Budapesti Közlöny, 1890. november (24. évfolyam, 252-276. szám)

1890-11-01 / 252. szám

Budapest, 1890. 252. szám. Szombat, november 1. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, gy helyben házhoz hordva: Egész évre.......................... 20 írt Félévre 10­0 Negyedévre ...... 5 . Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Lipót­ utcza 19. szám. Kiadó-hivatal : Perencziek tere, Athenaeum-épület. -------------------------------------------------- — Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitőn-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárfival is megkül­dendő. Filagonhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztése folytán: Csenkey Géza nyitrai ügyészt, dr. J­ósa Kálmán szegedi, Szabó György egri, Fráter Imre szolnoki és Lányi Bertalan rimaszombati törvényszéki tára­kat, a budapesti ítélőtáblához birákká ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1890. október hó 26-án. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán. Tódor­ffi Domokos deési törvényszéki bírót, a marosvásárhelyi Ítélő­táblához bíróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1890. évi október hó 25-én. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége legk. kine­vezni méltóztatott továbbá: (1890. évi november hó 1-ével) főhadnagyokká, (1890. évi május hó 1-ei ranggal) a következő hadnagyokat: Platthy Zsigmondot, a 101. sz. gy. ezredben, és Mészáros Józsefet, a 44. sz. gy. ezredben ; azután (1890. évi november hó 1-ei ranggal) a következő hadnagyokat: Górski Lajost, a 13. sz. gy. ezredben; Nowicky Boleszlávot, a 64. sz. gy. ezredben; Reusz Ernőt, a 101. sz. gy. ezredben; Vitai Józsefet, a 27. sz. gy. ezredben ; Schidle Tivadart, a 92. sz. gy. ezredben ; Perellen Kelement, a 75. sz. gy. ezredben ; Bakács Lajost, a 19. sz. gy. ezredben ; Eckert Károlyt, a 30. sz. gy. ezredben; Blank Albint, a 75. sz. gy. ezredben; Telzer Vinczét, a 49. sz. gy. ezredben; Hoffmann Györgyöt, a 21. sz. gy. ezredben ; Urban Rezsőt, a 35. sz. gy. ezredben; Peters Emilt, a 42. sz. gy. ezredben; Nobl Lajost, a 44. sz. gy. ezredben; Mayer Hugót, a 10. sz. gy. ezredben; Endmoser Károlyt, a 49. sz. gy. ezredben; Rozietski Arthurt, a 97. sz. gy. ezredben; Kristanowsky Viktort, a 10. sz. gy. ezredben; báró Fiedler Rezsőt, a 60. sz. gy. ezredben; Liebe von Kreutzner Vilmost, az 52. sz. gy. ez­redben ; báró Stillfried und Rathenitz Károlyt, a 35. sz. gy. ezredben; Benesch Ottót, a 42. sz. gy. ezredben; langentreui Koch Károlyt, az 99. sz. gy. ez­redben ; Stamm Kálmánt, a 44. sz. gy. ezredben ; Eisner Józsefet, a 90. sz. gy. ezredben; Knöfler Józsefet, a 82. sz. gy. ezredben; Sammer Emilt, a 102. sz. gy. ezredben; Kobek Bélát, a 68. sz. gy. ezredben; Ruttrich Ferenczet, a 76. sz. gy. ezredben; Jobst Gyulát, a 35. sz. gy. ezredben; Pfalz Rezsőt, a 64. sz. gy. ezredben; Antalóczy Zoltánt, a 34. sz. gy. ezredben; Spunar Henriket, a 67. sz. gy. ezredben ; Grallert Konrádot, a 38. sz. gy. ezredben; Rosenmayr Vinczét, a 3. sz. gy. ezredben; Budhner Gusztávot, a 73. sz. gy. ezredben; Eisenkolb Lajost, a 2. sz. gy. ezredben; Keinzel Jánost, a 63. sz. gy. ezredben; Schimm­ek Fülöpöt, a 90. sz. gy. ezredben; Kallasch Edét, a 45. sz. gy. ezredben; Szivy Sándort, a 86. sz. gy. ezredben; Tlusty Antalt, a 95. sz. gy. ezredben ; Lukachich Gézát, a 62. sz. gy. ezredben; Frank Antalt, a 91. sz. gy. ezredben; Seyller Károlyt, az 52. sz. gy. ezredben ; Hadaszczok Józsefet, a 71. sz. gy. ezredben; Kurek Vinczét, a 89. sz. gy. ezredben; Zahner Károlyt, a 88. sz. gy. ezredben; Wolf Mátyást, a 98. sz. gy. ezredben; Rosenkranz Károlyt, az 57. sz. gy. ezredben; Miltschitzky Ferenczet, a 66. sz. gy. ezredben ; bizanoveci Pisacsé Emilt, beosztva a boszna-her­­czegovinai 4. sz. gyalog-zászlóaljhoz, és számf. az 53. sz. gy. ezredben; Kiinger Lajost, a 11. sz. gy. ezredben; Sixta Józsefet, a 86. sz. gy. ezredben; Landkammer Jánost, a 83. sz. gy. ezredben; ásguthi Körtvélyessy Alfrédet, a 34. sz. gy. ezredben; Kőszeghy Józsefet, a 23. sz. gy. ezredben; Czernautzan Theodótot, a 41. sz. gy. ezredben; Bryda Manót, a 96. sz. gy. ezredben; Rabitsch Gyulát, a 7. sz. gy. ezredben; Berkovits Henriket, a 5. sz. gy. ezredben; Krenn Frigyest, a 78. sz. gy. ezredben; Traunsteiner Miksát, a 4. sz. gy. ezredben; Eybner Richardot, a 49. sz. gy. ezredben; Miczoch Rezsőt,a 25. sz. gy. ezredben; Deniflée Károlyt, a 33. sz. gy. ezredben; jelitai lovag Korytko Szevért, a 68. sz. gy. ez­redben ; Schmidt Ferenczet, az 54. sz. gy. ezredben ; Kallasch Vilmost, a 40. sz. gy. ezredben; Quasnitza Józsefet, a 78. sz. gy. ezredben; Giller Károlyt, a 37. sz. gy. ezredben ; Redl Alfrédet, a 9. sz. gy. ezredben ; hirschfeldi Taborsky Edét, a 84. sz. gy. ezredben; Kaderávek Emilt, a 74. sz. gy. ezredben; Zandonati Vinczét, a 78. sz. gy. ezredben; Wojcik Károlyt a 20. sz. gy. ezredben; Wischek Venczelt, az 58. sz. gy. ezredben; Geiszter Edét, a 42. sz. gy. ezredtől , a 70 számához; Voit Rezsőt, a 32. sz. gy. ezredben; Stary Ottót, a 36. sz. gy. ezredben ; Duchodny Edét, az 55. sz. gy. ezredben ; Karenovics Lajost, a 85. sz. gy. ezredben ; Bregba Ferenczet, a 3. sz. gy. ezredben ; Leon Rezsőt, a 96. sz. gy. ezredben; Hradezny Frigyest, a 14. sz. gy. ezredben; Segner Bélát, a 102. sz. gy. ezredben; Frank Ádámot, a 69. sz. gy. ezredben; Jansky Józsefet, a 44. sz. gy. ezredben; Hübsch Károlyt, a 34. sz. gy. ezredben; Radey Ferenczet, all. sz. tábori jelző­ osztály­nál, és számf. a 29. sz. gy. ezredben ; Peschek Andrást, a 17. sz. gy. ezredben; Petzl Vilmost, a 72. sz. gy. ezredben; Kuhn Alajost, a 77. sz. gy. ezredben; Krickl Andrást, a 44. sz. gy. ezredben ; Penzendorfer Antalt, a 31. sz. gy. ezredben; Holicsek Rezsőt, a 100. sz. gy. ezredben; Lutschonnig Józsefet, a 17. sz. gy. ezredben; Fasching Gyulát, az 56. sz. gy. ezredben; Jacquemot Ágostot, a 15. sz. gy. ezredben; Hendlinger Jánost, a 89. sz. gy. ezredben; Mielichhofer Lajost, a 92. sz. gy. ezredben. (Folytatjuk.) A földmivelésügyi m. kir. minister, Jász-Nagy­­kun-Szolnok vármegye közigazgatási bizottságába közgazdasági előadóvá ifj. gróf Nemes Jánost ne­vezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister: dr. Tittel Imre szolyvai lakost, Bereg vármegye szolyvai já­rására nézve, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m.kir. minister: Percnél József bonyhádi lakost és földbirtokost, Tolna vármegye völgységi járására nézve, az állandó gazdasági tudó­sítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister, Bükkel János körmendi lakost, Vas vármegye körmendi járására nézve, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister , Orexa Jánost, a vallás- és közoktatásügyi minis­­terium számtisztjét, a kir. József-misegyetemhez quaestorrá nevezte ki. A nagykárolyi m. kir. pénzügyigazgatóság által, Maruska Mihály szatmári adóhivatali gyakornok­jelölt, díjtalan adóhivatali gyakornokká nevez­ki. Lapunk mai számához egy és fél ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next