Budapesti Közlöny, 1888. június (22. évfolyam, 128-151. szám)

1888-06-02 / 128. szám

■ ........^ Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 írt Félévre....................... 10» Negyedévre........................5 » Eg­y teljes lap Ára 30 kr. Budapest, 1888 128. szám. Szombat, junius 2. BUDAPESTI HIV­A­­T­A­­L. © &KÖZLÖNY. LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám , emelet, 8. ajtó. KIADÓ-IVATAX. : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—800-szóig 8 frt és így tovább.—­­Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr* bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 80 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyéás hir­detésért 19 kr, kétszeri IS kr, 4* több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1888. évi XV. T Ö R V É N­Y C Z I K K az Olaszországgal 1887. évi deczember hó 7-én kötött kereskedelmi és hajózási szerződésnek, s a hozzá tartozó tarifáknak, pótczikknek, vámkartelnek és zár­jegyzőkönyvnek, valamint az ugyanazon napról kelt állategészségügyi egyezménynek beczikkelyezéséről. (Szentesítést nyert 1888. évi május hó 14-én. )A megerősítési okmányok kicseréltettek Rómában, 1888. évi május hó 2-án.( Kihirdettetett az­­Országos Törvénytárt­ban 1888. évi május hó 25-én.) (Folytatás.) XXV. Czikk. Article XXV. A magas szerződő felek azon lesznek, hogy a területeiken levő vasutak kölcsönös forgalma, feltéve azt, hogy az illető két vonal ugyanazon vágány­szélességgel bir, lehetőleg megkönnyíttessék az által, hogy az egy helyen összetalálkozó pályák közvetlen vágányösszeköttetést nyerjenek és hogy a vagyon­ok az egyik pályáról a másikra átmenjenek. A magas szerződő felek ott, a­hol határszéleiken közvetlen vágány­összeköttetések vannak és a vagyonok átmenete történik, azon árukat, melyek szabályszerűleg lezárható kocsikban érkeznek és ugyanazon kocsikon az ország belsejében oly helyre szállíttatnak, hol a kezelésre jogosított vám­vagy adóhivatal létezik, a határszélen való bevallástól, lerakástól és átvizs­gálástól, valamint a csomózártól felmentendik, a­mennyiben az illető áruk a rakjegyzékek és fuvarlevelek átadása által bevitelre bejelentetnek. Oly áruk, melyek szabályszerűleg lezárható vasúti kocsikban, az egyik magas szerződő fél területén keresztül, átrakodás nélkül a másiknak terüle­téből hozatva, vagy oda való rendeltetéssel átvitetnek: a bevallástól, lerakástól és átvizsgálástól, valamint a csomózártól az ország belsejében épúgy, mint a határszéleken felmentendők, a­mennyiben a rakjegyzékek és fuvarlevelek átadása által átvitelre bejelentetnek. Ezen határozatok alkalmazásánál azonban feltételeztetik, hogy az érdekelt vasúti igazgatóságok felelősséget vállalnak az iránt, hogy a kocsik az ország belsejében levő elintéző hivatalnál, vagy a kiviteli hivatalnál, sér­tetlen zárral és kellő időben megérkeznek. A­mennyiben a magas szerződő felek egyike a vámkezelés tekintetében más államokkal az itt említetteknél nagyobb könnyítéseket állapított volna meg, e könnyítések a másik féllel való forgalomnál is a kölcsönösség fel­tétele alatt alkalmazást találnak. XXVI. Czikk. A magas szerződő felek kölcsönösen megengedik egymásnak, hogy a másik fél mindazon kikötőiben és kereskedelmi piac­ain, hol valamely más állam consulai működésre bocsáttatnak, ilyeneket szintén kinevezhessenek. A magas szerződő felek egyikének e consulai, a kölcsönösség feltétele mellett, a másik fél területén ugyanazon kiváltságokat, jogosítványokat és mentességeket élvezendik, a­melyekkel bármily más állam consulai bírnak vagy bírni fognak. Az egyik magas szerződő fél hadi- vagy kereskedelmi hajóinak legény­ségéhez tartozó és a másik fél területére szökött tengerészek kiszolgáltatá­sánál, az említett ügynökök a helyi hatóságok részéről ugyanazon segélyben és támogatásban fognak részesülni, mely a legnagyobb kedvezményt élvező nemzetek ügynökeinek nyujtatik vagy jövőben nyújtatni fog. XXVII. Czikk. A magas szerződő felek­ben tartják maguknak azt, hogy a szellemi és művészeti tulajdon­jognak területeiken való kölcsönös védelmére nézve az alkalmas intézkedéseket utólag megállapíthassák. XXVIII. Czikk. A jelen szerződés kiterjed azon országokra is, melyek a magas szer­ződő felek vámterületeivel jelenleg egyesítve vannak vagy a jövőben egye­sítve lesznek. Les Hautes Parties contractantes prendront sóin que le trafic réci­­proque des chemins de fér, situés sur leurs territoires, sóit facilitée, autant que possible, et pourvu que les deux lignes respectives aient la mérne lar­­geur de voie, au moyen de jonctions directes des rails des lignes, qui doivent se toucher au mérne endroit et par le passage des waggons d’une voie suf l’autre. Aux points-frontifere, oú se trouvent des jonctions directes des voies ferrées, et oü a lieu le passage de waggons, les Hautes Parties contractan­tes exempteront de la déclaration, du décbargement et de la révision á la frontiere, ainsi que du plombage, toutes les marcbandises qui arriveraient en waggons plombés selon les réglements en vigueur, et qui séraient desti­­uées á étre conduites dans ces mémes waggons, ä un endroit, á l’intérieur du pays, oű se trouve ua bureau de douane ou de finance autorisé au trai­­tement des expéditions, pourvu, toutefois, que ces marchandises soient dé­­clarées, á l’entrée, par des listes de cbargement et des lettres de voiture. Les marchandises qui, sans étre déchargées, passent en transit, dans des waggons propres k étre plombés selon les réglements, sur le territoire d’une des Hautes Parties contractantes, en venant du territoire de l’autre, ou y étant destinées, seront exemptées de la déclaration, du déchargement, de la révision et du plombage, tant k l’intérieur qu’aux frontiéres, pourvu qu’elles soient déclarées, au transit, par des listes de cbargement et des lettres de voiture. L’application de ces dispositions est, cependant, subordonnée á la condition que les administrations des chemins de fér respectifs soient re­sponsables de ce que les waggons arrivent au bureau d’expédition situé á l’intérieur du pays, ou a célúi de sortie, en temps opportun et avec les seel­­lés intacts. Toutes facilités plus grandes que celles précédemment dénommées, qui viendraient á étre accordées, par l’une des Hautes Parties contractantes, á des tiers Etats, quant á l’expédition douaniére, seront appliquées au com­merce de l’autre Partie contractante, pourvu que celle-ci accorde la réci­­procité. Article XXVI. Les Hautes Parties contractantes s’accordent, réciproquement, le droit de nommer des Consuls dans tous les ports et places commerciales des pays de l’autre Haute Partie contractante, dans lesquels sont admis des Consuls d’un tiers Etat. Ces Consuls de l’une des Hautes Parties contractantes jouiront, sous la condition de réciprocité, dans les territoires de l’autre, de toutes les prérogatives, facultés et exemptions dönt jouissent et jouiront k l’avenir les Consuls d’un autre Etat quelconque. Les dits Agents recevront des autoritás locales toute aide et assis­tance qui est ou viendrait á étre accordée, par la suite, aux Agents de la nation la plus favorisée, pour l’extradition des matelots et soldats faisant partié de l’équipage des navires de guerre ou marchands de l’une des Hautes Parties contractantes, qui auraient déserté sur le territoire de l’autre. Article XXVII. Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de fixer, plus tárd, les mesures propres á garantir, réciproquement, dans leurs territoi­res, la propriété des oeuvres d’esprit et d’art. Article XXVIII. Le present Traité s’étend aux pays qui appartiennent ä présent ou appartiendront á l’avenir, au territoire douanier de l’une des Hautes Par­ties contractantes. Lapunk mai számához fél ív melléklet, s egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next