több­szöri hirdetésért 18 kr mindeni beik­tatásáér. A bélyegdíj külön minden beik­tatás után 30 kr oszt ért. HIVATALOS RÉSZ. 1888. évi V. TÖRVÉNYCZIKK a Németországgal 1887. deczember hó 8-án kötött kereskedelmi egyezmény beczikkelyezésér­ől. (Szentesítést nyert 1888. évi február hó 25-án. — A jóváhagyási okmányok kicseréltettek Bécsben, 1887. évi deczember hó 21-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytárt-ban 1888. évi február hó 28-án.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: A Németországgal 1887. évi deczember hó 8-án kötött kereskedelmi egyezmény ezennel az ország törvényei közé iktattatik. Szövege a következő: Ő Felsége, az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyaror­szág apostoli királya egyrészről és ő Felsége a német császár, Poroszország királya, a német birodalom nevében másrészről azon óhajtástól vezéreltetve, hogy az 1881. évi május hó 23-án kötött és 1887. évi deczember 31-én lejáró kereskedelmi szerződés hatályának megszűnte után is mindkét részbeli területeiken a kereskedés és forgalom előmozdítása czéljából a szerződési viszonyt fentartsák, új egyezmény köté­sére határozták el magukat és e czélból meghatalmazottaikká kine­­vevezték. Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya. Kőröspataki gróf Kálnoky Gusztávot, valóságos belső titkos tanácso­sát, altábornagyot, a császári ház és a külü­gyek ministerét és Ő Felsége a német császár, Poroszország királya, VII. Henrik Reuss herczeget, főhadsegédét és lovassági tábornokát, rendkívüli és teljhatalmú nagykövetét Ő Felsége az ausztriai császár és Magyarország apostoli királyánál, kik jó és illő alakban talált meghatalmazásaiknak kölcsönös közlése után a következőkben állapodtak meg: Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn einerseits und Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen im Namen des Deutschen Reichs andererseits, von dem Wunsche geleitet, die bestehenden vertragsmässigen Grund­lagen für die Entwicklung des Handels und Verkehrs zwischen den beider­seitigen Gebieten auch über die Dauer des mit dem 31. December 1887 ab­laufenden Handelsvertrages vom 23. Mai 1881 hinaus aufrecht zu erhal­ten, haben behufs eines zu diesem Zweck zu treffenden Abkommens zn Ihren Bevollmächtigten ernannt: Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn: Allerhöchst Ihren wirklichen Geheimen Rath, Feldmarschall-Lieu­tenant, Minister des kaiserlichen Hauses und des Aeussern Gustav Grafen Kálnoky von Kőröspatak; und Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Prenssen: Allerhöchst Ihren General-Adjutanten und General der Cavallerie Heinrich VII. Prinz Reuss, ausserordentlichen und bevollmächtigten Bot­schafter bei Seiner Majestät de Kaiser von Oesterreich und Apostolischen König von Ungarn ; welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form befundener Vollmachten Folgendes vereinbart haben : 1. czikk. Az 1881. évi május hó 23-án az osztrák-magyar monarchia és Né­metország közt kötött kereskedelmi szerződés az ugyanazon napon kelt zárjegyzőkönyvvel együtt 1888. évi junius hó 30-áig hatályban marad. Az esetre, ha 1888. évi február hó 15-ike előtt a szerződő felek egyike sem nyilvánítaná a szerződés hatályának megszüntetése iránti szán­dékát, akkor az érvényben marad egy esztendő lefolytéig azon naptól szá­mítva, a­melyen az egyik, vagy a másik magas fél azt fölmondja. 2. czikk: Jelen egyezmény jóváhagyandó és a jóváhagyási okmányok minél előbb Bécsben kicserélendők. Jelen egyezmény a jóváhagyási okmányok kicserélése után azonnal lép életbe. Minek hiteléül mindkét fél meghatalmazottjai a jelen egyezményt aláírták és pecsétjeikkel ellátták. Kelt kettős példányban Bécsben, 1887. évi deczember hó 8-án. Kálnoky, s. k. (P. H.) VII. Beüss H. hg., s. k. (P. H.) Artikel 1. Der am 23. Mai 1881 zwischen Oesterreich-Ungarn und Deutsch­land abgeschlossene Handelsvertrag nebst Schlussprotocoll vom gleichen Tage soll bis zum 30. Juni 1888 in Kraft bleiben. In dem Falle, das keiner der hohen vertragschliessenden Theile vor dem 15. Februar 1888 seine Absicht, die Wirkungen des gedachten Ver­trages aufhören zu lassen, angezeigt haben sollte, bleibt derselbe bis zam Ablauf eines Jahres von dem Tage ab, an welchem der eine oder der an­dere der hohen vertragschliessenden Theile ihn gekündigt haben wird, in Kraft. Artikel 2. Das gegenwärtige Abkommen soll ratifícirt nnd die Ratifications- Urknnden sollen baldthnnlichst in Wien ausgetauscht werden. Dasselbe soll sofort nach Anstauscb der Ratificationen in Kraft treten. Zn Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diese» Abkommen unterzeichnet und ihre Siegel beigedrückt. So geschehen in dnplo zu Wien, den 8. December 1887. Kálnoky m. p. (L. S.) H. VII. P. Bern (L. S.) / Lapunk mai számához egy év «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék