Budapesti Közlöny, 1891. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1891-01-01 / 1. szám

Budapest, 1891. 1. szám. Csütörtök, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVAT­OS LAP. Szerkesztőségi iroda. : IV. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre , . . .­­ . 20 frt Félévre . . . . . . . 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.­ Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. (V­agánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor. (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr. kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. 1890. évi XXXIX. TÖRVÉNYCZIKK az 1891. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1890. évi deczember hó 26-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár»-ban 1890. évi deczember hó 28-án.) || ' (Folytatás.) Rovatonként CzimenkéntFejezetenként Rovatonként Czimenként Fejezetenként f­o­r­i­n­tf­o­r­i­nt VIII. Fejezet. Kamatbiztositást élvezett és más vasutas átvétele folytán elvállalt adósságok 6. ez. Az 1889. évi XIV. t.-cz. alapján az első magyar-gácsországi vasút megváltása folytán elvállalt adós­ság:I­­. ez. Az 1876. évi L. t.-cz. alapján a ke­leti vasút megváltása folytán a rész­vények beváltására felvett 9.989.300 frtnyi kölcsön. Részvények kamataira, továbbá az I., II. és III. kibocsátású elsőbb­ségi kölcsön kamataira és tör­lesztésére 873875 A 9.989.300 frtnyi kölcsön Kezelési költségek 699561 1500 Az 1876. évi XI. t.-cz. alapján fel­vett egyesi­tett vasúti beruházási Összesen (1. czim­ 2. sz. Az 1880. évi XXXVIII. t.-cz. alapján a tiszavidéki vasút megvál­tása folytán elvállalt adósság: 15.750.000 frtnyi sorsjegykölcsön évi járadéka Kezelési költségek 819000 664 601061 kölcsönből az első magyar-gács­országi vasútra eső részösszeg kamatozására és törlesztésére Az 1888. évi XVII. t.-cz. alapján felvett egyesitett vasúti beruhá­zási kölcsönből az első magyar­­gácsországi vasútra eső részösz­­szeg kamatozására és törleszté­sére 27160 178126 Összesen (2. czim) *­­ 819664 Kezelési költségek 2000 3. sz. Az 1884. évi XXIX. t.-cz. alap­ján az «Első erdélyi vasút» megvál­tása folytán elvállalt adósság: Részvény-kölcsön kamatozására és törlesztésére Kezelési költségek Összesen (6. czim) 7. sz. Az 1889. évi XIV. t.-cz. alapján a magyar-nyugoti vasút megváltása folytán elvállalt adósság : A részvényadósság kamatozására 612977 1081161 Összesen (3. czim) 732178 Az I-ső kibocsátású elsőbbségi köl­csön kamataira és törlesztésére 867787 4. sz. Az 1884. évi XXX. t.-cz alapján a báttaszék-dombo­vár-zákány­i (duna­­drávai) vasút megváltása folytán el­vállalt adósság: Részv­ény-kölcsön 241170 170270 34529 Kezelési költségek 1229 Kezelési költségek 9114 Összesen (4. czim) 242399 Összesen (7. czim) 1694677 6. sz. Az 1884. évi XXXIX. t.­cz. alap­ján az alföld-fiumei vasút megvál­tása folytán elvállalt adósság: Részvények kamataira és törlesz­tésére Kezelési költségek 964140 4949 8. sz. Az 1889. évi XV. t.-cz. alapján a budapest-pécsi vasút megváltása folytán elvállalt adósság : Részvény­ kamat Az elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére Kezelési költségek 392500 402164 2549 Összesen (5. czim) 969089 Összesen (8. czim) 797213 728613 3565 A II-od kibocsátású elsőbbségi köl­csön kamataira és törlesztésére Az 1876. évi XI. t.-cz. alapján fel­vett beruházási kölcsön kamato­zására és tőketörlesztésére Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next