Budapesti Közlöny, 1889. december (23. évfolyam, 279-302. szám)

1889-12-01 / 279. szám

Budapest, 1889. 279. szám. Vasárnap, deczember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐRIOS IRODA I IV. kerület, Ferencziek tere 1. szám Athenaeum-épület. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétkü­ldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 Félévre ....... 10 Negyedévre...........................5 Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300­ szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után SO kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: * Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán: Szabó István róm. kath. plébánosnak és a magyar tudomá­nyos akadémia tagjának, a tudomány és az irodalom terén 50 éven át kifejtett buzgó és sikeres működése elismeréséül. Ferencz József rendem lovagkeresztjét ado­­­mányozom. Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 24-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar minis­terem előterjesztése folytán. Markovics Ivánnak, az országgyűlési gyorsiroda másodfőnöké­nek, a honvédségi intézmény érdekében tett szolgálatai elismeréséül, Ferencz József­­rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 24-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi november hó 20-án kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy temerini gróf Szécsen Antal főudvarnagy, a persa­schah­i Felsége által neki adományozott nap- és orosz­­lánrend első osztályú jelvényét elfogadhassa viselhesse. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, kölesei Kende Péternek, Ung vármegye alispánjának, a kamarád méltóságot díjmentesen legk. adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott. Wallner Antal várakozási illetékkel szabadsá­golt vezérőrnagynak, az újonnan megejtett felül­vizsgálat alapján «szolgálatképtelen» gyanánt a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját ké­relmére elrendelni és megparancsolni, hogy neki ezen alkalomból — hosszú, mindig kötelességhű és jeles szolgálata elismeréséül — a legf. megelé­gedés kifejezése tudtára adassák; tarrawehri Obst Ede várakozási illetékkel sza­badságolt 10. sz. gy.­ezredbeli alezredesnek, az újonnan megejtett felülvizsgálat alapján «csapat­szolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas­ gyanánt nyugalomba helyezését elrendelni; báró Königsbrunn Arthur 48. sz. gy.-ezredbeli alezredesnek a 34. sz. gy.-ezredhez leendő áthe­lyezését elrendelni, s a bécsi gyalog-hadapródis­kola parancsnoklásától való fölmentése alkalmá­ból — ezen állomásán teljesített kötelesség­e és jeles szolgálata elismeréséül — a katonai érdem­keresztet adományozni; Streitenfels Imre 82. sz. gy.-ezredbeli számf. alezredesnek, a bécsújhelyi kat. akedémia tanárá­nak, ezen állomásától való fölmentése mellett, a 83. sz. gy.-ezred tettleges állományába való áthe­lyezését elrendelni; lipcsei Szártory Rudolf 34. sz. gy.-ezredbeli őr­nagyot, a bécsújhelyi katonai akadémia tanárává kinevezni; lovag Kotowski Miczisláv 80. sz. gy.-ezredbeli alezredesnek, valamint Wischinka Adolf 95. sz. gy.-ezredbeli őrnagy­nak kölcsönös áthelyezését; Reutter György várakozási illetékkel szabad­ságolt 98. sz. gy.-ezredbeli alezredesnek, az újra megtartott felülvizsgálat alapján «csapatszolgá­latra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt nyugdíjaztatását; kressensteini báró Kress Frigyesnek, az utóla­gos felülvizsgálat alapján várakozási illetékkel szabadságolt 4. sz.dragonyosezredbeli alezredesnek, a felülvizsgálat következtében «csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt nyugdíjaztatását; Hagen Adolf 5. sz. dzsidásezredbeli alezredes­nek a 12. sz. dragonyosezredhez áthelyezését; báró Blangy Henrik 7. sz. gy.­ezredbeli őrnagy­nak, a felülvizsgálat következtében «jelenleg szolgálatképen» gyanánt, várakozási illetékkel, egy év tartamára leendő szabadságolását; grünenwaldti Haasz Kamill 48. sz. gy.­ezredbeli őrnagynak, a felülvizsgálat következtében «jelen­leg szolgálatképtelen» gyanánt, várakozási illeték­kel, egy év tartamára leendő szabadságolását; Renner Károly várakozási illetékkel szabadsá­golt, s az újonnan megtartott felülvizsgálat alap­ján «szolgálatra alkalmasnak» talált 5. sz. drago­­nyosezredben őrnagynak, ezen ezred tettleges állo­mányába való áthelyezését elrendelni ; Wojatschek Szvatopluk várakozási illetékkel szabadságolt 1. sz. vártüzér-zászlóaljbeli őrnagy­nak, az újonnan megtartott felülvizsgálat alapján «rokkant és mindennemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan» gyanánt nyugalmaztatását elren­delni, és neki ezen alkalomból az alezredesi jelle­get ad honores díjmentesen adományozni. Schwab János műszaki tüzérségi őrnagynak, a steini lőporgyár parancsnokának, jelenlegi alkal­mazásától való egyidejű felmentése és a tüzér­­törzsbe leendő áthelyezése mellett, a műszaki és közigazgatási kft. bizottsághoz való beosztását elrendelni; Günther Vilmos műszaki tüzérségi 1. oszt. szá­zadost a steini lőporgyárnál, ezen gyár parancs­nokává kinevezni; Ebert Károly 60. sz. gy.­ezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, a megtartott felülvizsgálat következté­ben «rokkant» gyanánt történő nyugalmaztatása alkalmából, az őrnagyi jelleget ad honores díjmen­tesen adományozni; Vogelhuber Ede 59. sz. gy.­ezred­beli, valamint Klima Venczel utászezredbeli hadnagyoknak — még nem teljesített Landwehr-szolgálati kötele­­zettségek fentartásával — a birodalmi tanács­ban képviselt királyságok és országok csendőrsé­gébe áthelyezésüket elrendelni; Kleemann József tengerészeti főbiztosnak, öt­venedik szolgálati évének betöltése alkalmából, valamint jeles és ismételten megdicsért szolgálata elismeréséül, a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmen­tesen adományozni; dr. Jeglinger József 91. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. ezredorvost a 29. gy.­hadosztály főnökorvo­sává kinevezni; blaskoveci dr. Lábas Ferencz cs. és kir. hadten­gerészeti fregatt-orvosnak a m. kir. honvédorvosi tisztikar tettleges állományába 2. oszt. ezred­­orvosi minőségben való áthelyezését elrendelni; továbbá a cs. és kir. boszna-vasútnál éveken át teljesített sikeres szolgálatuk elis­meréséül : Neumeister Ignácz és igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére. Ilánrich József pozsonyi és Seyfried József beszterczebányai törvény­­széki bírákat a budapesti ítélőtáblához birákká kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 24-én. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére. Vincenti Lajos kolozsvári tör­vényszéki jegyzőt a nagy­enyedi, dr. Horváth Ferencz kalocsai törvényszéki jegyzőt a szegzárdi, Csiszár Béla újvidéki törvény­­széki jegyzőt az újvidéki, végül d­r. Hódossy Géza szegzárdi törvényszéki jegyzőt a paksi járásbírósághoz albirákká kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 23-án. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére. Günther Kálmán debreczeni tör­vényszéki jegyzőt a margittai járásbíróság­hoz albiróvá kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 24-én. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Lapunk mai számához egy ír «Hivatalos Értesítő» van csatolva. J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék