Budapesti Közlöny, 1890. április (24. évfolyam, 75-99. szám)

1890-04-01 / 75. szám

8. A­ki a katonai szolgálati jelnek valamely ma­gasabb osztályát nyeri, a neki adományozott ala­csonyabb osztályút visszaszolgáltatni tartozik. 9. A katonai szolgálati jelt elveszti: a) ki, mint tiszt, rendfokozatától való meg­fosztásra, vagy b) ki szökés bűntette miatt, végre c) ki bármily nemű bűntett miatt súlyos bör­tönre (fegyházra) vagy még súlyosabb büntetésre bíróságilag elitéltetik. Az ily esetekben elvett katonai szolgálati jelek a bíróságok által az illető ministeriumhoz be­szól­gáltatandók. 10. A katonai szolgálati jel viselésének jogo­sultsága az anyakönyvi lapba és a minősitvényi táblázatba bevezetendő. A cs. és kir. közös hadügyministernek 1890. évi márczius hó 18-án kelt 1220 lemi. számú körrendelete. A katonai érdem­éremre és a­ katonai szol­gálati jelre vonatkozólag az 1890. évi márczius hó 12-én kelt legf. parancsirattal kiadott alapsza­bályok végrehajtása iránt a következő határozvá­­nyok adatnak ki: A A katonai érdem-éremre vonatkozólag. 1. A katonai érdem-érem jövőben azon okirattal egyidejűleg, melylyel a legf. dicsérő elismerés, illetőleg a legf. megelégedés kifejezése tudtul ada­tik, — az illetőnek a cs. és kir. közös hadügymi­­nisterium által adatik ki. 2. Azon egyének, kiknek a legf. dicsérő elisme­rés, vagy a legf. megelégedés kifejezése a legf. pa­rancsirat közzététele előtt adatott tudomásul, ezen éremre való igényük megállapitása végett a kezeik közt levő okiratokat jelentés kíséretében a felettes (nyilvántartásra illetékes) katonai területi parancs­nokságnak bemutatni tartoznak, és pedig: a) a tényleges állományba tartozók az állo­mányilletékes katonai hatóság, csapat, vagy had­seregbeli intézet útján; b) a nyugilletmény élvezetében állók és a tartalékba tartozók, valamint a szolgálaton kívüli tisztek az illetékes nyilvántartó hatóság útján; c) a cs. és kir. közös hadseregből kilépett egyének azon katonai hatóság, csapat, vagy hadse­regbeli intézet útján, mely a kilépti bizonyitványt­­ványt kiállította; illetőleg azon hadsereg-test utján, a melyhez egy időközben netán feloszlatott katonai hatóságnak, intézetnek avagy csapattestnek szám­vevőségi ügyei tartoznak. A katonai területi parancsnokságok ezen­­ beadványok alapján a katonai érdem-érmek szá­máról szükségleti kimutatást szerkesztenek és ezt a cs. és kir. közös hadügyministériumhoz fölter­jesztik. Ezen szükségleti kimutatások alapján a meg­­felelőleg fölszerelt katonai érdem-érmek a ka­tonai területi parancsnokságoknak küldetnek meg, mely utóbbiak az igényjogosultságot az illető ok­iratokon, esetleg a kilépti bizonyítványokon is a következő szavakkal: »a katonai érdem­éremnek katonai érdem­kereszt szalagján (piros szalagon) való viselésére jogosult« — igazolják, s azután a katonai hatóságoknak csapatoknak és hadseregbeli intézeteknek — az igényjogosultak részére leendő kiszolgáltatás vé­gett — megküldik; egyszersmind pedig az illető egyének anyakönyvi lapjainak, valamint a minősít­vényi táblázatoknak helyesbítése iránt is intéz­kednek. A legmagasb udvartartáshoz, valamint a cs. és kir. közös hadügyministerium szolgálati állo­mányához tartozó egyének; továbbá mindazok, kik olyan hatóság vagy intézet kötelékében állanak, a­mely követlenül a cs. és kir. közös hadügyministe­­riumnak van alárendelve; végre a vezérkari iro­dákba beosztott tisztek: a katonai érdem­éremre vonatkozó igényük megállapítását — az illető ok­mányok csatolása mellett — a cs. és kir. közös hadügyministeriumhoz benyújtandó beadványban tartoznak kérelmezni, s az érmet is onnan veendik.­ ­ A katonai szolgálati jelre vonatkozólag. 1. Azon tényleges állományú egyének, kik­nek az eddigi szabály alapján az 1-ső (most 3-ad) osztályú tiszti katonai szolgálati jel már kiszolgál­tatott, ezt, ha a 25-ik szolgálati évet tényleg nem is töltötték be, továbbra is viselhetik. Azon tényleges állományú egyének, kik az új alapszabályok kiadásakor a 40-ik, illetőleg 50-ik tényleges szolgálati évet elérték vagy túlhaladták, a 2-es,illetve 1-ső osztályú tiszti katonai szolgálati jel kiszolgáltatására igénynyel bírnak; mindkét esetben azonban utólagos közzététel nem eszközöl­tetik s okiratok sem állíttatnak ki. 2. Az ez idő szerint már nyugállományban levő vagy várakozási illetékkel szabadságolt egyé­nekre az alapszabályok annyiban nem bírnak visz­­szaható erővel, a­mennyiben náluk a szolgálati idő újból nem állapittatik meg, okiratok számukra nem állíttatnak ki és a közzététel is elmarad. Ezen egyéneknek azonban, a­mennyiben a 40-ik, illetőleg 50-ik szolgálati évet a tényleges állományban betöltötték, joguk van a megfelelő katonai szolgálati jelt viselni. 3. A katonai szolgálati jelre vonatkozólag a legénység részéről, valamint a 3-ad oszt. tiszti ka­tonai szolgálati jelre vonatkozólag a tisztek részé­ről támasztott igények tekintetében, — úgyszintén ama két rendbeli szolgálati jelnek a katonai fizető­hivatalok által történő kiszolgáltatása tekinteté­ben, — az eddigi gyakorlat tartatik fenn. Ellenben a 2-ed és 1-ső oszt. tiszti katonai szol­gálati jelre vonatkozó igények, a tényleges állomány­beli tisztek részéről minden egyes esetben a cs. és kir. közös hadügyministériumhoz intézendő és oda a rendes szolgálati uton eljuttatandó beadványban érvényesítendők. A katonai szolgálati jelre vonatkozólag eddig fennállott szabályok, valamint az azokkal össze­függésben utóbb kiadott összes határozmányok ezennel hatályon kívül helyeztetnek. Báró Bauer, s. k. cs. és kir. közös hadügyminiszer. Ő császári és apostoli királyi Felsége legk.­méltóztatott: báró Herman Othmár várakozási illetékkel sza­badságolt 9. dragonyosezredbeli ezredesnek, az újra megtartott felülvizsgálat eredményéhez képest «csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkal­mas» gyanánt nyugalmaztatását elrendelni. Lábán Rudolfnak, az 52. gyalogezredhez beosz­tott vezérkari alezredesnek, Perl Móricz vezérkari alezredesnek, a 29. gyalog­hadosztály vezérkari főnökének, a 24. gyalogez­redbe leendő egyidejű beosztásával, és freyenwaldi Jonah Arthur vezérkari alezredes­nek, a 10. gyalog-hadosztály vezérkari főnökének, a 28. gyalogezredbe leendő egyidejű beosztásával, a gyalogság összetes állományába való végleges áthelyezésüket elrendelni; továbbá Steinsberg Móricz vezérkari alezredesnek, a 12. gyalogezredhez ;­­ Danió György vezérkari alezredesnek, a 24. gyaloghadosztály vezérkari főnökének, az 53. gyalogezredhez; gróf Attems Móricz vezérkari alezredesnek, szol­gálati alkalmazásban a bécsi vezérkarnál, a 12. dragonyosezredhez, és Siedler Ferdinand vezérkari alezredesnek, a 31. gyalog­hadosztály vezérkari főnökének — mind a négynek a vezérkar állományában való meghagyá­sával — a csapatszolgálatra beosztottak viszonyába leendő áthelyezését elrendelni; collenberg-bödigheimi gróf Rüdt Weiprecht 12. dragonyosezredbeli alezredesnek, a felülvizsgálat eredményéhez képest «jelenleg szolgálatképen gya­nánt, egy év tartamára leendő szabadságolását el­rendelni , azután elrendelni­ a m. kir. honvéd gyalogság tettleges állomá­nyába való áthelyezésüket: Flesch Ágost vezérkari 1. oszt. századosnak; Banitay Imre 96. gyalogezredbeli 2. oszt. szá­zadosnak ; Wagner Adalbert 26. gyalogezredbeli, a felsőkubini Kubinyi Pál 46. gyalogezredbeli, és Brábecz Gyula 85. gyalogezredbeli főhadna­gyoknak ; a m. kir. honvéd lovasság tetttleges állományába: nagy-csepcsényi és mutnai Vladár Imre 12. huszárezredbeli, és Kralovánszky Gyula 16. huszárezredbeli főhad­nagyoknak ; továbbá: Hladky József 1. oszt. századosnak a franzens­­festei térparancsnokságnál, számf. a 36. gyalog­ezredben, a felülvizsgálat eredményéhez képest «rokkant» gyanánt történő nyugalmaztatása alkalmából, — Kaiser Sámuel 26. nehéz ütegosztálybeli 1.oszt. századosnak, saját kértére történő nyugalmazta­­tatása alkalmából, — és Urwalek János 1. vonatezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, saját kértére történő nyugalmaztatása alkalmából — az őrnagyi jelleget ad honores díj­mentesen ; — treuenwarti lovag Seemann Albin őrnagy-had­bírónak, szóig. alkalmazásban a cs. és kir. közös hadügyministeriumnál, jeles szolgálata elisme­réséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét ado­mányozni ; azután kinevezni: tart. főorvossá: dr. Jenner Izsák tart. segédorvost, a przemyáli 3. sz. helyőrségi kórháznál; 2­ 1 Kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére . dr. Kovács Gyulát, a miskolczi kereskedelmi és iparkamara tit­kárát, ministeri titkárrá kinevezem. Kelt Bécsben, 1890. márczius hó 25-én. Ferencz József, s. k. Baross Gábor, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi márczius hó 17-én kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy culmbachi báró Carl-Rosenburg Ouidó II. oszt. cs. és kir. követségi tanácsos, a pápai Gergely-rend közép­­keresztjét a csillaggal és az ottomán császári Osmán-rend II. oszt. jelvényét, — Rosty Flórián cs. és kir. tiszteletbeli követségi tanácsos pedig a portugál királyi Krisztus-rend középkeresztjét — elfogadhassák és viselhessék.

Next