Budapesti Közlöny, 1890. június (24. évfolyam, 125-148. szám)

1890-06-01 / 125. szám

Budapest, 1890. 125. szám Vasárnap, junius 1. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............................20 frt Félévre ....... 10 ̇ Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. BzEIZKESZTŐSÉGI IRODA , IV. kerület, Lipót­ utcza 19. szám. Kiadó­hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Essz .................. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. iVlagánhirdetések: Egy hatodhasábos patizsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 18 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 80 kr. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége legk. kinevezni méltóztatott. (1890. évi junius hó 1-ével) tart. főorvossá: dr. Hoffmann Efraim tart. segédorvost, a kra­­kói 15. sz. helyőrségi kórháznál, jelenlegi beosz­tásában való meghagyással; tart. segédorvosokká; a következő tart. 1. oszt. katonai orvosnö­vendékeket: dr. Mayer Miksát, a gráczi 7. sz. helyőrségi kór­háztól — a 97. sz. gyalogezredhez ; dr. Beck Károlyt, a przemyáli 3. sz. helyőrségi kórháztól — a 7­5. sz. gyalogezredhez; dr. Wojtitzki Lipótot, a przemyáli 3. sz. helyőr­ségi kórháztól — a 102. sz. gyalogezredhez; dr. Wetchy Józsefet, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháznál, jelenlegi beosztásában való megha­gyással ; dr. Rossa Emilt, a trieszti 9. sz. helyőrségi kórháztól , a laibachi 8. sz. helyőrségi kór­házhoz ; dr. Magyar Károlyt, a temesvári 21. sz. hely­őrségi kórháznál, jelenlegi beosztásában való meg­hagyással ; dr. Pick Gusztávot, a bécsi 1. sz. helyőrségi kór­háztól — a 3. sz. gyalogezredhez; dr. Nedbal Ferenczet, a bécsi 1. sz. helyőr­ségi kórháztól — a 7. sz. dragonyos ezredhez; dr. Ludwig Szaniszlót, a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháztól — a 2. sz. dsidás ezredhez; dr. Chomin Antalt, a przemyáli 3. sz.helyőrségi kórháztól , a 10. sz. gyalogezredhez; dr. Sümegi Józsefet, a pozsonyi 19. sz. helyőr­ségi kórháznál; dr. Kováts Lajost, a zágrábi 23. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Rothauser Izidort, a pozsonyi 19. sz. helyőr­ségi kórháznál; dr. Stern Lipótot, a laibachi 8. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Frank Jakabot, a budapesti 16. sz. helyőr­ségi kórháznál, és dr. Lazelsberger Róbertet, a prágai 11. sz. hely­őrségi kórháznál,­­ mind a hatot jelenlegi beosz­tásában való meghagyással; dr. Propper Miksát, a temesvári 21. sz. helyőr­ségi kórháztól — a 68. sz. gyalogezredhez; dr. Balassa Zoltánt, a gráczi 7. sz. helyőr­ségi kórháznál, jelenlegi beosztásában való megha­gyással ; dr. Spinner Henriket, a trieszti 9. sz. hely­őrségi kórháztól — a gráczi 7. sz. helyőrségi kór­házhoz ; dr. Schönpflug Ferenczet, a bécsi 1. sz. helyőr­ségi kórháztól , a bécsi 2. sz. helyőrségi kórház­hoz ; továbbá a következő 2. oszt. és czimzetes 1. oszt. tart. katonai orvosnövendékeket: dr. Lavor Rezsőt, a linzi 4. sz. helyőrségi kór­háznál, jelenlegi beosztásában való meghagyással; dr. Zeillinger Jánost, a przemyáli 3. sz. helyőr­ségi kórháztól — a bécsi 1. sz. helyőrségi kór­házhoz ; dr. Dekány Gusztávot, a laibachi 8. sz. helyőr­ségi kórháztól — a komáromi 18. sz. helyőrségi kórházhoz; dr. Horváth Józsefet, a lembergi 14. sz. helyőr­ségi kórháztól — a budapesti 16. sz. helyőrségi kórházhoz, és dr. Veresmarthy Ödönt, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórháznál, jelenlegi beosztásában való meghagyással. tf . Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi május hó 28-án kelt legf. elhatározásával, Ziegler János ajtónállói czimmel felruházott hivatalszolgá­nak a közös legfőbb számszéknél, végleges nyuga­lomba helyezése alkalmából, sokévi, mindig köte­lességhű szolgálata elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet legk. adományozni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: dr. Nemes György szolnoki állami főgymnasiumi rendes tanárt, ugyancsak rendes tanári minőség­ben, a nagyváradi állami főreáliskolához helyezte át. A m. kir. pénzügyminister: Bohács Miklós zág­rábi adóhivatali I. oszt. ellenőrt a szluini adóhiva­talhoz III. oszt. adótárnokká, és Padjen Ferencz bródi adóhivatali II. oszt. ellenőrt a zágrábi adó­hivatalhoz I. oszt. ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Fülöp István II. oszt. ellenőrt a kőrösbányai kir. adóhivatalhoz III. oszt. adótárnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Virág Sándor IV. oszt. adótisztet, a petrinyai kir. adóhivatalhoz III. oszt. ellenőrré nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Wilkó Vilmos, Wladyka Dániel, Neubauer Ernő, Halász János, Keresztury Sándor, Rosos Endre és Tarnóczy Béla posta- és távirda-tanfolyamot vég­zett posta- és távirda-gyakornokokat ideiglenes minőségű posta- és távirda-tisztekké nevezte ki. Preradovic Dömjén és Georgievic Dusán 28-ik honvéd gyalogezredbeli tartalékos honvéd segéd­lelkészek eddig viselt honvéd segédlelkészi rend­fokozatukról való leköszönésük elfogadása mellett, az 1889. évi VI. t.-czikk 31. §-a értelmében, az illetékes honvédezred póttartalékának nyilvántar­tásába áthelyeztettek. A budapesti kir. főügyész a komáromi kir. ügyészséghez írnokká , Schreiber György fővárosi rendőrségi bijnokot nevezte ki. A folyó évi 30.591. számú belügyminiszeri ren­delettel megengedtetett, hogy a Bars vármegye területén levő következő községek nevei,úgymint: I. az aranyosmaróti járásban: Knezics község neve «Zsitva-Kenéz»-re, Kis-Lehota község neve «Kis-Ülés»-re, Nagy-Lehota község neve «Nagy-Ülés»-re, Magospart község neve « Magosmart»-ra, Rohozsnicza község neve «Uj-Petend-re, Zaváda község neve «Kis-Valkócz-ra, Zlatnó község neve «Kis-Aranyosira, Zsikava község neve «Zsikva»-ra, Bars Szent-Benedek község neve «Garam-Szent- Benedek»-re; II. a garam-szent-kereszti járásban'. Bars-Szent-Kereszt község neve «Garam-Szent- Kereszt»-re, Bartos-Lehotka község neve «Bartos»-ra, Bukovina község neve «Bükköskút»-ra, Dubrava község neve «Felső-Bessenyő»-re, Hrabicsó község neve «Gyertyánfa»-ra, Ostrigrun község neve «Elesmart»-ra, Ihrács község neve «Dallos»-ra, Jano-Lehota község neve «János-Gyarmat»-ra, Jasztraba község neve «Karvalyára, Klacsány község neve «Határ-Kelecsény»-re, Klak község neve «Madaras-Alja»-ra, Kopanicza község neve «Irtványos»-ra, Koszorin község neve «Koszorús»-ra, Uj-Lehota község neve «Új-Gyarmat»-ra, Nyevolno község neve «Tormáskert»-re, Pila község neve «Dóczy-fürésze»re, Pityelova község neve «Kiszelfalu»-ra, Podbrehi-Lehota község neve «Apát-hegy­­alja»-ra, Presztavek község neve «Mailáth»-ra, Prochott község neve «Keletre, Slaska község neve « Mogyoró­ más »-ra, Tepla község neve «Lenge»-re, Trnavahora község neve «Bazeréte»-re, Alsó-Trnavka község neve «Alsó-Tárnok»-ra, Felső-Trnavka község neve «Felső-Tárnok»-^ Trebin község neve «Garam Kürtös»-re, Vísinye község neve «Vihnye-Peszerény»-re. Lapunk mai számához egy és fél ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next