Budapesti Közlöny, 1890. december (24. évfolyam, 277-299. szám)

1890-12-02 / 277. szám

Budapest, 1890. 277. szám. Kedd, deczember 2. BUDAPESTI­­KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetés! Árak , csípőnként! postai szétküldéssel, vagy helyben Lázhoz hordva. Egész évre .......................... 20 írt Félévre ....... 10 » Negyedévre........................... 5 » Egy teljes lap éra 30 kr. Síkreksztőségi iroda : IV. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Kiadó­hivatal : Verenoziektere, Athenaeum-épiilet. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr, bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 kr&sczárjával is megkül­dendő. IV Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, 8 három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügyminister: dr. Scheuthauer Gusztáv egyetemi nyilvános rendes tanárt, az igaz­ságügyi orvosi tanács tagjává nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Padjen Ferencz zágrábi I. oszt. ellenőrt, a pakráczi kir. adóhiva­talhoz III. oszt. adótárnokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Hegedűs Ferencz ügyvédet, Jászkisér nagyközség részére ideiglenes ministeri iskola-látogatóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Firkás Nándor kir. József­ műegyetemi tanársegé­det, a beszterczebányai tankerületi kir. főigazgató­sághoz írnokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Tarant Kálmán állami elemi iskolai rendes taní­tót, jelen állásában végleg megerősítette. A m. kir. belügyministeriumhoz: Vásárhelyi Gyula végzett joghallgató ideiglenes minőségű fogalmazó-gyakornokká neveztetett ki. A marosvásárhelyi kir. főügyész, Schorscher János igazolványnyal ellátott m. kir. csendőr őrs­vezetőt, a tordai kir. ügyészséghez hivatalszolgává nevezte ki. A tordai kir. törvényszék elnöke, Szilágyi Sándor alsójárai kir. járásbirósági fogházőrt, a vezetése alatt álló kir. törvényszékhez segédszol­gává nevezte ki. Hirdetmény Bulgáriának azon országok sorába való felvétele tárgyában­, a mely országokból jövő árak vámked­vezményre igényt tarthatnak. Az 1890. évi XXVII.­­-czikk alapján és tekin­tettel arra, hogy a magyar és az osztrák áruk Bul­gáriában a legnagyobb kedvezésben részesülnek, elrendeltetik, hogy Bulgária az általános osztrák­magyar vámtarifa végrehajtása iránt 1882. évi május hó 28-án kiadott utasítás 1. §-ához tartozó jegyzetben felsorolt és vámkedvezményre igényt tartható országok közé felvétessék. Kelt Budapesten, 1890. évi november hó 30-án. Gr. Szapáry Gyula, s. k. Baross Gábor, s. k. Az aszódi temetkezési egylet alapszabályai, a m. kir. belügyminister által, f. évi 81.205. alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. 87. A nagyléghi egyházmegyei egyesült önkéntes tűzoltó-egylet alapszabályai, a m. kir. belügyminis­­zer által, f. évi 85.604. sz. alatt, a bemutatási zára­dékkal elláttattak. Pályázat. A polgárosított magyar határőrvidék tanulmá­nyi alapjából rendszeresített ösztöndijállomások közül az 1890/91. tanév kezdetétől a következők töltendők be: 1. egy 420 frtos állomás tudomány­egyetemi hallgató részére, 2. három 300 frtos állomás műegyetemi hallga­tók részére, 3. egy 300 frtos állomás selmeczbányai erdész- és bányászakadémia hallgató részére, 4. egy 100 frtos állomás pancsovai főgymnasi­­umi tanuló részére, 5. tizenhárom 120 frtos állomás középiskolai tanulók részére. Ezen ösztöndíjakra első­sorban a polgárosított magyar határőrvidék kötelékébe tartozott szegény sorsú szülők gyermekei, másodsorban pedig azon szegénysorsú tanulók tarthatnak igényt, kik a pol­gárosított magyar határőrvidéki községek valame­lyikének illetőségéhez tartoznak, tanulmányuk te­kintetében pedig az említett tanintézetek valame­lyikébe járnak s ott jeles, vagy legalább jó elő­menetelt és jó erkölcsi magaviseletet tanúsítanak. Az ezen ösztöndíjakat elnyerni óhajtók kötele­sek, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszer­­hez czimzendő kérvényüket indexxel, illetve a le­folyt tanévben nyert iskolai bizonyítványnyal, to­vábbá szegénységüket s azon körülményt tanúsító hatósági igazolványnyal, mely szerint szüleik a pol­­gárositott magyar határőrvidék kötelékébe tartoz­tak, avagy tényleg ott községi illetőséggel bírnak, fölszerelni, s azt legkésőbb 1891. évi január hó 10-éig azon tanintézet hatóságánál benyújtani, melynél tanulmányaikat folytatják. Ezen határnap lefolyta után, vagy közvetlenül a ministerhez beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek. Kelt Budapesten, 1890. évi november hó 19-én. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministertől. Ezen állomással 600 forint évi fizetés és egy bútorozott szobából álló szabadlakás élvezete van egybekötve. A­kik ezen állomásra pályázni óhajtanak, felhi­vatnak, hogy rövid életleírásukat tartalmazó és iskolai előképzettségükről és vegytani szaktanul­mányaikról szóló bizonyítványaikkal fölszerelt, s e ministériumhoz intézett kérvényeiket 1. évi de­­czember hó 15-éig a keszthelyi gazdasági tan­intézet igazgatóságához nyujtják be. Megjegyeztetik, hogy az alkalmazás szabály szerint csak két év tartamára terjed s a további alkalmaztatás a megfelelő sikeres működéstől tétetik függővé. Kelt Budapesten, 1890. évi november hó 25-én. A földművelésügyi m. kir. ministerium. A kassai ügyvédi kamara részéről ezennel köz­hírré tétetik, hogy Szabó Elek királyhelmeczi la­kos ügyvéd, elhalálozása folytán, a kamara lajst­romából kiterültetett, s irodája részére Somogyi Bertalan sátoraljaújhelyi lakos ügyvéd rendelte­tett ki gondnokul. A miskolczi ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, hogy dr. Kormos Géza ügyvéd, Miskolcz székhelylyel, a kamara lajstromába beje­gyeztetett. A miskolczi ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Debreczeny Bertalan sajó­­szentpéteri lakos ügyvéd, a kamara területéről elköltözése folytán, az ügyvédi lajstromból kitö­lttetett. Pályázat. A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet vegy­tani tanszéke mellett rendszeresített tansegédi állomás betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. A tansegéd a vegytanár munkálataiban segéd­kezik s a vegytanár utasításai szerint a tanulók vegyelemzési gyakorlatait vezeti; a vegytanból ismétléseket tart, és esetleg már kisebb terje­delmű tantárgyak előadásával is megbizatik. NEHHIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a buda­pesti szegények és szükölködők segélyezésére négyezer, — a gödöllői szegények részére pe­dig k­é­t­s­z­á­z frtnyi összeget méltóztatott ma­­gánpénztárából legk. adományozni. 1890-ik évi augusztus hóban dalmak, átruházott szaba-1. Schiefner Tivadar Jenő Bécsben, javított el­járás a Pramie-csalánféle rostoknak és egyéb nö­vényi rostoknak kezelésére; a szab. kelt 1886. aug. 2., leírás nyílt. Ezen szabadalom 1889. no­vember 12-én kelt átadási okmány alapján a «Schwarzenbach és Appenzeller» czimü czégre Bregenzben és az utóbbiról 1890. jul. 15-én kelt átadási okmány alapján a «Selyem-és ramékender­­ipar részvénytársaságra» Bregenzben, (megh. Palm H. mérnök Bécsben) teljesen átruháztatok 2. Schiefner Tivadar Jenő Bécsben, gép a rost­anyagnak növényi szárakból való szétválasztására. Lapunk mai számához egy és háromnegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next