Budapesti Közlöny, 1890. április (24. évfolyam, 75-99. szám)

1890-04-01 / 75. szám

Budapest, 1890. 75. szám Kedd, április 1. BUDAPESTI »KÖZLÖNY. BT ITAT­A­­L « &JI A I». Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Ferencziek tere 4. szám Ath­enaeum-épület. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...........................20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre...........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magárthirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legf­ parancsiratot méltóztatott legkegyelme­sebben kibocsátani: Fegyveres erőm iránti szakadatlan jó haj­lamomból kifolyólag, egy katonai érdem­érem létesítését rendelem el, mely azon egyének által viselendő, kiknek elhatáro­zásom alapján dicsérő elismerésem kiváló tetteikért há­borúban, — vagy megelégedésem kifejezése jeles szolgála­taikért békében — nyilváníttatott. Továbbá indíttatva érzem magamat meg­engedni, hogy a katonai szolgálati jel a a tisztek részére ezentúl három osztályú legyen, melynek 3. osztályú jele 25 évi, a 2. osztályú 40 évi és az 1. osztályú 50 évi bevégzett tettleges szolgálati idő után nyer­hető el. Ezen szolgálati időbe azon idő, mely a nyugdíj megszabásánál magasabban tuda­­tik be, nem számítandó be. Azon egyéneknek, kiknek ezen parancs­iratom közhírré tétele előtt dicsérő elismeré­sem, vagy megelégedésem kifejezése elhatá­rozásom alapján tudtul adatott, az Általam jóváhagyott, közös hadügyminiszeremnek átadott alapszabályok értelmében a katonai érdem­érem utólagosan kiszolgáltatandó. Ezen parancsilatom intézve van közös hadügyministerem és mindkét honvédelmi ministeremhez, kik a foganatosításhoz szük­séges intézkedést kölcsönös egyetértéssel megteendik. Kelt Budapesten, 1890. márczius 12-én. Ferencz József, s. k. A katonai érdem­éremre, valamint a katonai szolgálati jelre vonatkozólag a legf. parancsirattal egyidejűleg kibocsátott alapszabályok és az ezek végrehajtására vonatkozó utasítás ezennel közzé­tételek. A katonai érdem­éremre vonatkozó alap­szabályok. A császári és apostoli királyi Felsége 1890. évi márczius hó 12-én kelt legf. parancsiratával a legf. dicsérő elismerésnek, illetőleg a legf. megelégedés kifejezésének látható jeléül egy katonai érdem­éremnek rendszeresítését elrendelni, és erre vonat­kozólag a következő határozványokat legk. kibo­csátani méltóztatott: 1. A katonai érdem­érmet a fegyveres erő mind­azon egyénei nyerik, kikre vonatkozólag: a) háborúban teljesített kiváló tettekért a legf. dicsérő elismerés, vagy b) békében tanúsított kitűnő szolgálatokért a legf. megelégedés kifejezése kimondatik, a cs. és kir. közös hadsereg rende­leti lapjában közzététetik, és kiknek ez az illető ministérium által kiállított és a személyhez inté­zett külön okirattal tudomásul adatik. 2. A katonai érdem-érem, és pedig mindkét nemű, csak egy ízben nyerhető el. 3. Ezen érdem-érem, aranyozott bronzéremből áll, alakját a mellékelt rajz mutatja; az érem elő­lapján Ő Felsége a császár és király képét, a leg­magasabb név és czim köriratával, hátlapján pedig a borostyán és cserkoszorúval körülfont »Signum laudis« feliratot visel. 4. A katonai érdem­érem a bal mellen, a hadi­­érem előtt, különféle szalagokon viseltetik, és pedig: a)-hoz. Háborúban nyert legi. dicsérő elisme­résért : A katonaállomány tábornokai (tengernagyai), törzs- és főtisztjei által, a katonai érdemkereszt számára rendszeresített szalagon; — a katonaál­lományhoz nem tartozó, rangosztályba sorolt egyé­nek által pedig vérpiros szinti, 375 cm. széles se­lyem szalagon; l)-hez. A legf. megelégedésnek békében szerzett érdemekért nyert kifejezéséért. A fegyveres erő összes, rangosztályba sorolt egyénei által az a) alatt leirt piros selyem szalagon. 5. Úgy a háborúban, mint a békében szerzett ér­demekért nyert katonai érdem­ érmek egymás mel­lett viselhetők, és pedig a sorozatot illetőleg az előbbi emez előtt. 6. A katonai érdem-érem viselésének jogosult­sága, az illető ministérium által kiállítandó okirat­ban, a szalag megjelölése mellett, mondatik ki, az anyakönyvi lapba bevezetendő és épen úgy, mint a legf. dicsérő elismerés, illetőleg a legf. megelégedés kifejezése, a minősitvényi táblázatban feltüntetendő. 7. A katonai érdem­érmeket a cs. és kir. közös hadügyministérium­ szerzi be, melytől a cs. k. és a m. kir. honvédelmi minister saját szükségletét a költségek megtérítése mellett átveszi. 8. A katonai érdem-érmek nyilvántartását az il­lető ministérium eszközli. 9. A katonai érdem-érem mindazon esetekben vé­tetik el, melyekben más kitüntetések elvesztése bíró­sági elítélés folytán bekövetkezik. 10. A katonai érdem­érem a tulajdonos elhalá­lozása után az örökösök birtokába megy át. Bírósági elítélés folytán bekövetkezett elvesztés esetén, az érdem­érem a kiszolgáltatással és nyil­vántartással megbízott ministériumhoz visszajut­tatandó. A katonai szolgálati jelre vonatkozó alap­szabályok. Ő császári és apostoli királyi Felsége az 1849. évi szeptember hó 19-én rendszeresített katonai szolgálati jelre vonatkozólag, 1890. évi márczius hó 12-én kelt legf. parancsiratával következő módo­sító határozványokat legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott: 1. A legénységi katonai szolgálati jel 2 osztály­ból áll. A fegyveres erő legénységi állományába tartozó mindazon egyének, kik teljes 12 évet tettlegesen szolgáltak, a 2-ik, azok pedig, kik 24 évi tettleges szolgálati időt töltöttek be, az 1-ső osztályú kato­nai szolgálati jelt nyerik. 2. A tiszti katonai szolgálati jel 3 osztályú, és­pedig­ a 3-ad osztályú 25, a 2-ed osztályú 40, és az 1-ső osztályú 50 évi tényleg betöltött szolgálati idő után nyerhető el. 3. Ezen szolgálati időbe azonban azon időt, mely a nyugilletmény kiszabásánál felemelten számítta­­tik, betudni nem szabad. Hasonlóképen nem számíttatik be ezen időbe a nem ténylges tartalék viszonyban, továbbá a vára­kozási illetékkel vagy illeték nélkül szabadságoltak viszonyában, valamint a »szolgálaton kívül« töl­tött idő sem. 4. A katonai szolgálati jelre csupán a katonaál­lomány tisztjei bírnak igénynyel. 5. A katonai szolgálati jelz és pedig a legény­ségi, valamint a 3-ad osztályú tiszti, bronzkeresz­tekből áll, melyeknek alakját a mellékelt rajz mutatja. A legénységi 1-ső és a tiszti 3-ad osztályú ke­reszteknek közép pajzsai ezüstből vannak. A 2-od osztályú tiszti katonai szolgálati jel ha­sonlóképen bronzkeresztből áll, csakhogy a széle­ken belül a gyöngykeretet fekete csík helyettesíti és a közép pajzs aranyból van. Az 1-ső osztályú tiszti katonai szolgálati jel a 2-od osztályúhoz hasonló, csakhogy aranyozott ezüstből készült, és a kereszt felett lebegő, hasonló­­képen aranyozott koronával van ellátva. A katonai szolgálati jel —­ mint eddig — sárga­fekete szalagon, a bal mellen viseltetik. 6. A legénységi, valamint a 3. osztályú tiszti katonai szolgálati jel, a kezelő­bizottságok részé­ről igazolandó igény alapján, a csapatparancsno­kok, (hatóságok, intézetek) által ítéltetik oda. A 2-es és 1-ső osztályú tiszti katonai szolgálati jelnek odaítélése, az erre vonatkozó igénynek a szakszámvevőség részéről való megállapítása után, a közös hadügyi, illetőleg a cs. k. vagy m. kir. honvédelmi minister által történik. 7. A legénységi, valamint a 3-ad osztályú tiszti katonai szolgálati jel a csapatparancsnok (hatóság, intézet) részéről szolgáltatik ki és a napiparancs­ban közzéteendő. A 2-ed és 1-ső osztályú tiszti katonai szolgálati jel az illető minister részéről a személyhez inté­zett okirat kíséretében adatik ki. Az ezen szolgálati jelekben való részesítés az illetőnek elöljáró parancsnoka részéről közhírré teendő, és az átadás megfelelő módon eszközlendő Lapunk mai számához negyed ív melléklet, s egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next