Budapesti Közlöny, 1889. február (23. évfolyam, 29-51. szám)

1889-02-01 / 29. szám

A cs. és kir. közös külügyminister: Chiarelli Adolfnak, az algíri cs. és kir. főconsulság által Philippeville-be cs. és kir. consuli ügynökké tör­tént kirendelését jóváhagyta. A vallás-és közoktatásügyi m. kir. minister: Bucsinszki Lajost, szolgálattételre a budapesti állami elemi és polgári iskolai tanitóképezdéhez rendelt állami főreáliskolai rendes tanárt, ezen in­tézethez, a mennyiségtan és ábrázoló-mértan ren­des tanárává véglegesen kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszer, Ugray János budapesti állami polgári tanitóké­­pezdei gyakorló-iskolai tanitót, jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Beregszászy István nagytarnai állami elemi isko­lai rendes tanitót, jelen állásában végleg megerő­sítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Papp György perecseni állami elemi iskolai rendes tanitót jelen állásában végleg megerősitette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Kiss Istvánná szül. Bohnyák Róza mező­laborczi állami elemi iskolai tanitónőt, jelen állásában végleg megerősitette. A m. kir. igazságügyminister 1. évi 2941. szám alatt a következő körrendeletét intézte valamennyi kir. járásbírósághoz: Újabb időben ismételve oly esetek fordultak elő, hogy a végrehajtást szenvedőnek bírói végrehajtás útján lefoglalt ingóságai adó-, illeték- és egyéb kincstári tartozások fejében az állami adóvégre­hajtók vagy az 1883: XLIV. t.-czikk 52. §-ában jelzett közigazgatási közegek által is legfoglaltat­ván, az ugyanazon ingóságokra teljesitett ilynemű foglalás folytán az árverés oly módon foganatosít­tatott, hogy ez által az előbb teljesitett bírói fog­lalás által szerzett jogok teljesen meghiusittattak. Ezen eljárás megszüntetését czélozza a kir. pénz­­ügyminister úrnak valamennyi kir. adófelügyelő­­höz 1889. évi január hó 10-én 68.988/1888. szám alatt intézett és másolatban idecsatolt körren­delete. Ezen körrendelet kiegészítéséül, és hogy a telje­sített birói foglalás által szerzett jogoknak érvény­szereztessék, a kir. járásbíróságokat a követke­zőkre utasítom: 1. Az állami adóvégrehajtók és az 1883: XLIV. t.-czikk 52. §-ában megjelölt közigazgatási köze­gek által a kir. járásbiróságokhoz áttett adóárve­rési hirdetmények a járásbirósági iktató által a beérkezés sorrendje szerint sorszámmal látandók el, azonban a járásbirósági iktatókönyvek egyikébe sem vezetendők be. Ezen sorszámok a naptári év befejeztéig szaka­datlan rendben folynak. 2. Az iktató a beérkezett és sorszámmal ellátott adóárverési hirdetményekről, a végrehajtást szen­vedő vezetékneve szerint, betűrendes mutatóköny­vet készít, és ebbe a beérkezett és sorszámmal el­látott adóárverési hirdetményeket még a beérkezés napján bevezeti. A mutató­könyv a következő rovatokból áll: 1) az adóvégrehajtást szenvedő neve 2) az adó­­végrehajtást szenvedő lakhelyének megjelölése 3) a kitűzött adóárverés határnapja 4) az árverési hir­detményt kibocsátó hivatalos közeg megnevezése ás a hirdetmény száma és 5) a járásbírósági sor­szám, 3. ügy a betűrendes mutatókönyv, valamint az adóárverési hirdetmény a hivatalos órák alatt min­denki által megtekinthető és bármely félnek ké­relmére, a szükséges bélyegjegyek átadása után, a betűrendes mutatókönyvből írásbeli bizonyítvány és az árverési hirdetményről hitelesített másolat adandó. 4. A sorszámmal ellátott és a betűrendes muta­tókönyvbe bevezetett adóárverési hirdetmények el­intézés nélkül irattárba teendők, az irattárban sor­számuk rendje szerint, külön kezelendők, és a naptári év lefolyása után külön iratcsomóban őr­zendők. 5. Azon esetben, ha valamely adóhivatal, vagy a föntebb jelzett hivatalos közegek valamelyike, a kincstári követelést meghaladó összeget az adó­árverésen eladott ingókra szerzett birói foglalás folytán a birói letétpénztárba tesz át, és erről a kir. járásbiróság értesittetik: a birói foglalás jogerőre emelkedése után ezen pénzösszegek kiutalványo­zása, és ha elsőbbségi igény adatott be, vagy a végrehajtási iratokból tudvalevő korábbi foglal­tató van (1881 :LX. t.-czikk 114. és 118. §§.), az árfelosztás tekintetében az 1881 :LX. t.-cz. meg­felelő intézkedései nyernek alkalmazást. Kelt Budapesten, 1889. évi január hó 22-én. Fabiny Teofil, s. k. Melléklet a 2941/1889. I. M. számú rendelethez. A m. kir. pénzügyminisz­ernek valamennyi kir. adófelügy­előhöz 1889. évi január hó 10-én 68,9881888. sz. alatt intézett körrendeleté. Ifjabb időben ismételve oly esetek fordultak elő, hogy a végrehajtást szenvedőnek birói végrehajtás utján lefoglalt ingóságai adó-, illeték- és egyéb kincstári tartozások fejében az állami adóvégre­hajtók vagy az 1883. évi XLIV. t.-cz 52. §-ában jelzett közigazgatási közegek által is lefoglaltat­ván, az ugyanazon ingóságokra közigazgatási kö­zegek által teljesített foglalás folytán az árverés oly módon foganatosíttatott, hogy ez által az előbb teljesített bírói foglalás által szerzett jogok telje­sen meghiúsíttattak. Ezen eljárás megszüntetése czéljából megha­gyom adófelügyelő úrnak, hogy utasítsa a) az állami végrehajtókat és az 1883. évi XLIV. t.-cz. 52. §-ában megjelölt közigazgatási köze­geket, hogy minden egyes árverési határnapról, a végrehajtást szenvedő nevének és lakásának pontos megjelölése mellett, az illetékes helyi járásbíró­ságot azonnal értesítsék. (Budapest fővárosban a Duna balpartján foganatosított végrehajtások ese­teiben a budapesti V. kerületi kir. járásbíróság, a Duna jobb partján foganatosított végrehajtások eseteiben pedig a budapesti I—III. kerületi kir. járásbiróság értesítendő.) b) oly esetben, midőn a zálogolás és árverés közt lefolyt időközben ugyanazon ingóságokra birói foglalás foganatosíttatott és a birói foglalás megtörténte az adóárverést megelőzőleg, vagy ennek alkalmával, az adóvégrehajtással megbízott közeg előtt igazoltatik, a netáni többletet az adó­­végrehajtást szenvedőnek ki ne adják, hanem a kincstári követelést meghaladó ezen öszszeget a birói foglalás foganatosítását eszközölt kir. járás­biróság letéthivatalához tegyék át és erről ugyan­ezen járásbíróságot is átiratilag értesítsék. Utasítom adófelügyelő urat, hogy ezen rendele­tevi pontos betartását szigorúan ellenőrizze. A miskolczi kereskedők és keres­kedőifjak egy­letének alapszabályai, a m. kir. belügyministérium által, f. évi 4969. sz. alatt, a bemutatási záradék­kal elláttattak. 2 NEMHIVATALOS RÉSZ. Pályázat. A budapesti postaigazgatósági, valamint a posta­­szakszámvevőségi személyzet feloszlatott temet­kezési szövetkezetének, a Gervay Mihály-féle alap­nak külön kezelt alapjánál az 1888/9. tanév kez­detétől egy, évi 100 írttal ellátott ösztöndíj-állomás ürült meg, melyre ezennel pályázat hirdettetik. Ezen ösztöndíjra csakis a budapesti postaigaz­gatóság kerületében alkalmazott állami posta­főtisztek, tisztek, számtisztek, altisztek, levélhor­dók vagy hivatalszolgák fiai tarthatnak igényt, ha t. i. valamely hazai ipar- vagy középiskolában (reáliskolában vagy gymnasiumban) folytatják ta­nulmányaikat és legalább az első osztályt jó siker­rel már befejezték, jó elmebeli tehetséggel bírnak, s a tanulásban igyekezők és a mellett jó magavi­­seletüek. Az ösztöndíjas az ösztöndíj élvezetében marad, mig ezen tanfolyamot bevégzi, s tanulmányaiban kellő előmenetelt és az iskolai törvényeknek meg­felelő magaviseletet tanúsit. Ezen ösztöndíj-állomásra az adományozási jog a budapesti kör. postaigazgatóságot illeti meg. Felhivatnak tehát ezek nyomán az ezen ösztön­díjat elnyerni óhajtók, hogy a fentebbiek értelmé­ben a szükséges kellékeket igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényüket, f. évi február hó 20-ig a budapesti kér. m. kir. postaigazgatósághoz nyújt­sák be. Kelt Budapesten, 1889. évi január hó 12-én. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. 1888-ik évi október hóban engedélyezett szaba­dalmak. 469 Barabásszeghi Barabás Béla Budapesten, fa­­apritó; a szab. kelt 1888. okt. 5., fiz. 1 évre, le­írás nyilt. 470. Nicholson W. Fülöp Budapesten, szalma­­rázó-készülék; a szab. kelt 1888. okt. 24., fiz. 1 évre, leírás nyilt. 471. Brausvetter Jénos Szegeden, uj nyakravaló­­felszerelés; a szab. kelt 1888. okt. 5., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 472. Turcsányi Ödön Egyházszegben, kéreg­törő; a szab. kelt 1888. okt. 24., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 1888. évi november hóban újabb díjfizetés által ér­vényességükben fentartott szabadalmak. 99. Gindert József Teplitzben, lázadár­­a szab. kelt 1887. okt. 12., fiz. 2-ik évre, titkos leirás. 100. Braunschweigi gépépítő-intézet Braun­­schweigban, készülék a czukor-tömzsökök s czu­­korlepényeknek tisztítására a centrifugában ; a szab. kelt 1887. okt. 14., fiz. 2-ik évre, leirás nyilt. 101. Drews Á. csecsebecse gyári czég Pforzheim­­ban, javítások önműködő rugós karpereczeken; a szab. kelt 1887. okt. 15., fiz. 2-ik évre. 102. Malsch András Münchenben, zajnélküli forgó-husvágó-készülék ; a szab. kelt 1887. okt. 17. fiz. 2-ik évre, leirás nyilt. 103. Denk József Bécsben, tűzmentes szétszed­hető úti főzőkészülék ; a szab. kelt 1887. okt. 18., fiz. 2-ik évre, leirás nyilt. 104. Just Antal Roth-Kosteletzben, szinnyoma­­tos szövetek különböző szinü fonalakból; a szab kelt 1887. okt. 21., fiz. 2-ik évre, titkos leirás. 105. Kraus Mór ékszerész Bécsben, javítások a fülbevalók záróin; a szab. kelt 1884. okt. 7., fiz. 5-ik évre, leirás nyilt. 106. Lohmann Miksa Hannoverában és Stolter­­foht Miksa Berlinben, újítások a szorító és dör-

Next