Budapesti Közlöny, 1890. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1890-03-01 / 50. szám

1 csavar érnyomasz, 2 egyszerű tompa horog, 2 hegyes kettős horog, 6 ütérkapocs, 1 csont­olló, 1 nyelvhúzó, 1 sebészi zsebtárcza, a következő­k­­kel ellátva: 1 egyenes olló, 1 vájt olló, 1 kusztora, 1 hegyes kusztora, 1 gombos kusztora, 2 érvágó gerely, 1 ér­vágó pólya, 1 borotva, 1 Beloque-féle cső, 1 vájt kutasz, 1 véső kutasz, 1 fokos kutasz, 2 érzáró csipesz, 2 zárcsipesz, 1 pokolkőtartó, 1 nyelvi apocz, 4 sebészeti tű, 50 carlsbadi tü­­l kemény fadoboz, a következőkkel: 2 üveg, mindegyik 50 gramm tiszta tömény fo­lyékony carbolsavval, 10 grammról 10 grammra graduálva, 1 üveg, 50 gramm Hoffmann-cseppel, 1 üveg, különböző vastagságú 2 gombolyag Car­gut-szállal,"" 1 üveg, 10 darab 1 grammos sublimat-pastille tartalommal, 1 jodoform-porzó, 50 gramm jodoformmal, 1 bádogszelencze 200 gramm Vaselinnel, égetett sebekre, 1 chloroform-cseppentő üveg, 1 Esmarch-féle kosár, 1 nyelvtartó, 1 ivópohár papir-machéból, 1 tapasz-olló, 1 sinvágó kés, 4 érnyomasz, 2 dörzsölő kefe, 2 kézi lámpa, üveghengerrel, 1 stearin-gyertya, 2 viasztekercs, 2 genycsésze papir-machéból, 1 literes kanna papir-machéból, 2 literes sub­­limat-oldat készítésére, 2 pléh mosdótál, 2 db szappan, 3 angol körömkefe, 12 tábla vatta, 2 kg. Bruns-féle gyapot, 12 cm, széles szala­gokba vágva, 50 és 10 grammos csomagokban, 20 méter hydrophil-kötőszer, 1 méteres csoma­gokban, 2 méter 5°/0 jodoform-gaze, 1/2 méteres csoma­gokban, 2 méter átdatlan anyag, 1 doboz keményített organtinnal, keményedő kötések készítésére és pedig: 15 db. 10 méter hosszú, 10 cm. széles, 15 » » » » 15 » » 15 calicot-pólya, 10 méter hosszú 5 cm. széles, 15· 10 » * 8 »· 15· 10 » » 12 »· 3 vászonpólya 5 » » 5 »· 3 » 5 » » 8 » 1 törülköző kendő, 20 borogató ruha, 60 cm. hosszú, 60 cm. széles, 12 Esmarch-féle háromszögletű kendő, 40 méter ujjnyi széles vászonszalag, 1 kötény, 3 hosszú Petit-féle bádogcsizma, támasztékkal, 3 vatta-párna, a bádogcsizma számára, 40 fasta, 20 — 70 cm. hosszú, 4 ív kemény papírkéreg, 6 szecska vánkos. B) A kis mentő szekrények tartalma: 1 sebészi tárcza, a következőkkel: 1 egyenes olló, 1 kusztora, 1 hegyes kusztora, 2 érvágó gerely, 1 érvágó pólya, 1 borotva, 1 Beloque-féle cső, 1 véső kutasz, 1 fokos kutasz, 1 vájt kutasz, 2 érzáró csipesz, 2 érkötő csipesz, 4 varró tű, 100 carlsbadi tű, 1 doboz, a következőkkel: 100 biztosító tű, 100 gombos tű, 10 varró tű, 1 gombolyag czérna, 3 gombolyag carbolizált varróselyem, 1 fa­szekrényke, a következőkkel: 2 üveg, mindegyik 50 gr. tiszta tömény folyé­kony carbolsavval, 10—10 grammig graduálva, 1 üveg Hoffmann-cseppel, 50 gr. mennyiségben, 1 üveg 2 tekercs Cargut-fonállal, különböző vas­tagságban, 1 üveg 10 sublimat-pastillával, mindegyik 1 gramm, 1 porzó, 50 grm. jodoform-porral, 1 pléh doboz, 200 gramm Vaselinnel, égetett sebekre, 1 szaru­kanál, 1 sínvágó kés, 2 érnyomasz, 1 viasztekercs, 1 genycsésze papir-machéból, 1 literes kanna papir-machéból, 1 kétliteres ovál mosdótál papir-machéból, a sublimat-oldat készítésére, 1 pléh mosdótál, 1 db. szappan, 3 angol körömkefe, 1 bádog szelencze felkent kautsuk-tapaszszal, 80 cm. hosszú, 18 cm. széles, 6 tábla közönséges vatta, 1 kg. Bruns-féle gyapot, 12 cm. széles szala­gokba vágva, 50 és 100 grammos csomagokban, 5 méter hydrophil-kötőszer, 1 méteres csoma­gokban, 1 méter 5°/0 jodoform-gaze, 1/2 méteres csoma­gokban, 1 méter átdatlan anyag, 2 vászon pólya, 5 méter hosszú, 5 cm. széles, 2» »10» »8»» 10 calicot » 10 » » 10 » » 10 » » 10 » » 15 » » 3 törülköző, 10 borogató ruha, 60 cm. hosszú, 60 cm. széles, 6 háromszögű Esmarch-féle kendő, 20 méter ujjnyi széles vászonszalag, 2 hosszú Petit-féle bádogcsizma, támasztékkal. 2 vatta-párna a bádogcsizmába, 20 fasín, 20—70 cm. hosszúságban, 2 ív kemény papírkéreg. ( C) A mentő táskák tartalma: 1 tapasz-olló, 1 érnyomasz, 1 kg. Bruns-féle gyapot, 12 cm. széles szala­gokba vágva, 50 és 100 grammos csomagokban, 1 porzó, 50 gr. jodoform-porral, 1 bádog szelencze felkent kautsuk-tapaszszal, 80 cm. hosszú, 18 cm. széles, 1 méter vízhatlan anyag, 5 tábla vatta, 10 fasín, 20—60 cm. hosszú, 2 vászon pólya, 5 méter hosszú, 5 cm. széles, 5 calicot » 10 » » 8 » ..» 3 Esmarch-féle háromszögű kendő, 1 doboz, 100 biztosí­tó tűvel, 1 angol körömkefe, 1 db. szappan, 1 törülköző, 12 Dower-por. IV. Kötőszer-táskák. Személyeket szállító minden vonat (gyors-, sze­mély-, omnibus-, vegyes- és személyszállító teher­­vonat) egy kötőszer-táskával látandó el. Ezen kötőszer-táska tartalma a következő: 1 tapasz-olló, 1/4 kg. Bruns-féle vatta, 10 gramm jodoform-por, 2 vászon pólya, 5 méter hosszú, 5 cm. széles, 2 Esmarch-féle háromszögű kendő, 1 doboz, 24 db. biztosító tűvel, 1 db. szappan, 1 törülköző, 12 Dower-por. V. A mentő eszközök fentartása. A mentő eszközök az előírt állapotban tartan­dók fenn. Gond fordítandó arra, hogy a mentő­szekrényben és táskákban a kellékek mindenkor jó állapotban és teljes számmal legyenek meg, mely czélból minden egyes szekrény és táska évenként legalább egyszer megvizsgálandó. A mentő­szekrény vagy táska tartalmának min­denkori használata után az elhasznált tárgyak azonnal pótlandók, s a netán szükséges kijavítá­sok eszközlendők. VI. Harangjel: Hogy a vonalon történt baleset alkalmával a szomszéd állomást értesíteni lehessen arról, misze­rint emberek oly mértékben sérültek meg, hogy orvosokra és mentő eszközökre van szükség, egy új harangjel rendszeresíttetik, mely azt jelenti, hogy »a segélymozdony jöjjön orvosokkal, mentő szekrények- és hordágyakkal.« Ez a jel nemcsak az esetben adandó le, ha a vonat közlekedésénél a tovább haladást akadályozó baleset történt, hanem akkor is, midőn az alkal­mazottakat oly baleset éri, mely az orvosi segély és mentő eszközöknek lehető gyors alkalmazását teszi szükségessé. VII. Utasítások. A vasutak gondoskodni tartoznak oly utasítá­sok kiadásáról, melyek az alkalmazottak és a pálya­orvosok által a balesetek alkalmával követendő el­járást pontosan szabályozzák, nevezetesen: a) Azon alkalmazottak, kik azon helyzetbe jut­hatnak, hogy sérülések és megbetegedések eseté­ben utasoknak és vasúti közegeknek az orvos meg­érkezése előtt az első segélyt nyújtsák, tehát főleg a vonatkísérő személyzet, a mozdonyvezetők, az ál­lomási főnökök, hivatalnokok és egyéb alkalmazot­tak, továbbá a műhelyek és sűtőházak hivatalno­kai, művezetői és felvigyázói, a teher-, gyorsáru- és szertár-raktárak hivatalnokai és felvigyázói, 3

Next