Budapesti Közlöny, 1890. szeptember (24. évfolyam, 201-224. szám)

1890-09-02 / 201. szám

201. szám. Kedd, szeptember 2. Budapest, 1890. KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti poéta­ szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 10 (ti Félévre ....... 10 » Negyedévre...........................i » Eg­y teljes lep­ém .0 kr. rr'V'^iMir.iaair á"«----■ ■ i-,. Vie ■ ■' .vr,,--—rrrr "„„rr-rrivs■ ----ram—r^rrr,...........■ .■ ■ ■■ „Traax ,----Tm.Tanas 37KESE8ZTŐSÉOI IRODA­­. IV. kerület, Lipót-utca a 19. szám. Kiaixi-hivatal,­­ Ferencatektera, Athenaeum-építést. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések díjjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200* szóig 2 frt, 200—800-szóig 1 ftrt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr, bélyegdU, az esedékes nyugta bélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 80 krajczárjátal is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, hétszernél 16 kr,­­ három vagy többszöri beiktatásnál IS kryozárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj mind«, beiktatás után külön SO kr. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. ministerium a fővárosi közmunkák tanácsánál üresedésben lévő s a kormány kineve­zésének fentartott tagsági állásra dr. Faschó Moys Sándor belügyi ministeri tanácsost nevezte ki. A m. kir. belügyministeriumhoz báró Schell József végzett joghallgató, fogalmazó-gyakornokká neveztetett ki. A m. kir. belügyministerium számvevőségéhez Déván Károly számtiszt, számvizsgálóvá nevez­tetett ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Csics Gyula és dr. Négyessy László szolnoki ál­lami főgymnasiumi rendes tanárokat, rendes tanári minőségükben véglegesen megerősítette. A beszterczebányai m. kir. pénzügyigazgatóság, Barancsek Péter adóhivatali gyakornok-jelöltet a beszterczebányai kir. adóhivatalhoz díjtalan adó­hivatali gyakornokká nevezte ki. Kiskorú Kann Jakab szegedi illetőségű ottani lakos vezetéknevének «Békefi»-re kért átváltozta­tása, f. évi 56.439. sz. belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Grossmann Adolf szakalyi illető­ségű mezőkaszonyi lakos vezetéknevének «Nagy»­­ra kért átváltoztatása, f. évi 57.405. sz. belügyim­­nisteri rendelettel megengedtetett. Rosenberg Leó kassai illetőségű bécsi lakos vezetéknevének «Gero»-re kért átváltoztatása, f. évi 57.434. sz. belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú Ü­­­r­e­­­g­­ Bernát ozorai illetőségű pécsi lakos vezetéknevének «Virág*-ra kért átváltoztatása, f. évi 57.692. sz. belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Schmid Illés Tivadar budapesti illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint Géza, Ernő és Margit nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének «Szönyi*-re kért átváltoztatása, f. évi 58.776. sz. belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Z­e­­­s­­­e­r Gusztáv, Irén, Adél, Ernő és Aladár szolnoki illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevének «Czakó]-ra­ kért átváltoztatása, f. évi 58.070. sz. belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. la««»­. V­a­s­z­i György csikpálfalvi illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint János, Borbála, Mózes, Mártha, Sándor, György és Imre nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének «Péter]-re kért átvál­toztatása, f. évi 58.295. sz. belügyminiszeri rende­lettel megengedtetett. P­r­e­­­s­z­­ Antal szempczi illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint Róza, Jozefa, Antónia, Ferencz, Károly, Ágoston, Lajos és Anna nevű gyermekei vezetéknevének «Beregi]-re kért átvál­toztatása, I. évi 58.614. sz. belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Kiskorú Schwartz Károly kecskeméti illető­ségű budapesti lakos vezetéknevének «Fekete*-re kért átváltoztatása, I. évi 59.352. sz. belügyminis­zeri rendelettel megengedtetett. Suta Demeter zsadányi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének «Zsadányi*-ra kért átvál­toztatása, f. évi 59.353. sz. belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Schlesinger Gizella budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Szender-re kért átváltoztatása, f. évi 59.355. sz. belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Neberthau Lajos nagyváradi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének «Harmat*-ra kért átváltoztatása, f. évi 59.356. sz. belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Gottlieb Sámuel és Ákos vezeték­nevének «Gara*-ra kért átváltoztatása, f. évi 60.037. sz. belügyministeri rendelettel megen­gedtetett. Kiskorú Deutsch Dávid nagyváradi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Darvas]-ra kért átváltoztatása, I. évi 60.038. sz. belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Pauker Miksa fegyverneki illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének «Pártos*-ra kért át­változtatása, f. évi 60.070. sz. belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Winter Fülöp sebes-kellemesi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének « Varga*-ra kért átváltoztatása, f. évi 60.084. sz. belügyministeri rendelettel megengedtetett. A m. kir. belügyminister f. évi 56.587. szám alatt a következő körrendeletét bocsátotta ki: Gyakoriak a tüzek az ország különböző vidékein. A belügyministeriumhoz úgyszólván mindennap érkeznek jelentések, hirt adva, hogy ma itt, tegnap amott pusztított a tűz. A sok közül felemlítem Püspök-Hatvant, Moórt, Mező-Livádiát, Ondódot, Rozsnyót, Szent-Hubertet, Tokajt és Kabát. Az elhamvadt házak romjai felett segélyt kérő szó hangzik: megsemmisült kazlak, élelmiszerek s bennégett barmok vesztét panaszolják a szegény károsultak, és a könny nemcsak az elvesztett java­kért, hanem több helyütt a tűz áldozatává lett emberéletért is omlik. Ezen szerencsétlenségekkel szemben kötelessé­gemnek tartom hivatali hatáskörömben minden lehetőt megtenni arra nézve, hogy a szerencsétle­nek sorsán lehetőleg enyhítsek. E kötelesség készt arra is, hogy a törvényható­ságokat könyöradományok gyűjtésére szólítsam fel. Teszem ezt annál is inkább, mivel ezen felszó­lítás a károsult községek illető törvényhatóságai­nak kérésén is alapul. Midőn tehát a törvényhatóságot a könyörado­­mánygyűjtés azonnali megindítására jelen kör­iratommal utasítom, egyszersmind meg vagyok győződve, hogy ezen iratom már előre is a siker biztosítékaival bír a részvét és felebaráti szeretet azon meleg érzelmeiben, mely az ország törvény­­hatóságait ily esetekben, az intézkedésekben vezé­relni szokta. A begyűlt adományok — annak felemlítése mel­lett, hogy «az országos tűzkárosultak javára» avagy bizonyos községek részére tétettek-e — mihelyt 100 frt együtt van, rögtön felküldendők hozzám. Végül megjegyzem, hogy a nyugtázás a »Buda­pesti Közlöny» útján fog történni. Kelt Budapesten, 1890. évi augusztus hó 28-án. Gfr. Szapáry, s. k. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 54.011. szám alatt a következő rendeletet intézte a m. kir. tengerészeti hatósághoz: A Japánban kitört kolerajárvány következtében elrendelem, hogy a japán kikötőkből egészséges átkelés mellett és a vöröstengeri kikötők érintése nélkül érkező hajók szigorú orvosi vizsgálat alá vétessenek. Kelt Budapesten, 1890. évi augusztus hó 31-én. Baross, 8. k. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi 52.395. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Borsod vármegye területéhez tartozó Szendrő községben a­z. évi szeptember hó 29-ére eső or­szágos vásár ez évben kivételesen október hó 2-án tartassák meg. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék