Budapesti Közlöny, 1890. május (24. évfolyam, 100-124. szám)

1890-05-01 / 100. szám

Budapest, 1890. 100. szám. Csütörtök, május 1. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ................................20 frt Félévre.....................................10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdíj, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. m­­agánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. 1890. évi XVI. TÖRVÉNYCZIKK a Svéd- és Norvégországokkal gyári és kereskedelmi védjegyek kölcsönös oltalma tárgyában, 1889. évi szeptember 20-án kötött egyezmény beczikkelyezéséről. (Szentesítést nyert 1890. évi április hó 8-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1890. évi április hó 26-án.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai bű Főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: Az osztrák-magyar Monarchia és Svéd- és Norvégországok meghatalmazottjai által Bécsben, 1889. évi szeptember hó 20-án kötött egyez­mény ezennel az ország törvényei közé iktattatok. Szövege a következő: Azon czélból, hogy az osztrákok és a magyarok részére Svéd- és Norvég­­országokben és viszont a svédek és norvégek részére az osztrák-magyar monarchiában gyári és kereskedelmi védjegyeik oltalma biztosíttassák, a kellően meghatalmazott alalkrottak a következőkben állapodtak meg: * I. CZIKK: A svédek és norvégek az osztrák-magyar monarchiában és az osztrá­kok és magyarok Svéd- és Norvégországokban mindennemű gyári vagy kereskedelmi védjegyek tulajdonára nézve ugyanazon oltalomban részesül­nek, mint a honosok. Valamely gyári vagy kereskedelmi védjegyre vonatkozó kizárólagos használati jog a svédek és norvégek javára az osztrák-magyar monarchiá­ban és viszont az osztrákok és a magyarok javára Svédországban és Norvé­giában nem lehet sem nagyobb terjedelmű, sem hosszabb tartamú, mint a saját hazájukbeli. Déclaration. Afin d’assurer aux Autricbiens et aux Hongrois en Suéde et en Nor­végé et, réciproquement, aux Suédois et aux Norvégiens dans la Monarchie Austro-Hongroise la protection de leurs marques de fabrique et de com- i merce, les Soussignés, dűment autorisés k cet effet, ont arrété les disposi- i tions suivantes. ARTICLE I. Les Suédois et Norvégiens en Autriche-Hongrie et les Autrichiens et Hongrois en Suéde et en Norvégé jouiront de la mérne protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fab­rique ou de commerce de toute espéce. Le droit exclusif d’exploiter une marque de fabrique ou de commerce ne peut avoir au profit des Suédois et Norvégiens en Autriche-Hongrie et, réciproquement, au profit des Autrichiens et Hongrois en Suéde et en Norvégé un degré plus étendu ou une durée plus longue que dans le pays d’origine. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Lipót­ utcza 19. szám. Kiadó­hivatal : Ferencziaktere, Athenaeum-épület, II. CZIKK. A szerződő országok egyikének honosai, kik védjegyük tulajdonát a másikban biztosítani óhajtják, az utóbbi országban a törvényhozás által e tekintetben előírt alakszerűségeknek megfelelni tartoznak. A­mi a védjegyek bejegyeztetését illeti, ezek Svédországban a stock­holmi királyi szabadalmi hivatalnál, Norvégiában a christianiai gyári és kereskedelmi védjegyek lajstromzási és letéti hivatalánál, az osztrák-magyar monarchiában pedig a bécsi és a budapesti kereskedelmi és iparkamaráknál letéteményezendők. Gyári vagy kereskedelmi védjegyekül, a­melyekre az előző megálla­podások alkalmaztatnak, azon tekintetnek, melyeket az illető országban az illető iparos vagy kereskedő, a­ki azokat használ­ja, törvényesen megszerzett, vagyis a svéd vagy norvég védjegy jellege, a svéd vagy norvég törvények szerint bírálandó meg, épen úgy, mint a­hogy az osztrák vagy a magyar védjegy jellege az osztrák, illetve a magyar törvények szerint ítélendő meg. Mindazonáltal a bejegyzés megtagadható, ha a védjegy, melyre nézve az kéretett az illetékes hatóság által, az erkölcsiséggel, vagy a közrenddel ellenkezőnek találtatnék. ARTICLE II. Les nationaux de Tun des pays contractants qui voudront s’assurer dans l’autre la propriété d’une marque, devront remplir les formalités prescri­­tes á cet égard par la législation de ce dernier pays. Quant au depot de leurs marques, il devra s'effectuer en Suéde au bureau Royal des brevets á Stockholm, en Norvégé au bureau d’enregistre­­ment et de dépőt des marques de fabrique et de commerce ä Christiania, en Autriche-Hongrie aux chambres de commerce et d’industrie ä Vienne et k Budapest. Les marques de fabrique ou de commence auxquelles s’appliquent les stipulations-précédentes sont celles qui, dans les pays respectifs, sont légi— timement acquises aux industrielsou négociants qui en usent, c’est-ä-dire que le caractére d’une marque suédoise au norvégienne doit étre apprécié d’aprés la lói de Suéde ou de Norvégé, de mérne que célúi d’une marque autricbienne ou hongroise dóit étre jugé d’aprés la lói autrichienne ou hongroise. ToutefoiB le dépőt pourra étre refusé si la marque pour laquelle il est demandé est considérée par l’autorité compétente comme contraire aux bonnes moeurs ou l’ordre public. ARTICLE III. Le présent arrangement entrera en vigueur dés le jour de sa publi­cation et restera obligatoire jusqu’á l’expiration d’une année ä partir du jour ou l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes l’aure dénoncé. En fői de quoi, les Soussignés ont signó le présent arrangement et l’ont revétu du cachet de leurs arm as. Fait ä Vienne, en double expédition, le 20 septembre d l’an de grace 1889. Szögyény m. p. F. Adelborg m. p. III. CZiKK. Jelen egyezmény kihirdetése napján lép hatályba és az egyik vagy másik magas szerződő félnek felmondása napjától számítandó egy év lefolyásáig marad érvényben. Minek hiteléül az alálirottak a jelen egyezményt kiállították és saját pecsétjeikkel megerősítették. Kelt Bécsben, két példányban kiállítva, 1889. évi szeptember hó 20-án. Szögyény s. k. Adelborg F. s. k. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék