Budapesti Közlöny, 1890. október (24. évfolyam, 225-251. szám)

1890-10-01 / 225. szám

Budapest, 1890. 225. szám. Szerda, október 1 HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre .,..., 20 frt Félévre . , . . . , 10 » Negyedévre..................... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Kiadó­hivatal : Perencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.­ Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr, bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitkor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, a három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS KÉSZ. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére : dr. Haupt Albert budapesti bün­tető járásbirósági albirót a kassai, Altdorffer István zólyomi járásbirósági albirót a rima­­szombati, Vilcsek Alfonz alsó-kubini járás­birósági albirót a rózsahegyi és Varjassy Ferencz miskolczi gyakorló ügyvédet és ügyvédi kamarai titkárt a miskolczi tör­vényszékhez birákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1890. szeptember 26-án. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége legk. mél­­tóztatott: herczeg Lobkowitz Rudolf altábornagyot, a 35. gyalog-hadosztály parancsnokát, a 4. hadtest pa­rancsnokává és budapesti parancsnokló tábor­nokká, és németfalvai Némethy Ágost vezérőrnagyot, a 13. lovas­dandár parancsnokát, jelenlegi rangfokozatá­ban való ideiglenes meghagyással, a krakói lovas­hadosztály parancsnokává kinevezni; galanthai Dalgóczy Tivadar altábornagynak, a krakói lovas­hadosztály parancsnokának, hasonló minőségben a 35. gyalog-hadosztályhoz való áthe­lyezését elrendelni; heldendaueri Haradauer Károly békeállomány­­beli alezredesnek, a hadi levéltár térképosztálya főnökének, a katonai földrajzi intézet állományába való áthelyezését elrendelni; Pohoda Ede békeállománybeli alezredest és osztályvezetőt a katonai földrajzi intézetben, ugyan­ezen intézet helyrajzi csoportjának főnökévé ki­nevezni ; rehenburgi Gruber József békeállománybeli őr­nagynak, a nagyszombati katonai rokkantak­ háza parancsnok-helyettesének, a jól megérdemelt nyu­galomba helyezését saját kérelmére elrendelni. Andres Flórián békeállománybeli 1. oszt. száza­dost, szolgálati alkalmazásban a 14. hadtest-pa­rancsnokságnál — jelenlegi rangfokozatában való ideiglenes meghagyással — a nagyszombati katonai rokkantak­ háza parancsnok-helyettesévé kine­vezni ; továbbá Berkovic-Borota Mihálynak, az 5. hadtest ve­zérkari főnökéhez beosztott 2. sz. hadmérnök-ez­­redbeli számf. 1. oszt. századosnak, a felülvizsgá­lat eredményéhez képest «rokkant» gyanánt tör­ténő nyugalmaztatása alkalmából, és Wolny János 1. oszt. századosnak a ruházat-keze­lési karban, saját kértére történő nyugalmaztatása alkalmából, a czimzetes őrnagyi jelleget díjmen­tesen adományozni, s azután megparancsolni, hogy dr. Pummer József 97. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. ezredorvosnak, a felülvizsgálat eredményéhez képest «csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgá­latra alkalmas» gyanánt nyugalmaztatása alkal­mából — kötelességhír és mindig hasznos szolgá­lata elismeréséül — a legf. megelégedés kifejezése tudtára adassék; dr. Horváth Lajos tartalékos 2. oszt., czimzetes 1. oszt. katonai orvosnövendéket a bécsi 1. sz. hely­őrségi kórháznál — tartalékos tengerészeti segéd­orvossá kinevezni; végül: Miszlikowski József katonai építészeti főigaz­gatónak a budapesti hadmérnök-igazgatóságnál, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni és neki ezen alkalomból, hosszú és jeles szolgálata elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozni. Ő császári és apostoli királyi Felsége, báró Lederer Hugó 3. sz. dragonyos-ezredbeli főhad­nagynak, Ferencz Salvator főherczeg ő cs. és kir fensége kamarai főnökének, a kamarási méltóságot díjmentesen legk. adományozni méltóztatott. A m. kir. pénzügyminister, Weinhardt Gusztáv és Wilhelm Elek pénzügyi fogalmazókat ideiglenes minőségű pénzügyi titkárokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer: Prosz Rezső és dr. Csutak Lajos I. oszt. vámtiszteket főtisztekké, Ármos Sándor és Móricz József II. oszt. vámtisz­teket I. oszt. vámtisztekké és Kováts Albert vám­gyakornokot II. oszt. vámtisztté nevezte ki a buda­pesti fővámhivatalhoz; továbbá Petheő József II. oszt. vámtisztet az orsovai fővámhivatalnál, jelenlegi állomásán való meghagyás mellett, I. oszt. vámtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Molnár Sándor IV. oszt. adótisztet a kőrösbányai kir. adóhivatal­hoz III. oszt. ellenőrré nevezte ki. A. m. kir. pénzügyminister: dr. Pályi (Klein) Ede országos kir. statisztikai dijnokot a nagyvá­radi kir. adóhivatalhoz VI. oszt. adótisztté ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminister : Turek Géza eper­jesi adóhivatali gyakornokot, a bártfai kir. adóhi­vatalhoz VI. oszt. adótisztté nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister: Dolfmann Miklós budapesti kir. ítélőtáblát és Bajkay Endre buda­pesti kir. törvényszéki joggyakornokokat dr. Vaisz­­léle alapítványi joggyakornokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister: Entresz Leó kő­szegi kir. járásbirósági telekkönyvi átalakító dij­nokot a vasvári kir. járásbírósághoz segédtelek­­könyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer, Szabó Gábor székelyudvarhelyi kir. törvényszéki dijnokot a hosszuaszói és Bálintffy Árpád hidalmási kir. já­rásbirósági dijnokot a csákigorbói kir. járásbíró­sághoz írnokokká nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister: Mayer Elemér ideiglenes minőségben alkalmazott minis­­teri irodatisztet, ezen állásában végleg megerő­sítette. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Kisfaludy Ferencz, Tárnok Géza, Vértes Béla, Weinberger Miksa és Zsegarácz Zsigmond segédtiszti tanfolya­mot végzett hallgatókat és Thuránczky László posta- és távirda-kiadót ideiglenes minőségű posta- és távirda-segédtisztekké nevezte ki. A temesvári m. kir. pénzügyigazgatóság, Róth Bernát díjtalan adóhivatali gyakornokot a temes­vári m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes VI. oszt. tisztté nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister f. évi 6686. szám alatt a következő körrendeletét bocsá­totta ki. I. Valamennyi egyházmegyei főhatósághoz. Ki egyleti ügyek elintézése tekintetében a bel­­ügyminister úr által 1875. évi május hó 2-án 1508. évi. szám alatt kiadott körrendeletben meg­állapított elvek elsője értelmében mindennemű egylet megalakulhatásának fő kelléke, hogy alap­szabály-tervezetét a m. kir. kormányhoz illetékes törvényhatósága útján felterjeszsze. Az országban fennáló megyei és hitfelekezeti tanítóegyesületek legnagyobb része ezen követel­ménynek eleget tett; mindazonáltal még mindig vannak oly tanító­egyesületek, melyek ma is vagy alapszabályok nélkül működnek, vagy alapszabá­lyaikat még nem mutatták be jóváhagyás végett. Ezért a belügyminiszer úrral egyetértőleg van szerencsém a főhatóságot felkérni, hogy a hatósá­guk alá tartozó tanítók körében bármily czím alatt fennálló egyesületeket — amennyiben ezek még megerősített alapszabályok nélkül működné­nek, m ilyenek szerkesztésére és hozzám való fel­­terjesztésére utasítani szíveskedjék. Kelt Budapesten, 1890. évi szeptember hó 26-án. G­r. Csáky, s. k. Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék