Budapesti Közlöny, 1889. szeptember (23. évfolyam, 202-226. szám)

1889-09-01 / 202. szám

Budapest, 1889. 202. szám. Vasárnap, szeptember 1. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre 20 frt Félévre ••••••• 10 ̇ Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő11-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdeté­sek: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdíj külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére járásbirákká: a budapesti VI. kerületi járásbírósághoz: Massanek Rezső budapesti V. kerületi, a halmii járásbíró­sághoz : Kölcsey János halmii, végre a szepesófalvi járásbírósághoz: Lehóczky Lajos göllniczbányai járásbirósági albirá­­kat nevezem ki. Kelt Ischlben, 1889. évi augusztus 29 én. Ferencz JÓZSEf, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére alügyészekké; a dévai ügyész­séghez: dr. Goes Jenő kolozsvári törvény­­széki jegyzőt; a kecskeméti ügyészséghez: dr. Nagy Mihály igazságügyministeri segéd­fogalmazót, végre a kalocsai ügyészséghez dr. Agarasztó Péter budapesti törvényszéki aljegyzőt nevezem ki. Kelt Ischlben, 1889. évi augusztus 29-én. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister :­­Szabó József aradi állami tanítóképezdei rendes tanárt — egyelőre ideiglenes minőségben — ugyanezen intézet igazgatójává nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister , Alexics György tanárjelöltet a kassai tankerületi kir. főigazgatósághoz rendes írnokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Grieshaber Ignácz nagysomkúti állami elemi isko­lai igazgató-tanítót jelen állásában végleg meg­erősítette. A m. kir. pénzügyminister: Rendulics József ogulini II. oszt. adóhivatali pénztárnokot az eszéki adóhivatalhoz I. osztályú, Duits Márton, Szelenics János, Czvetkovics Száva és Luput Illés III. oszt. adóhivatali ellenőröket a varasdi, sziszeki, zimonyi és ogulini kir. adóhivatalokhoz III. oszt. adótárno­kokká; továbbá Bohács Miklós petrinjai III. oszt. ellenőrt a zágrábi kir. adóhivatalhoz I. oszt­ás Jerics János V. oszt. Simics Félix IV. oszt., valamint Stier Adolf és Lovincsics Milán V. oszt. adótiszteket a károly­városi, illeki, vinkovezei, ille­tőleg goszpicsi kir. adóhivatalokhoz III. oszt. adó­ellenőrökké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Szolgovics Ferencz nagyrőczei II. oszt. adóellenőrt a vingai kir. adó­hivatalhoz III. oszt. adótárnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Martiny László ta­nárjelöltet ideiglenes minőségű III. oszt. ministeri számtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Kovács János szol­noki adóhivatali számtőisztet a Jász-Nagykun- Szolnok megyei pénzügyigazgatósághoz III. oszt. számtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Toczauer Béla sepsiszentgyörgyi adóhivatali számtisztet a Három­szék megyei pénzügyigazgatósághoz III. oszt. számtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister , Zalai Márton pénz­ügyőri szemlészt a zimonyi kir. fővám- és sóhiva­talhoz mázsatisztté nevezte ki. A m. kir. igazságügy minister a vezetése alatt álló ministerium számvevőségéhez számtisztté : Stettner Géza budapesti kir. kereskedelmi és váltó­törvényszéki írnokot nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister a budapesti kir. ítélőtáblához irodatisztté, Schubert György ottani járulnokot, a járulnokká pedig: Domonkos László ugyanottani dijnokot nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister segédtelekkönyv­­vezetőkké: a galánthai kir. járásbírósághoz: Szüts Lajos nagyszombati kir. járásbirósági — és az ipolysági törvényszékhez: Roseneveig Károly ot­tani törvényszéki írnokokat nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Írnokokká: a máramarosszigeti kir. törvényszékhez: Kádár Ferencz ottani kir. ügyészségi írnokot; a pestvi­déki kir. törvényszékhez: Keresztes István aradi kir. ügyészségi írnokot és Gyulai Henrik pestvi­déki kir. törvényszéki dirnokot; az alsó-lendvai kir. járásbírósághoz: Lusztig Samu ottani, a be­rettyóújfalui kir. járásbírósághoz: Berényi József belényesi, a kőhalmi kir. járásbírósághoz : Beátha Mihály erzsébetvárosi kir. járásbirósági, a nyárád­­szeredai kir. járásbírósághoz: Vass Mihály maros­­vásárhelyi kir. törvényszéki, és a gálszécsi kir. já­rásbírósághoz : Sebes Pál sátoraljaújhelyi kir. já­rásbirósági bijnokokat nevezte ki. A fővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság: Schieszler Antal ideiglenes II. oszt. fogyasztási adótisztet véglegesítette. A pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság: König Ferencz pécsi ideiglenes adótisztet jelenlegi minő­ségében véglegesítette. A soproni m. kir. pénzügyigazgatóság, Szekly Ferencz V. oszt. adótisztet a soproni m. kir. adó­hivatalhoz IV. oszt. adótisztté nevezte ki. Koperdák István szepesváraljai illetőségű döblingi lakos vezetéknevének a Kaprinai­-ra kért átváltoztatása, f. évi 55.863. sz. belügyminis­­zeri rendelettel megengedtetett. N­e­m­o­d­a Imre jászárokszállási illetőségű, a m. kir. III. sz. csendőrkerület állományában, Nagy­kondoroson állomásozó csendőr vezetéknevének *Nagy»-ra kért átváltoztatása, f. évi 55.911. sz. belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Bihar vármegye Örvend és Elesd községeinek szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittat­­ván, a nevezett községek határa a földmive­­lésügyi m. kir. ministernek f. évi 42.272. számú rendeletével zár alá helyeztetett és Örvend köz­ség az 1889. évi 9135. sz. rendelettel megállapí­tott mezőtelegdi zárlati csoporthoz, Élesd község pedig a­z öt­ö­s­­ zárlati csoporthoz csatol­­tatott. Kolozs vármegye Zsobok, Ketesd, Közép-Fűld, BánffyHunyad, Kökényes, Magyar-Bikás és Farnas községeinek szőlőiben a phylloxera jelen­léte megállapittatván, a nevezett községek hatá­rai a földmivelésügyi m. kir. ministernek f. évi 42.280. sz. rendeletével az újonnan alakított «b­án­ff­y-h­u­ny­a­di» zárlati csoportban zár alá helyeztettek. Kolozs vármegye Nagy-Almás községének szőlő­iben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a nevezett község határa a földmivelésügyi m. kir. ministernek f. évi 43.492. sz. rendeletével zár alá helyeztetett. Bihar vármegye Értarcsa községének szőlői­ben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a nevezett község határa a földmivelésügyi m. kir. ministernek f. évi 43.587. sz. rendeletével zár alá helyeztetett, és az 1889. évi 9135. sz. rende­lettel megállapittatott p­e­é­r­i zárlati csoport­hoz csatoltatott. Arad vármegye Apatelke községének szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a neve­zett község határa, a földmivelésügyi m. kir. minis­ternek f. évi 43.601. sz. rendeletével zár alá helyez­tetett. Lapunk mai számához egy ív (Hivatalos Értesítő) van csatolva.

Next