Budapesti Közlöny, 1888. november (22. évfolyam, 254-278. szám)

1888-11-01 / 254. szám

Budapest, 1888. 254. szám. Csütörtök, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ....., 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztésési iroda : IV. kerület, Korz-utcza 7. szám I. emelet, 5. ajtó. Kiadó­hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdíj külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Lapunk szerkesztőségi iro­dája, folyó évi november hó 1-ével, a IV. ker. borz-utczai 7. számú ház 1-ső emeletére helyeztetett át. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: Roknic György 6. sz. gy.­ezredbeli ezredesnek, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját ké­relmére elrendelni; Hatzl Adolf alezredesnek a műszaki tüzérség­nél, a szerajevói tüzérszertár parancsnokának, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját ké­relmére elrendelni; gróf Bissingen-Nippenburg Ottó 13. sz. huszár­ezredbeli főhadnagynak, Rainer főherczeg ő cs. és kir. fensége udvartartásába, szolgálattevő kamarási minőségben leendő beosztását elrendelni; Pflanzer Vilmos tábornok-hadbírót, a kát. fő­törvényszék előadóját,­­ a kát. legfőbb törvény­szék előadójává, és dr. Kroeizer László fregatt orvost, kivételesen 2. oszt. ezredorvossá kinevezni; Scheuch Ede 3. sz. vonat-ezredbeli 1. oszt. szá­zados­ számvevőnek, saját kérelmére történő nyuga­lomba helyezése alkalmából, hosszú, kötelességhű és különösen sikeres szolgálata elismeréséül, és Frind Károly 1. sz. hadmérnök-ezredbeli 1. oszt. százados­ számvevőnek, sok évi jeles szolgálata elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkereszt­jét ;továbbá: Slaboch János testőr-számvevőnek és 1. oszt. számtisztnek . Felsége csatlós-testőrségénél, saját kérelmére történő nyugalomba helyezése alkal­mából, sok évi, mindig hű szolgálata elismeréséül, a számtanácsosi czímet és jelleget díjmentesen adományozni, azután kinevezni: — 1888. évi november hó 1-ével — építészeti főigazgatókká: Mayer Lörincz építészeti igazgatót a zágrábi hadmérnök-igazgatóságnál, és Lepier Henrik­ építészeti igazgatót a mostári hadmérnök-igazgatóságnál, — mindkettőt ugyan­ezen szóig, alkalmazásában való meghagyással; továbbá: dr. Müller Ferencz kormánytanácsosnak és a kát. állat-gyógy­szezet tanulmányi igazgatójának és tanárának, a jól megérdemelt nyugalomba helye­zését saját kérelmére elrendelni, és neki ezen al­kalomból, 46 évi kötelességhű és mindig jeles szolgálata elismeréséül, az udvari tanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozni; azután: dr. Forster Lipót kormánytanácsost és a kát. állat-gyógyintézet tanárát, — ugyanezen intézet tanulmányi igazgatójává kinevezni; végül: Forst József 2. sz. dragonyos-ezredbeli őrmes­ternek, hosszú és kötelességhű szolgálata elisme­réséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adomá­nyozni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben kinevezni méltóztatott továbbá: — 1888. évi november hó 1-ével — főhadnagyokká, a következő hadnagyokat: Duschka Józsefet, a 18. sz. gy.-ezredben; Francis Balázst, a 86. sz. gy.-ezredben; thurnfelsi és ferklebeni Reinhart Ottót, a 42. sz. gy.-ezredben; lohauseni báró Jordis Ottót, a 14. sz. gy.-ezredtől , a 27. számúhoz; csikszentmihályi Schreiber Lipótot, a 65. sz. gy.-ezredben; Bischitzky Szigfridet, a 2. sz. gy.-ezredben; Somogyi Károlyt, beosztva a bosznia-herczego­­vinai 3.­87. gy.-zászlóaljhoz, száml. a 23. sz. gy.-ez­redben, — ugyanazon szóig, alkalmazásában; Kaskca Lászlót, a 35. sz. gy.-ezredben; Ellinger Ferenczet, a 20. sz. gy.-ezredben; Kyrie Rezsőt, az 59. sz. gy.-ezredben; Bihar Emilt, a 23. sz. gy.-ezredben; Babié Rikárdot, a 86. sz. gy.-ezredben; Weigert Arnoldot, a 81. sz. gy.-ezredben; Eichler Emilt, a 83. sz. gy.-ezredben; Teppner Györgyöt, a 7. sz. gy.-ezredben ; lovag Schätzl Antalt, a 89. sz. gy.-ezredben; Ponetz Gottliebot, a 32. sz. gy.-ezredben; Diugha Ödönt, a 19. sz. gy.-ezredben; Beile Ferenczet, az 50. sz. gy.-ezredben; Konvalina Rikárdot, a 72. sz. gy.-ezredben; Mildner Józsefet, a 43. sz. gy.-ezredben ; Leben­wetter Ármint, a 82. sz. gy.-ezredben; lovag Czerminski Jánost, a 90. sz. gy.-ezredben; Knapp Edét, a 29. sz. gy.-ezredben ; Sztrókay Lajost, a 34. sz. gy.-ezredben; Fischer Antalt, a 31. sz. gy.-ezredben; diószeghi Kiss Pált, az 5. sz. gy.-ezredben ; Wojewódka Jenőt, a 24. sz. gy.-ezredben; Bailla Miklóst, a 63. sz. gy.-ezredben ; Sebastian Jakabot, a 70. sz. gy.-ezredben; lovag Czajkowski Jenőt, a 65. sz. gy.-ezredben; Grosz Károlyt, a 29. sz. gy.-ezredben; Tomljenovic Józsefet, a 77. sz. gy.-ezredben ; Hackmüller Sándort, a 2. sz. gy.-ezredben; Walter Bélát, a 68. sz. gy.-ezredben; Müller Edét, a 36. sz. gy.-ezredben; Wyrobek Ferenczet, a 13. sz. gy.-ezredben; moldelbei lovag Negrelli Miksát, a 75. sz. gy.­­ezredben ; Tarkőy Oszkárba 61. sz. gy.-ezredben; Brozek Mártont, az 67. sz. gy.-ezredben; Bruckmann Adolfot, az 1. sz. gy.-ezredben; sebtes-i Seitle Károlyt, a 42. sz. gy.-ezredben; Krinner Lajost, a 48. sz. gy.-ezredben ; Pristner Albertet, a 97. sz. gy.-ezredben; Giehne Lajost, a 6. sz. gy.-ezredben ; Stainl Józsefet, a 73. sz. gy.-ezredben; Vucinic Jenőt, a 89. sz. gy.-ezredben; Pammer Rezsőt, a 39. sz. gy.-ezredben ; lovag Mochnacki Ferenczet, a 80. sz. redben; Rothbauer Tódort, a 48. sz. gy.-ezredben ; Skoday Rikárdot, a 63. sz. gy.-ezredben ; West Józsefet, a 99. sz. gy.-ezredben; Weber Jánost, a 84. sz. gy.-ezredtől a számához; Lang Ottót, a 63. sz. gy.-ezredben; Heiszig Ferenczet, a 27. sz. gy.-ezredben ; Waniek Henriket, az 55. sz. gy.-ezredtől 40. számúhoz ; Elter Lajost, a 37. sz. gy.-ezredben; Závaczky Istvánt, a 34. sz. gy.-ezredben ; Oswald Győzőt, a 75. sz. gy.-ezredben; Flecker Adolfot, a 95. sz. gy.-ezredben ; Pirkner Józsefet, a 99. sz. gy.-ezredben ; weidenburgi és groszkirchheimi báró Fron­­müller Henriket, a 27. sz. gy.-ezredben; Schell Zsigmondot, a 66. sz. gy.-ezredben; Petrovich Rezsőt, a 86. sz. gy.-ezredben; Gössmann Ottót, a 101. sz. gy.-ezredben; Oláh Sándort, a 67. sz. gy.-ezredben; Rosman Sándort, a 36. sz. gy.-ezredben ; Meixner Adolfot, a 78. sz. gy.-ezredben; lovag Jasinski Mariánt, a 80. sz. gy.-ezredben; Jacobenz Pált, az 58. sz. gy.-ezredben; Benischka Rezsőt, a 18. sz. gy.-ezredben; Tarna Károlyt, a 35. sz. gy.-ezredben ; Záruba Józsefet, a 78. sz. gy.-ezredben; Rischka Nándort, az 1. sz. gy.-ezredben; Mustetiu Józsefet, az 50. sz. gy.-ezredben; Roszmanitz Mártont, beosztva a kát. földrajzi intézethez, száml. a 60. sz. gy.-ezredben, ezen szóig, alkalmazásában való meghagyással; Czernyl Theobaldot, a 30. sz. gy.-ezredben; Spatzier Józsefet, a 18. sz. gy.-ezredben; Hirmer Károlyt, a 47. sz. gy.-ezredben; Ebner Manót, a 48. sz. gy.-ezredben ; Schenk Alfrédet, a 91. sz. gy.-ezredben; Kanik Ferenczet, a 88. sz. gy.-ezredben; Farsky Ottokárt, a 21. sz. gy.-ezredben; Bartmann Pált, a 90. sz. gy.-ezredben; Hrzenjak Győzőt, a 16. sz. gy.-ezredben; Maturan Antalt, a 102. sz. gy.-ezredben; Hrdliczka Pált, a 45. sz. gy.-ezredben; Sagai Jánost, a 90. sz. gy.-ezredben; Hadler Frigyest, a 41. sz. gy.-ezredben; Greevic Lukácsot, a 96. sz. gy.-ezredben; nordendorfi Sauer Vilibáldot, a 73. sz. gy.-ez­redben ; gy.-ez­a 49 — a Lapunk mai számához egy és háromnegyed ív (Hivatalos Értesítő) van csatolva

Next