Budapesti Közlöny, 1889. augusztus (23. évfolyam, 177-201. szám)

1889-08-01 / 177. szám

Budapest, 1889. 177. szám. Csütörtök, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai ecétküldéssel, vagy helyben házhoz, hordva: Egész évre...........................20 írt Félévre........................... . 10 » Negyedévre..........................5 . Egy teljes lap ára 30 kr. SZERKESZTŐSÉGI IRODA I IV. kerület, borz-utcza 7. szám I. emelet, 5. ajtó. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Ath­enaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések díjjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. mél­­tóztatott: küstenfeldi Ivanossich Henrik 22. sz. gy.-ezred­­beli ezredest, a 79. sz. gy.-ezred parancsnokává ki­nevezni ; Rob­etta Vilmos 79. sz. gy.-ezredbeli ezredesnek az 56. sz. gy.-ezredhez leendő áthelyezését elren­delni ; Wolf Antal tüzértörzsbeli alezredesnek és tü­zérségi igazgatónak a zárai hadparancsnokságnál, előbbi alkalmazásában, a műszaki és közigazga­tási kát. bizottságnál teljesített igen sikeres szol­gálata elismeréséül, a Ferencz József-rend lovag­keresztjét adományozni; Majnek­ Józsefnek, az ő cs. és kir. fensége IV. Ferdinand toscanai nagyherczeg udvartartásába szolgálattevő kamarás gyanánt beosztott békeállo­­mánybeli alezredesnek, ezen állásától való fölmen­tése mellett, a jól megérdemelt nyugalomba helye­zését saját kérelmére elrendelni, neki ezen alka­lomból a czímzetes ezredesi jelleget, és szolgálat­­tevő kamaráéi minőségében sok éven át teljesített jeles és odaadó szolgálata elismeréséül, a harmad­osztályú vaskoronarendet díjmentesen adomá­nyozni ; unkenheimi Mitterwallner Miklós békeállo­­mánybeli alezredesnek és cattarói térparancsnok­nak, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését sa­ját kérelmére elrendelni és neki ezen alkalomból — hosszú, mindig kötelességhű szolgálata elisme­réséül — legf­ kegyelemből a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen adományozni; továbbá: Szwpka József békeállomány­beli őrnagynak és trienti térparancsnoknak, hasonló minőségben Cattaróba leendő áthelyezését elrendelni; obenheimeri Strasser Lajos 38. sz. gy.-ezredbeli őrnagynak, a 99. sz. gy.-ezredhez leendő áthelye­zését elrendelni; Barbeon Alfréd hadmérnök-törzsbeli 1. oszt. századost az aradi hadmérnök-igazgatóságnál, kassai hadmérnök-igazgatóvá kinevezni; Tempusz Henrik nyug. hadnagynak, legf. ke­gyelemből a czimzetes főhadnagyi jelleget díjmen­tesen adományozni; Streisz Nándor a cseh északi vaspálya irodafő­­nökének Prágában, a cs. és kir. hadseregben ál­tala előbb viselt hadnagyi rangot — szolgálaton kívüli viszonyban — újra adományozni; végül: dr. Glossauer János törzsorvosnak és cattarói helyőrségi főnökorvosnak, a megtartott felülvizs­gálat alapján «jelenleg szolgálatképtelen» gyanánt, várakozási illetékkel, egy év tartamára leendő sza­badságolását elrendelni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi julius hó 23-án Gasteinban kelt legi. elhatározá­sával: Soldos Barnabás 16. honvéd gyalog-fél­­dandárbeli őrnagynak, a megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint «rokkant»­nak nyug­állományba helyezését elrendelni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister, Sipos Gyulát ideiglenes minőségű posta- és távirdagya­­kornokká nevezte ki. A mármaros-szigeti kir. törvényszék elnöke, Czipott György díjtalan joggyakornokot a veze­tése alatti kir. törvényszékhez díjas joggyakor­nokká nevezte ki. A pozsonyi kir. törvényszék elnöke , Tej­falusi Béla végzett jogászt a nagyszombati kir. járás­bírósághoz díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A zágrábi kir. pénzügyigazgatóság: Miletic Iván adóhivatali gyakornokjelöltet, díjtalan adóhivatali gyakornokká nevezte ki. Kiskorú Spitzer Adolf Ede hódmezővásár­helyi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének „ Ormos»-ra kért átváltoztatása, I. évi 47.945. sz. belügyministeri rendelettel megengedtetett. Fischer Andor lévai illetőségű ugyanottani lakos saját, úgy Irén nevű leánya vezetéknevének «Halasi»-ra kért átváltoztatása, f. évi 47.975. sz. belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. P­a­­­e­c­s­k­o András szoószi illetőségű iglói la­kos vezetéknevének «Páczai»-ra kért átváltozta­tása, f. évi 48.010. sz. belügyministeri rendelettel megengedtetett. Krumpholcz Károly kolozsvári illetőségű budapesti lakos vezetéknevének « Haraszti»-ra kért átváltoztatása, f. évi 48.086. sz. belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Nemecz Károly, József és Lajos vá­­sáruti illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevé­nek «Németh-re kért átváltoztatása, f. évi 48.485. sz. belügyministeri rendelettel megengedtetett. A földmivelésügyi m. kir. minister, egyetértőleg a m. kir. pénzügyministerrel és a kereskedelem­ügyi m. kir. ministerrel, a Nagel Miksa és Szeszer Benő nemes-kürthi lakosok által Appel Gusztáv földbirtokostól Nemes-Kürth községben kérbentartott mezőgazdasági szeszgyár részére az 1881: XLIV. t.-czikkben biztosított állami kedvez­ményeket megadta. Zala vármegye Káptalantóti község szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a nevezett község határa, a földmivelésügyi m. kir. minister­­nek f. évi 31.466. sz. rendeletével zár alá helyez­tetett. Békés vármegye Endrőd községének szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a nevezett község határa, a földmivelésügyi m. kir. minis­­ternek f. évi 35.976. sz. rendeletével zár alá helyez­tetett, és az 1889. évi 9135. sz. rendelettel meg­állapított kisújszállási­ zárlati csoporthoz csatoltatok. Arad vármegye Kladova községének szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a nevezett község határa, a földmivelésügyi m. kir. minis­­ternek f. évi 36.163. sz. rendeletével zár alá helyez­tetett és az 1889. évi 9135. sz. rendelettel meg­állapított aradi zárlati csoporthoz csatoltatott. A német birodalmi kormány Oroszországból, Ausztria-Magyarországból és Ausztria-Magyaror­­szág mögött létező tartományokból származó ser­téseknek, élő állapotban, a Németbirodalomba való bevitelét megtiltotta. F. évi augusztus hó 1-től kezdve az Olaszország­gal való kölcsönös forgalomban a nemzetközi pos­tai csomagoknál a nyilvánított érték maximális összege 500 frankról (200 írtról) 1000 frankra (400 írtra) fölemeltetik. A budapest-lajosmizsei helyi érdekű vasút kö­vetkező állomásai: Dabas, Lajos-Mizse, Ócsa és Örkény állami és magántáviratok kezelésére fel­­hatalmaztattak. A kereskedelemügyi m. kir. minister, a Buda­pest fővárosi szobafestő, mázoló, aranyozó és fényező ipartestület kebelében az 1884. évi XVII. t.-cz. 142. §-a értelmében szervezett segélypénz­­tár alapszabályait a jóváhagyási záradékkal ellátta. A krusevlyai temetkezési egylet alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 46.247. sz. alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A tiszaföldvári függetlenségi 48-as párti olvasó­kör alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 46.900. sz. alatt, a bemutatási zára­dékkal elláttattak. Bars vármegye önkéntes tűzoltó-egyletei szö­vetségének alapszabályai, a m. kir. belügyminis­terium által, I. évi 47.196. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék