Budapesti Közlöny, 1889. május (23. évfolyam, 102-127. szám)

1889-05-01 / 102. szám

Budapest, 1889. 102. szám. Szerda, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. &1.KRKESZTŐSKŐI IRODA , IV. kerület, Korz-utcza 7. szám I. emelet, 5. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdíj külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A belügyministerium ideiglenes vezeté­sével megbízott közmunka- és közleke­désügyi magyar miniszerem előterjesztésére: Rónay Lajos Csongrádvármegye főispánját, ezen állásától, sok évi buzgó és hű szolgá­latainak elismerése mellett, saját kérelmére fölmentem. Kelt Schönbrunnban, 1889. évi április hó 28-án. Ferencz József, s. k. Baross Gábor, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán megengedem, hogy Fischl László budapesti lakos, valamint Viktor Adolf nevű kiskorú fia, családi ne­vüket — magyar nemességük épségben tartása mellett — Drrsztay-ra átváltoztat­hassák. Kelt Ischlben, 1889. évi április hó 19-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Ó császári és Apostoli királyi Felsége legk. mél­­tóztatott: sehnsheimi Lehne Gusztáv vezérőrnagynak, a cs. kir. honvédelmi ministerium osztályfőnökének — sokévi kitűnő szolgálata elismeréséül — a Lipótrend lovagkeresztjét díjmentesen adomá­nyozni . Pravda Frigyes ezredesnek, a 9. gy.-ezred pa­rancsnokának, a megtartott felülvizsgálat követ­keztében «ezidőszerint szolgálatképtelen» gya­nánt, várakozási illetékkel, hat hó tartamára leendő szabadságolását elrendelni; Navarini Octavius 38. gy.-ezredbeli számf. ezre­desnek, a cs. és kir. közös hadügyministerium 2. osztálya főnökének — ezen alkalmazásában telje­sített kiváló szolgálatai elismeréséül — a Lipót­rend lovagkeresztjét dijmentesen, Mehler Ferencz 61. gy. ezredbeli alezredesnek, saját kertére történő nyugdíjaztatása alkalmából — hosszú, mindig kötelességhű, sikeres és az ellenség előtt is megbizonyított szolgálata elisme­réséül — a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozni, senteni Würl Ödön 89. gy. ezredbeli alezredes­nek az 57. gy. ezredhez leendő áthelyezését, löwenwerthi Styller Gusztáv 57. gy. ezredbeli őrnagynak, a megtartott felülvizsgálat következté­ben c­sapatszolgálatra képtelen, de helyi szolgá­lattételre alkalmas e­gyanánt leendő nyugdíjazta­tását elrendelni; továbbá kinevezni: — 1889. évi május hó 1-ével — tart. főorvosokká, dr. Holmoki Jenő tart. segédorvost a 89. gy. ezredben; dr. Münzer Egmund tart. segédorvos-helyettest, a linczi 4. helyőrségi kórháztól — a 102. gy. ez­redhez ; a következő tart. 1. oszt. kat. orvosnöven­dékeket : dr. Feldmann Bódogot, a gráczi 7. helyőrségi kórháztól — a 12. gy. ezredhez; dr. Löschner Venczelt, a prágai 11. helyőrségi kórháztól — a 94. gy. ezredhez; dr. Kenyeres Balázst, a nagyszebeni 22. helyőr­ségi kórháztól — a temesvári 21-ikhez; dr. Reich Vilmost, a bécsi 1. helyőrségi kór­háznál ; dr. Elkan Zsigmondot, a bécsi 2. helyőrségi kór­háztól — a 11. gy. ezredhez ; dr. Sützkind Illést, a krakói 15. helyőrségi kór­háztól — az 56. gy. ezredhez; dr. Tripold Ferenczet, a trieszti 9. helyőrségi kórháztól — a zágrábi 23-ikhoz; és dr. Lindenbaum Herschet, a krakói 15. hely­őrségi kórháztól — az 57. gy. ezredhez; tart. segédorvosokká: dr. Bügler Adolf tart. segédorvos-helyettest, a bécsi 2. helyőrségi kórháztól — a 37. gy. ez­redhez ; a következő tart. 1. oszt. kát. orvosnöven­dékeket : dr. Prager Alfrédet, a brünni 5. helyőrségi kór­háztól — a 8. gy. ezredhez; dr. Beer Ármint, a bécsi 1. helyőrségi kórház­tól — a 63. gy. ezredhez; lovag dr. Purkyné Ottokárt, a josefstadti 12. helyőrségi kórháznál; dr. Adler Nándort, a gráczi 7. helyőrségi kór­háztól — a 48. gy. ezredhez; dr. Jakobovics Miksát, a kassai 20. helyőrségi kórháztól — a 34. gy. ezredhez; dr. Lauringer Jánost, a gráczi 7. helyőrségi kór­háztól — a 72. gy. ezredhez ; dr. Grassberger Alfrédet, az innsbrucki 10. hely­őrségi kórháztól — az 59. gy. ezredhez; a következő tart. 2. oszt., czimz. 1. oszt. kát. orvosnövendékeket: dr. Nagy Miklóst, a kassai 20. helyőrségi kór­háznál ; dr. Klein Móriczot, a pozsonyi 19. helyőrségi kórháztól — a 71. gy. ezredhez, és dr. Berdach Henriket, a brünni 5. helyőrségi kórháznál; segédorvossá: dr. Kossler Alfréd tettleges szolgálatban levő 2. oszt., czimz. 1. oszt. kat. orvosnövendéket, a prágai 11. helyőrségi kórháznál; azután: Brozowsky Károly hadbiztosnak az 1. hadtest hadbiztosságánál, a megtartott felülvizsgálat kö­vetkeztében «ezidőszerint szolgálatképtelen» gya­nánt, várakozási illetékkel, egy év tartamára le­endő szabadságolását elrendelni; végül: Wallner Ferencz 1. oszt.­műmesternek a bé­csi tüzér-arzenál tüzérszergyárában, m­egdíjazta­­tása alkalmából — hosszú és igen sikeres szolgá­lata elismeréséül — az arany érdemkeresztet ado­mányozni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk, ki­nevezni méltóztatott továbbá: — 1889. évi május hó 1-ével — alezredesekké, a vezérkarban­ a következő őrnagyokat: Dank­ Györgyöt, a 24. gy. hadosztály vezérkari főnökét; Perl Móriczot, a 29. gy. hadosztály vezérkari főnökét; gróf Attems Móriczot, a lembergi lovas-hadosz­tály vezérkari főnökét; Matt Alfrédet, szóig. alkalmazásban a cs. és kir. közös hadügyministériumnál; Laube Adalbertet, a törzstiszti tanfolyam taná­rát, és Resch Antalt, száml. a vezérkarban, Ő Felsége szárnysegédjét, a gyalogságnál és a vadász­csa­patban, a következő őrnagyokat: Bux Alajost, a 30. gy. ezredben; Putzker Károlyt, a 92. gy. ezredben ; Bermann Adolfot, a 70. gy. ezredben; Tusch Jánost, az 57. gy. ezredben; Diemmer Ernőt, az 5. gy. ezredben; Boniewski Józsefet, a 89. gy. ezredben; Schadek Adolfot, a 27. gy. ezredben; Hofmann Károlyt, a 90. gy. ezredben; Streitenfels Imrét, számf. a 82. gy. ezredben, a bécsújhelyi kát. akadémia tanárát; Odolski Adolfot, az 58. gy. ezredben; Czertik Antalt, a 39. gy. ezredben; Albrecht Gyulát, a 77. gy. ezredben; Rainer Jánost, a 71. gy. ezredben; Görtz Brúnót, a 6. gy. ezredben ; Kurzweinhart Antalt, a 73. gy. ezredben; Kragatsch Manót, a 64. gy. ezredben; dukafalui Duka Kálmánt, a 26. gy. ezredtől a 48-ikhoz; Sertié Manót, az 51. gy. ezredben; Stranik Henriket, a 36. gy. ezredben; Kutschera Jánost, a 4. gy. ezredben; Bourcy Henriket, a 64. gy. ezredben; Gaszner Móriczot, a 69. gy. ezredben. Lapunk mai számához egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék