Budapesti Közlöny, 1890. november (24. évfolyam, 252-276. szám)

1890-11-06 / 255. szám

Budapest, 1890. 255. szám. Csütörtök, november 6. HIVATALOS LAP, Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre 20 írt Félévre 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 főr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Kiadó­ hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. SmJ-i-. . .-----------------.-r— .. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr, bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajózdijával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS KÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán: gróf Szapáry István belső titkos tanácsos és Pest-Pilis-Solt-Kis­kun vármegye és Kecskemét város volt főispánjának, a közszolgálatban évek hosz­­szú során át szerzett kiváló érdemei elis­meréséül, első osztályú vaskoronarendemet díjmentesen adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1890. évi novem­ber hó 1-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán: J­eniczky Ferencz belső titkos tanácsosnak, a budapesti ma­gyar nemzeti színház és az operaház körül viselt intendánsi állásától tör­tént felmentése alkalmából, ezen minősé­gében szerzett kiváló érdemei elismeréséül, Szent István-rendem középkeresztjét díj­mentesen adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1890. évi novem­ber hó 1-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. A belügyministerium vezetésével megbí­zott magyar ministerelnököm előterjeszté­sére: Beniczky Ferencz belső titkos taná­csosomat, a budapesti magyar nemzeti színház és operaház intendánsi állásától való felmentése mellett, Pest-Pilis-Solt-Kis­­kun vármegye és Kecskemét város főispán­jává kinevezem, s egyúttal nevezettnek, mint főispánnak, ideiglenesen a két szín­ház intendánsi teendőivel kormánybiztosi minőségben való megbízatását jóváhagyó­lag tudomásul veszem. Kelt Bécsben, 1890. október hó 16-án. Ferencz József, s. k. Gr. Szapáry Gyula, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán. Vén András marosvásár­helyi Ítélőtáblái bírót az erzsébetvárosi tör­vényszékhez elnökké kinevezem. Kelt Bécsben, 1890. évi október hó 29-én. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége legk. kine­vezni méltóztatott továbbá. (1890. évi november hó 1-ével) a lovasságnál: 1. oszt. századosokká; a következő 2. oszt. századosokat: báró Hauer Vilmost, a 11. sz. huszár-ezredben; Fischer Edét, a 13. sz. drag.-ezredben; gróf Cappy Albertet, a 13. sz. huszár-ezredben; lovag Rainer von Lindenbüchl Gyulát, az 1. sz. huszár-ezredben; Henke Sándort, számf. a 3. sz. drag.-ezredben ; Haas Nándort, a 2. sz. drag.-ezredben ; lovag Urban Gusztávot, a 14. sz. drag.-ez­­redben; báró Abele Vinczét, a 12. sz. dsidás-ezredben; Bassler Rezsőt, a 15. sz. huszár-ezredben; Selczy-Berski Györgyöt, a 8. sz. dsidás-ezredtől a 6. számúhoz; Wagner Alajost, a 6. sz. drag.-ezredben; báró Schröckinger-Neudenberg Eriket, a 7. sz. drag.-ezredben; gróf Nostitz-Rieneck Ferenczet, a 8. sz. drag.­­ezredben ; Boroviczényi Gyulát, a 6. sz. huszár-ezredben ; Sebetle Rajmondot, a 15. sz. huszár-ezredben; Biber Károlyt, a 6. sz. dsidás-ezredben; Delinowski Józsefet, a 14. sz. huszár-ezredben; Dengler Józsefet, a 3. sz. huszár-ezredben ; Merz Ferenczet, a 11. sz. dsidás-ezredtől , az 1. számúhoz; Seewaldt Frigyest, az 5. sz. dsidás-ezredben, és Spallek Antalt, a 13. sz. drag.-ezredben ; 2. oszt. századosokká, a következő főhadnagyokat: lovag Hoffinger Károlyt, az 5. sz. huszárez­redben ; báró Leonhardi Tivadart, a 3. sz. drag.-ezredben; Lesonitzky Rikárdot, a 13. sz. dsidás-ezredben ; Jékey Kamill, a 8. sz. huszár-ezredben; báró Gablenz-Eskeles Henriket,all. sz.huszár­ezredben ; báró Fleiszner-Wontrowitz Ernőt, a 13. sz. drag.-ezredben; gróf Bylandt-Rheidt Antalt, a hadi­ iskola lo­vaglás-tanítóját, és számf. a 3. sz. drag.-ezredben; Rieger Vilmost, all. sz. huszár­ezredben ; herczeg Lobkowitz Zdenkót, az 1. sz. drag.­­ezredben ; Gibara Györgyöt, a 7. sz. huszár-ezredben ; Illés Gyulát, a 6. sz. huszár-ezredben ; báró Appel Jenőt, a 12. sz. dsidás-ezredben; Hanikyr Emánuelt, számf. a 11. sz. drag.-ezred­ben, s beosztva a hadbiztossághoz, — ezen szol­gálati viszonyában való meghagyással; Müller Arthurt, a 7. sz. huszár ezredben; lovag Flick Móriczot, a 7. sz. dragonyos ezredben; Krantil Ljubomirt, a 11. sz. huszár ezredben; Roller Jánost, a 7. sz. dsidás ezredben; Ostermuth Jánost, a 6. sz. dragonyos ezredben; Schilling Jánost, az 1. sz. dsidás ezredben; Smuthy Károlyt, a 8. sz. dragonyos ezredben; feldeggi báró Fellner Róbertet, az 5. sz. drago­nyos ezredben, és herczeg Schönburg-Hartenstein Edét, a 14. sz. dragonyos ezredben, — a testőrségi lovas­század­hoz leendő egyidejű áthelyezésével; főhadnagyokká, a következő hadnagyokat: tasnádi Szűts Gézát, a 2. sz. dragonyos ez­redben ; Förster Gézát, a 7. sz. huszár ezredben ; Antonovits Moiset, az 1. sz. huszár ezredben; alsó-lelóczi és jezerniczei Tarnóczy Kázmért, a 6. sz. huszár ezredben; Böhm Henriket, a 11. sz. sz. huszár ezredben; Wedelis Miksát, a 10. sz. dragonyos ezredben; nagy-sitkei Kiss Józsefet, a 15. sz. huszár ez­redben; Wisniewski Boleszlávot, a 4. sz. dsidás ez­redben ; Éber Győzőt, a 4. sz. huszár ezredben; Kostecki Zdislávot, a 6. sz. dsidás ezredben; Rettmann Ernőt, a 8. sz. dsidás ezredben; Renglovics Józsefet, a 9. sz. huszár ezredben; Zaba Románt, a 13. sz. dsidás ezredben; báró De Vaux Kázmért, a 11. sz. dsidás ezred­től , a testőrségi lovas-századhoz; mollheimi Mold Venczelt, a 7. sz. dragonyos ezredben; gróf Firmian Károlyt, a 3. sz. dsidás ezredben ; Yull Alfrédet, a 3. sz. huszár ezredben ; gróf Schönfeld Györgyöt, a 11. sz. huszár ezredben; jobaházai Dőry Miklóst, a 9. sz. huszár ezredben ; szirmai Szirmay Józsefet, a 4. sz. huszár ez­redben ; báró Ettingshausen Otthmárt, a 12. sz. drago­nyos ezredben; sarnfeldi lovag Maurig Károlyt, a 9. sz. dra­gonyos ezredben; Tacconi Albertet, a 12. sz. dsidás ezredben; Hossfeld Nándort, a 10. sz. dsidás ezredben; herczeg Hohenlohe-Waldenburg Frigyest, és báró Bothmer Jenőt, — mindkettőt az 1. sz. huszár ezredben; Sztrzygowski Róbertet, az 1. sz. dsidás ez­redben ; Sponer Jánost, a 6. sz. dsidás ezredben; Schmidt Károlyt, all. sz. dragonyos ezredben ; Michalovich Ödönt, a 6. sz. huszár ezredben; Rott Jenőt, a 10. sz. dragonyos ezredben ; gyömrői Gyömrőy Bódogot, a 4. sz. huszár ezredben. Lapunk mai számához egy és fél ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék