Budapesti Közlöny, 1889. július (23. évfolyam, 151-176. szám)

1889-07-02 / 151. szám

m Budapest, 1899. 151. szám. Kedd, julius 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, borz-utcza 7. szám I. emelet, 5. ajtó. Előfizetési Árak: Hivatalos hirdetések: naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések házhoz hordva s dijjai előlegesen beküldendők, még pedig Egész évre . . . . . frt 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Félévre. Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. Negyedévre....................... bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg Egy teljes lap ára 30 kr. kért lappéldányok ára 30 krajezárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. HIVATALOS RÉSZ. 1889. évi XXI. TÖRVÉNYCZIKK az 1­8­8­9. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1889. évi junius hó 15-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 1889. évi junius hó 16-án.) (Folytatás.) ___________ 3. §. Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetitek ki, a következő előirányzat szerint: A) Rendes bevételek: I. Fejezet. Állami adósságok: 1. ez. Az állami kölcsönök tőketörlesz­tési évi aranyjárulékai fedezésére ki­bocsátandó kötvények eladásából 2. ez. A földtehermentesítési kötvények törlesztésének fedezésére kibocsá­tandó kötvények eladásából 3. ez. Szőlődézsmaváltság: A váltságkötelezettek járadékai 4 ez. Maradvány- és irtványföldek meg­váltása: A váltságkötelezettek járadékai 5. ez. Sorsolási kölcsön: A budapesti állami hidak tiszta be­vétele A rakpartokért fizetendő haszonbér Az 1870. évi X.t.-cz. 4. §-ában meg­jelölt társulatok és vállalatok álta fizetendő községi pótlékok Összesen (5. czim) 6. cz. A budapesti állami hidak bevé­teleiből az 1870. évi XXX. t.-cz alapján elvállalt budapesti lánczok­ elsőbbségi kölcsön szükséglete fe­dezésére 7. sz. Az 1880. évi XX. t.-cz. alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pén­zeiből adott kölcsönök évi járulékai Együtt (I. fejezet 1—7. czim) II. Fejezet. A Állami számvevőszék : Házbérjövedelem a bérbeadott he­lyiségek után Rovatonként Ozimenként­­Fejezetenként f­o­r­i­n­t 489041 11325 325270 4664575 8432865 1250000 243000 825636 98977 2389976 17905029 1895 (Folytatjuk.) Ozimenként Fejezetenként III. Fejezet. A császári és Apostoli királyi Felsége személye körüli ministerium: A külföldre szóló útlevelek kiállítási díjaiból IV. Fejezet. Belügyministerium, 1. sz. Központi igazgatás és földteher­mentesítési alapigazgatóság: Járulék a földtehermentesítési alap­ból a földthermentesítési alap­igazgatóság költségeinek fede­zésére Járulék az országos törvények és rendeletek tárának jövedelméből az ezen tárat szerkesztő titkár, valamint egy hivataltiszt fizeté­sének és lakpénzének megtérí­téséül Összesen (1. czím) 2. ez. Országos levéltár 3. ez. A nemzeti színházi alapok jöve­delméből 4. ez. Általános közigazgatási bevé­telek : Betegápolási költségtérítmény Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántúli le­­lenczházakban ápolt gyermekek tápoltjainak visszatérítése Országos tébolydák bevételei «Hivatalos lap» jövedelme Orsz. törvények és rendeletek tárá­nak jövedelme Fővárosi rendőrség átalánya Útlevelek kiszolgáltatásáért tárg­­­yakból Közigazgatási hatóságok által meg­állapított pénzbüntetésekből be­folyó jövedelem Különféle bevételek Összesen (4. czim) Együtt (IV. fejezet 1—4. czim) 1015068 Lapunk mai számához egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék