Budapesti Közlöny, 1888. május (22. évfolyam, 102-127. szám)

1888-05-01 / 102. szám

Előfizetési Árak , naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre........................20 írt Félévre ....... 10» Negyedévre ...................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Budapest, 1888. 102. szám. Kedd, május 1. BUDAPESTI HITATALOSKÖZLÖNY. LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám­ú emelet, 8. ajtó. Kiadó-hitatad­ó Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr* bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhírdetések: Egy hatodhasábon patitaoz egyszeri hr­­detésért 10 kr, kétszeri 18 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1888. évi X. TÖRVÉNYCZIKK a tenger alatti kábelek védelme iránt kötött egyezmény beczikkelyezése tárgyában. (Szentesítést nyert 1885. évi márczius hó 16-án. — A megerősítési okmányok kicseréltettek Párisban, 1885. évi április hó 16-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytáré­ban 1888. évi április hó 26-án.) (Folytatás és vége.) Art. 10. 10. c­z­i­k­k. Les infractions k la presente Convention pourront étre constatées par tövis les moyens de preuve admis dans la legislation du pays oű siege le tribunal saisi. Lorsque les officiers commandant les bátiments de guerre on les bátiments spécialement commissionnés á cet effet de l’une des Hautes Par­ties contractantes auront lieu de erőire qu’une infraction aux mesnres pré­mes par la présente Convention a été commise par un batiment autre qu’un bätiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l’exhibi­­tion des pieces officielles justifiant de la nationalité du dit bätiment. Men­tion sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les piéces produites. En outre, des procés-verbaux pourront étre dressés par les dits offi­ciers, quelle que sóit la nationalité du batiment inculpé. Ces procos-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l’officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays oü ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d’y ajouter ou d’y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes les explications qu’ils croiront utiles; ces déclarations devront étre döment signées. Art. 11. La procedure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente Convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et réglements en vigueur le permetteni Art. 12. Les Hautes Parties contractantes s’engagent á. prendre ou ä proposer á leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l’exé­­cution de la présente Convention, et notamment pour faire punir soit de l’emprisonnement, soit de Tarnende, soit de ces deux peines, ceux qui con­­treviendraient aux dispositions des articles 2, 5 et 6. Art 13. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjá été rendues ou qui viendraient ä Tétre dans leurs Etats, rela­­tivement k Tobjet de la présente Convention. Art. 14. Les Etats qui n’ont point pris part k la présente Convention sont admis ä y adhérer, sur leur demanded Cette adhésion sera notifié par la voie diplomatique au Gouvernement de la République Prangaise, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires. Art. 15. II est bien entendu, que les stipulations de la présente Convention ne portent aucune atteinte á la liberté d’aetion des belligérants. Art. 16. La présente Convention sera mise á execution k partir du jour dönt les Hautes Parties contractantes conviendront-Elle restera en vigueur pendant cinq années ä dater de ce jour, et dans le cas oű aucune des Hautes Parties contractantes n’aurait notifié, A jelen egyezmény elleni büntetendő cselekmények megállapíthatók mindazon bizonyítási eszközök által, a­melyek azon ország törvényhozása által el vannak fogadva, a­melyben az eljáró bíróság székel. Ha hadihajók vagy a magas szerződő felek egyike által ezzel különö­sen megbízott hajók parancsnokai azon nézetben vannak, hogy a jelen egyezmény határozatai ellen valamely büntetendő cselekmény követtetett el oly hajó részéről, mely nem hadihajó, a kapitánytól vagy a tulajdonostól követelhetik azon hivatalos iratok előmutatását, melyek által a hajó nemze­tisége igazoltatik.­­ Az iratokon a történt előmutatás azonnal röviden föl­­jegyzendő. Az említett tisztek azonfelül jegyzőkönyveket is vehetnek föl, tekin­tet nélkül a vádlott hajó nemzetiségére. Ezen jegyzőkönyvek azon alakisá­gok szerint és azon nyelven veendők föl, a­melyek szokásosak azon ország­ban, a­melynek honosa a tiszt, a­ki azokat fölveszi, és bizonyító eszközül használhatók azon országban, a­melyben hivatkozás történik rájuk az ott , érvényben álló törvények szerint. A vádlottaknak és a tanuknak jogukban áll, saját nyelvükön mindazon felvilágosításokat hozzá adni vagy hozzá­adatni, a­melyeket hasznosaknak tartanak; ezen nyilatkozatok kellően alá­­írandók. 11. czikk. A jelen egyezmény határozatainak áthágása miatt az eljárás és íté­lethozatal mindig oly sommás úton fog történni, a­hogyan a hatályban levő törvények és rendeletek csak megengedik. 12. czikk. A magas szerződő felek kötelezik magukat, hogy a szükséges intézke­déseket meg fogják tenni, vagy illető törvényhozásuknál javaslatba fogják hozni arra nézve, hogy a jelen egyezmény végrehajtása biztosíttassák és ne­vezetesen, hogy akár szabadságvesztéssel, akár pénzzel, akár mindkét bün­tetéssel megbüntettessenek azok, a­kik megsértették a 2., 5. és 6. czikkek rendelkezéseit. 13. c­z­i­k­k. A magas szerződő felek közölni fogják egymással azon törvényeket, a­melyek a jelen egyezmény tárgya iránt államaikban már hozattak vagy hozatni fognak. 14. czikk. Azon államok, a­melyek nem vettek részt a jelen egyezményben, ehhez kívánságukra hozzájárulhatnak. Ezen hozzájárulás diplomatiai után közlendő a franczia köztársaság kormányával és ez által a többi aláíró kor­mányokkal. 15. czikk. Különösen megállapíttatik, hogy a jelen egyezmény határozatai a hadat viselők cselekvési szabadságát semmiben sem korlátolhatják. 16. czikk: A jelen egyezmény hatályba lép azon naptól kezdve, a­melyben a magas szerződő felek megegyeznek. Hatályban marad ezen naptól kezdve 5 évig, és azon esetben, ha a magas szerződő felek egyike sem közölte volna a nevezett 5 évi idő lejárta Lapunk mai számához negyed ív melléklet, s egy ív « Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék