Budapesti Közlöny, 1890. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1890-03-01 / 50. szám

Budapest, 1890. 50. szám. Szombat, márczius 1. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Ath­enaeum-épület. IN I Y A T­A L O SKÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : naponkénti poétái szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 írt Félévre.....................................10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. BUDAPESTI Szerkesztőségi iroda , IV. terület, Ferencziek tere 4. szám Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatoc­hasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1890. évi L TÖRVÉNYCZIKK a közutakról és vámokról. (Szentesítést nyert 1890. évi február hó 4-én. — Kihirdettetett az «Országos Törvénytár»-ban 1890. évi február hó 12-én.) (Folytatás.) IV. FEJEZET. A közutaknak és a 104. §-ban érintett műtárgyaknak és be­rendezéseknek fentartására hátrányos kihágások. 131. §. A 130. §-ban érintett helyeken a gyárak, raktá­rak, termelőhelyek, gazdasági telepek, vendéglők és korcsmák tulajdonosai, illetve bérlői tartoznak saját költségükön intőtáblákat felállítani és fen­­tartani, melyekre kiírandó, hogy az után etetés, állongálás és rakodás vagy lerakás tilos, továbbá ezen tilalomnak megtartásáról lehetőleg gondos­kodni. Az ezen határozat ellen vétők 10 frtig terjed­hető pénzbüntetéssel büntetendők. 132. §. Az utak melletti épületek, kerítések, eleven sö­vények az ut árkának külső szélétől, vagy a­hol ilyen nem létezik, az áttöltés lábától 1 m. távol­ságnál közelebb nem helyezhetők. Egy méternél kisebb távolság csak ott tűrhető meg, hol azt az útfentartás czélja megengedi, de ezen távolság sem sem lehet fél méternél kisebb. Az ezen határozatok ellen vétők 50 frtig terjed­hető pénzbüntetéssel büntetendők. Ha az út fentartása vagy gyalogjárdák előállí­tása érdekében egy méternél, illetve 50 centimé­ternél szélesebb területek szükségeltetnek, ezek csak vagy a tulajdonos beleegyezése vagy törvény­szerű kisajátítás útján vehető igénybe. 133. §. Erdők, berkek és sűrű faültetvények az út mind­két felén az utárok szélétől számítandó legfeljebb 10 méter távolságig letarolandók, illetve megrit­­kítandók és úgy ezek, valamint az élő sövények oly magasságig, mely az útfentartásra, illetve köz­­biztonságra nem hátrányos, levágandók. A viszo­nyokhoz képest egyes helyeken azok vágatása kor­látozható, vagy egészen betiltható. A­ki a hatóság e részbeni meg­hagyásait nem teljesíti, illetve a hatóság e részben kiadott hatá­rozatai értelmében kívánt állapot előállításáról és fentartásáról saját költségén nem gondoskodik, 100 forintig terjedhető pénzbüntetéssel bünteten­dő, szükség esetén pedig a terhére hatóságilag foganatosítandó munkák költségeinek megtéríté­sére kötelezendő. 134. §. Az út mentén szükséges faültetésekre nézve a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló tör­vény intézkedik. A fák az ittárok külső szélétől számítva félmé­ter, s egymástól legalább 15 méter távolságra ü­ltetendők akként, hogy egyik fa ne a másik olda­lon lévő fával, hanem a fák közti tér közepével legyen átellenben. A­ki a hatóság e részbeni meghagyásait nem teljesíti, 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel bün­tetendő. 135. § Az úttal határos építkezéseknél elkerülhetet­lenül szükséges állványok és anyagok csak az ál­­lamépítészeti (esetleg törvényhatósági mérnöki) hivatal engedélye mellett helyezhetők el. A­ki ily engedélyt előzetesen ki nem eszközöl, vagy az engedély feltételei (az esetleg netán szük­séges ideiglenes út előállítása és fentartása, vagy a csak részben elfoglalt úttestből a közlekedés részére szabadon hagyandó útrész méretei, annak fentartása, tisztítása, a közlekedés és a személyes biztonság érdekében szükséges kerítések vagy kor­látok, intőjelek, őrök, szükség esetén éjjeli világí­tás előállítása, fentartása, végre az építés befejez­tével az útnak és tartozékainak kifogástalan álla­potban visszaállítása) ellen vét, — illetőleg azo­kat figyelmen kivül hagyja, — 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, szükség esetén a ter­hére hatóságilag végrehajtandó munkálatok költ­ségeit megtéríteni tartozik. A ki­építkezés vagy valamely épület javítása vagy lebontása vagy az állvány felállítása vagy le­szedése alkalmával a biztonság szempontjából ki­adott szabályokat megszegi, az 1879: XL. t.-cz. 117. §-a értelmében büntetendő. 136. §. Járművekkel való átjárás czéljából az utak ár­kait betömni, elgázolni, az utak padkáit leásni stb. tilos. Kiágazó utczákra és utakra, valamint telkekre és mezei birtokokra csak az útárok fölött épített a vízfolyás czéljaira kellő nyílással biró hidakon szabad átjárni.­­ Ily hidak külső területeknél, szántó- és rétföldeknél hordozhatók is lehetnek, ellenben állandó telepek és tanyáknál, oldalutak­­nál és utczáknál szilárd szerkezettel építendők. Valamennyi ilynemű híd építése és fentartása az illető tulajdonosokat, ház- és föld- stb. birtoko­sokat, illetőleg az érdekeltségeket vagy községe­ket terheli. — Oldalutczáknál és oly kiágazó utak­nál, hol az utazok folytonossága a vizlevezetés czéljából nem árulhatlanul szükséges, a hidak el­maradhatnak, továbbá elhagyhatók községek bel­sejében a házakhoz való bejárásoknál, ha útár­­kok helyett kőburkolatú folyókák építtettek. Új útvonalak építésénél vagy régiek áthelyezé­sénél a hozzájáró utak és oldalutczák betorkolási helyein építendő hidak és átereszek első építései­nek költségeit az útépítési alap viseli, a fentartás és a későbbi újbólépítés azonban a mellékút tu­lajdonosait, illetőleg a községet vagy érdekeltsé­get terheli. A hatóságok által a fentebbi határozatok értelmé­ben kiadott meghagyások ellen vétők 20 frtig ter­jedhető pénzbüntetéssel büntetendők. 137. §. A ki az utak árkait, padkáit, a töltések és be­vágások rézsűit, állatokkal legelteti, feltúrni en­gedi vagy az után­étet, 100 frtig terjedhető pénz­­büntetéssel büntetendő. Ezen tilalom a baromfi legeltetésére nem terjed ki. V. FEJEZET. Az új közutak és műtárgyak, valamint a kompok (révek) és hajóhidak engedélyezésére vonatkozó határozatok elleni kihágások. 138. §. Kihágást követ el és 300 frtig terjedhető pénz­büntetéssel büntetendő, ki a jelen törvény I. rész VII. és VIII. fejezete értelmében szükséges ható­sági engedély nélkül épít vagy az engedélyben fog­lalt határozatokat és feltételeket figyelmen kívül hagyja. Ezeken felül a forgalom, illetve a vámszedés is beszüntethető (98. §.), 139. §. A kompoknak és réveknek a vizikönyvekbe be­vezetésére vonatkozólag a jelen törvény 80. §. második kikezdésében foglalt határozatok ellen vétők 100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel bünte­tendők. VI. FEJEZET. A vámszedési jogok engedélyezése, azoknak gyakorlása, valamint a közhasználatra szánt kompok (révek), hajóhidak üzletbe vétele körül fenforgó kihágások. 140. §. A­ki vámot szed anélkül, hogy a jelen törvény határozatai értelmében engedélyezett vagy igazolt és érvényben fennálló vámszedési joggal bírna, 300 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, azonfölül mindazok részére, kiktől a vámdíjakat beszedte, a fizetett vámdíjakat visszatéríteni tar­tozik. A vámszedés azonnal beszüntetendő és a fizetett vámdíjak közigazgatási úton megítélendők és be­­hajtandók. 141. §. A ki valamely közhasználatra szánt kompot (révet) vagy hajóhidat a forgalomba­ helyezési engedély (75. §.) kiadása előtt vagy az abban fog­lalt határozatok és feltételek figyelmen kivül ha­gyásával vett üzletbe, 50 frtig, ismétlés esetében, ha a büntetés kiállása óta még két év nem múlt el, 100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel bünte­­tetendő. Önként érthetőleg azon esetben, ha az 1879. évi XL. t.-cz. 113. §-ába ütköző cselekmény vagy mu­lasztás forog fenn, ezen §. határozatai nyernek alkalmazást. Lapunk mai számához negyed ív melléklet, s egy és fél ív «Hivatalos Értesitő» van csatolva.

Next