Budapesti Közlöny, 1889. október (23. évfolyam, 227-253. szám)

1889-10-01 / 227. szám

Budapest, 1889. 227. szám. Kedd, október 1 HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 írt Félévre . 10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Seelekesztőségi iroda , Iv. kerület, Dorz-utcza 7. szám I. emelet, 5. ajtó. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri IS kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdíj­ külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Lapunk szerkesztőségi irodája f. évi október 1-ével az Athenaeum­­épü­let (IV. kerület, Ferencziek­ tere 4. szám) I. emeletére helyeztetett át. HIVATALOS RÉSZ: a császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi szeptember hó 22-én Gödöllőn kelt legf. elhatáro­zásával : Lukas­sievits Guidó ezredesnek, a 2. hon­véd gyalogféldandár parancsnokának, saját kérel­mére nyugállományba helyezését legk. elrendelni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Mixich Lajos és Kralovics Gyula posta- és távirda-szám­­tiszteket végleges minőségű posta- és távirda­­számvizsgálókká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Melcher Károly posta- és távirda-segédtisztet, továbbá Kotzó Sándor és Kucera István mindkét szakból vizsgázott posta- és távirda-gyakornokokat végle­ges minőségű posta- és távirda-tisztekké nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Halász János, Wladyka Dániel, Tarnóczy Béla, Újhegyi Tivadar, Keresztúry Sándor, Tóth Géza és Rosos Endre posta- és távirda-tanfolyamot végzett hall­gatókat ideiglenes minőségű posta- és távirda-gya­­kornokokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Pálmay Jenőt, Szeles Jánost, Szakola Imrét, Gying Dezsőt és Dobók Emilt ideiglenes minőségű posta- és táv­­irda-gyakornokokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Gyük József III. oszt. adóhivatali ellenőrt a girálti kir. adóhivatal­hoz III. oszt. adótárnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Byber Elek és Zahoray Kálmán pénzügyigazgatósági számtisz­teket, Merkás István fogyasztási adóhivatali tisz­tet, Györkovács János, Móder László, Varga Ödön, Vertse Károly, Durugy Ferencz, Simkó János, Krausz Miksa Rezső, Turny József Havas Simon, Darkó Elek és Nemessányi Gyula adótiszteket, továbbá Hoffmann Márkus, Hajós Ottokár és Nagy Rezső adóhivatali számtiszteket, Balásy Bertalan állami végrehajtót és Gödri János pénz­­ügyigazgatósági iroda-segédtisztet ideiglenes minő­ségű czukorgyári ellenőrökké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Bergel József V. oszt. adótisztet a szikszói kir. adóhivatalhoz III. oszt. ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Nyárády Zsigmond pénzügyigazgatósági számtisztet III. oszt. minis­­teri számtisztté és Tóth Vincze állami becsüst a fővárosi adófelügyelő mellé ideiglenes minőségű III. oszt. szám­tisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Pechár Kornél számtisztet a lévai, és Benczúr Jenő számtisztet a trencséni pénzügyigazgatósághoz III. oszt. szám­tisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a rónaszéki kir. só­­bányatelepen létesített kisdedóvodához óvónővé Czirinkó Emma okleveles óvónőt nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister , Rieger József kaposvári állami főgymnasiumi rendes tanárt ezen minőségében véglegesen meg­­erősítette. Létay László 5-ik és hiripi és ivacskói Böszörményi Sándor 12-ik honvéd gyalog-féldandárbeli, Péscha Sándor 3-ik és Filó János 5-ik honvéd huszárezredbeli — to­vábbá : Galambos Adolf szolgálaton kívüli viszonybeli honvéd gyalog szabadságolt állományú hadna­gyoknak ; végre: Titzer Antal 3-ik honvéd huszárezredbeli sza­badságolt állományú állatorvosi gyakornoknak a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilé­pés, a szolgálati kötelezettség teljesítése után viselt tiszti (tisztviselői) rendfokozatuk megtar­tása nélkül, 1889. évi október hó 1-ével megen­gedtetett. Zesewitz Julián 23. honvéd gyalog-féldandár­beli szabadságolt állományú hadnagynak, viselt tiszti rendfokozatáról kérelmezett leköszönése el­fogadtatott. A trencséni m. kir. pénzügyigazgatóság által: Sztanek István V. oszt. adótiszt a trencséni adóhi­vatalhoz IV. oszt. adótisztté neveztetett ki. A trencséni m. kir. pénzügyigazgatóság által: Somossy Jenő szegedi VI. oszt. adótiszt hasonló minőségben a trencséni kir. adóhivatalhoz áthe­lyeztetett. W­e­n­c­z­e­l Endre szepes-remetei illetőségű székesfejérvári lakos vezetéknevének « Ormos»-ra kért átváltoztatása, I. évi 62.964. sz. belügymi­nisteri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Klein Lőrincz és Klein Márton szilágyszentkirályi illetőségű vártelki lakosok veze­téknevének «Kis»-re kért átváltoztatása, I. évi 63.640. sz. belügyminiszeri rendelettel megenged­tetett. Kohn Adolf fiumei illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Kemény»-re kért átvál­toztatása, f. évi 63.665. sz. belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Hont vármegye Ledény és Némethi községeinek szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a nevezett községek határa a földmivelésügyi m. kir. ministernek f. évi 48.389. számú rendeleté­vel zár alá helyeztetett. Tolna vármegye Győre községének szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a nevezett község határa a földmivelésügyi m. kir. minis­ternek f. évi 48.398. számú rendeletével zár alá he­lyeztetett és az 1889. évi 9135. számú rendelettel megállapított szegzárdi zárlati csoporthoz csatoltatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi szeptember hó 27-én 48.229. szám alatt kelt ren­deletével megengedte, hogy a Somogy vármegye területéhez tartozó Hetes községben minden szer­dán hetivásár tartassák. A homok­czi önkéntes tűzoltó-egylet alapszabá­lyai, a m. kir. belügyminister által, f. évi 63.897. sz. alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. Az enyedi önkéntes tűzoltó-egylet alapszabá­lyai, a m. kir. belügyminister által, f. évi 63.898 szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A gyöngyösi dalegyesület alapszabályai, a m. kir. belügyminiszer által, I. évi 63.920. sz. alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. Pályázati Hirdetmény. A boszniai és herczegovinai általános elemi iskoláknál több tanítói és segédtanítói állomás lesz betöltendő. Az előbbiekkel 500 frtnyi évi fizetés, továbbá természetbeni laká­­, kert és fűtés vagy esetleg megfelelő kártalanítás, az utóbbiakkal pedig 360 frtnyi évi fizetés, 40 frtnyi lakpénz, vagy természet­beni lakás és fűtés van egybekötve. A tanítói állásra pályázók a törvényesen meg­szerzett tanképesítés, a segédtanítói állásra pályá­zók pedig valamely tanítóképezde sikeres bevég­zését kimutatni kötelesek. Azonfelül mindegyikük hiteles módon igazolni tartozik, hogy a Boszniában Lapunk mai számához háromnegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next