Budapesti Közlöny, 1888. augusztus (22. évfolyam, 178-202. szám)

1888-08-01 / 178. szám

Budapest, 1888. 178. szám. Szerda, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100-200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 2 frt és így tovább.­ Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr* bélyegdíj, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 18 kr mburn bsáfek­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 80 kr oszt ért. mm Előfizetési Árak : naponkénti petal­látküldéssel, vagy helyben kézhez hordva ! Egész évre ...... 20 frt Félévre............................ 10 » Negyedévre...........................5 . Egy teljes lap ára 30 kr. BmuszTöskei iroda , II. kerület, hatvani­ utéza T. szám­ú emelet, 8. ajtó. Kiadó-hiv­atal : Ferencd­ek tere, Athenaeum-épület. HIVATALOS RÉSZ. 1888. évi XXX. TÖRVÉNYCZIKK a Spanyolországgal 1880. évi junius hó 3-án kötött kereskedelmi és hajózási szerződés meghosszabbitásáról szóló egyezmény beczik­kelyezéséről. (Szentesítést nyert 1888. évi julius hó 21-én. — A megerősítési okmányok kicseréltettek Madridban, 1888. évi junius hó 12-én. — Kihirdettetett az »Országos Tör­vénytár«-ban 1888. évi augusztus hó 1-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és Képviselői közös egyetértéssel a következő törvényezikket tévesztették szentesítés végett Felségünk elé. A Spanyolországgal 1880. évi junius hó 3-án kötött (1881: XVI. törvényczikkbe iktatott) kereskedelmi és hajózási szerződés meghosszab­bitásáról szóló egyezmény ezennel az ország törvényei közé iktattatik. Szövege a Eredeti szöveg. Sa Máj esté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohémé etc. etc. etc. et Roi Apostolique de Hongrie et Sa Majesté le Roi d’Espagne et en Son nom Sa Majesté la Reine’Ré­gente, désirant regier d’une maniére plus stable les relations commerciales et maritimes entre l’Autriche-Hongrie et l’Espagne, ont résolu de conclure k cet effet une Convention et ont nőmmé pour Leurs Plénipotentiaires: Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohémé etc. etc. etc. et Roi Apostolique de Hongrie : Son Excellence Monsieur le Comte V. Dubsky, Conseiller Intime Actuel et Chambellan, Chevalier de l’Ordre de St. Jean de Jerusalem, Chevalier Grand-Croix de l’Ordre Imperial de la Couronne de fer et de l’Ordre Espagnol d’Isabelle la Catolique etc. etc. etc. et Sa Majesté le Roi d’Espagne: Son Excellence Don Segismundo Morét y Prendergast, Grand-Croix de l’Ordre de Charles III., Son ministre d’État. Lesquels aprés s’étre communiqué leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme ont arrété ce qui suit: Article unique. Le Traité de commerce et de navigation du 3 juin 1880 qui régle les relations commerciales et maritimes entre l’Autriche-Hongrie et l’Espagne restera en vigueur et sortira son plein et entier effet jusqu’au 1-er février 1892. Dans le cas, ou aucune des Hautes Parties contractantes n’aurait no­­tifié douze mois avant le terme susindiqué son intention d’en faire cesser les effets, ce Traité demeurera obligatoire jusqu’a l’expiration d’une année k partir du jour ou l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes l’aura dénoncé. Les ratifications de la présente Convention seront échangées á Madrid dans le plus href délai possible. En fői de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé leurs cachets. Fait á Madrid en double expédition le vingt-sept décembre mii hűit cent quatre-vingt-sept következő: (L. S.) Y. gf Dubsky m. p. (P. H.) Dubsky Y.gróf s. k. (L. S.) Morét S. m. p. (P. H.) Morét S. s. k. Lapunk mai számához háromnegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva. Ő Felsége Ausztria Császárja, Csehország Királya stb. stb. stb. és Magyarország apostoli Királya és Ő Felsége Spanyolország Királya és nevében ő Felsége a régens Királyné azon óhajtól vezéreltetve, hogy az osztrák-magyar monarchia és Spa­nyolország között a kereskedelmi és hajózási viszonyok állandóbb szabályo­zást nyerjenek, e végből egyezmény kötésére határozták el magukat és meghatalmazottaikká kinevezték. Ő Felsége Ausztria Császárja, Csehország Királya stb. stb. stb. és Magyarország apostoli Királya: Dubsky V. gróf 5 nagyméltóságát, valóságos belső titkos tanácsost és kamarásba jeruzsálemi szt. János-rend lovagját, a császári vaskorona-rend és a spanyol katholikus Izabella-rend nagykeresztesét stb. stb. stb. és a Felsége Spanyolország királya : Don Segismundo Morét y Prendergast ő nagyméltóságát, a III. Ká­­roly-rend nagykeresztesét, államministerét. Kik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következőkben állapodtak meg : Egyetlen czikk. Az 1880. évi junius hó 3-án kötött kereskedelmi és hajózási szerző­dés, mely az osztrák-magyar monarchia és Spanyolország között a keres­kedelmi és hajózási viszonyokat szabályozza, 1892. évi február hó 1-ig to­vábbra is érvényben marad. Azon esetben, ha tizenkét hóval az említett határidő előtt a magas szerződő felek egyike sem nyilvánítaná a szerződés hatályának megszünte­tése iránt szándékát, ezen szerződés egy év leteltéig érvényben marad, azon naptól számítva, melyen azt a magas szerződő felek egyike vagy másika fel­mondotta. A jelen egyezményre vonatkozó jóváhagyási okmányok Madridban a lehető legrövidebb idő alatt fognak kicseréltetni. Minek hiteléül az illető meghatalmazottak a jelen egyezményt aláír­ták és pecsétjeikkel ellátták. Kelt Madridban, kettős kiadványban, az ezernyolczszáznyolcz­van hete­dik évi deczember hó huszonhetedik napján.

Next