Budapesti Közlöny, 1891. január (25. évfolyam, 26-48. szám)

1891-02-01 / 26. szám

Budapest, 1891. 26. szám. Vasárnap, február 1. BUDAPESTI H­IVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre 20 frt Félévre 10 . Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, Lipót­ utcza 19. szám. Kiadó­hivatal : f­erencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések díjjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100-200- szóig 2 frt, 200—SOO-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, az 1890. évi XXV. t.-czikk alap­ján szervezendő budapesti Ítélőtáblához alelnökké: Sárkány József jelenlegi budapesti ítélő­táblai alelnököt; továbbá tanácselnökökké: a budapesti ítélőtáblához: Bart­a Béla, Polgár Ignácz, Gecző János, és Vavrik Béla jelenlegi budapesti ítélőtáb­lái tanácselnököket; a debreczeni Ítélőtáblához: Csathó Ferencz, és Szél Farkas budapesti ítélőtáblái bí­rákat ; a győri ítélőtáblához: Vági Mór, és Zoltán Géza budapesti ítélőtáblái bí­rákat ; a kassai ítélőtáblához: Kriszt János jelenlegi budapesti ítélő­táblás tanácselnököt, és Bernáth Elemér budapesti ítélőtáblás bírót; a kolozsvári ítélőtáblához: Schneider József jelenlegi marosvásár­helyi ítélőtáblái tanácselnököt, és Heppes Miklós budapesti ítélőtáblái bírót; a marosvásárhelyi Ítélőtáblához: Fekete Gábor jelenlegi marosvásárhelyi ítélőtáblás tanácselnököt; a pécsi ítélőtáblához: Cseresnyés Sándor nagykanizsai tör­vényszéki elnököt; a pozsonyi ítélőtáblához: dr. Laszy József budapesti ítélőtáblás bírót; a szegedi ítélőtáblához: Bernát Géza, és Gottl Ágoston budapesti ítélőtáblás bí­rákat; végre a temesvári Ítélőtáblához: Horváth Jenő, és Fiuk Ádám budapesti itélő­táblai bírákat kinevezem. Kelt Bécsben, 1891. évi január hó 28-án. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, az 1890. évi XXV.törvényczikk alapján szervezendő főügyészségekhez főügyészekké, és pedig: a budapesti főügyészséghez: Kozma Sándor jelenlegi budapesti főügyészt, a kolozsvári főügyészséghez: Vita Sándor jelenlegi marosvásárhelyi főügyészt, a szegedi főügyészséghez: Lobmayer István újvidéki törvényszéki elnököt, a kassai főügyészséghez: Párvy Iván budapesti ítélőtáblás bírót, végre a debreczeni főügyészséghez. Cserna Vincze budapesti főügyészi helyettest kine­vezem. Kelt Bécsben, 1891. évi január hó 28-án. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, az 1890. évi XXV. t.-czikk alap­ján szervezendő ítélőtáblákhoz birákká és pedig­ a budapesti ítélőtáblához: Kállay Adolf, Lipthay Kornél, Jakabfalvay Gyula, Hettyey Gyula, Halmágyi Sándor, Wéber Ottó, Vaszilievits Vazul, Fényes Miklós, Thierry Alajos, Szabó László, Szabó János, Klimkó István, Nagy Ödön, Ádám András, Vavrik Antal, Bibó István, Asztalos Aba, Csider László, Hegedűs László, Valkai Bertalan, Imling Konrád, Hűvös Károly, Nedeczky Ödön, Béres János, Németh Péter, Mezei Albert és Nagy Sándor jelen­legi budapesti Ítélőtáblás bírákat, Fabiny Ferencz jelenlegi marosvásárhelyi Ítélőtáb­lás bírót, továbbá Trux Hugó, Illyasevics Jenő, Bene Kálmán, Zsembery Kálmán, Tatity Milutin, Havass Károly, Tóth Gerő, Szentimrey Jernő, Végh János, Perczel Gyula, Tergovcsics István, Burghardt Lipót, Jókuthy Albert, Burg Lajos, Karsa László, Lehóczky Lajos, Hajdú Ferencz, Debreczenyi Miklós és Heil Fausztin jelenlegi budapesti ítélőtáb­lás bírákat, végül Makay Dezső nagykani­zsai, Bakos János pestvidéki, Jenny Antal budapesti, Bubla Ferencz budapesti keres­kedelmi és váltótörvényszéki, Somogyi Mihály veszprémi, Csery Gábor budapesti és Wattay Dezső budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéki, jelenlegi budapesti ítélőtáblát kisegítő bírákat; a debreczeni ítélőtáblához: Nyers Lajos, Tamássy Béla, Horváth Dezső, Sztancsek­­ János, Draveczky Adorján, Hieronimui Béla, Egry Kálmán, Naményi József, Comanescu Sándor, Garam Jenő, Danilo­­vics Elek, Kovács Antal és Naszády Iván jelenlegi budapesti ítélőtáblás bírákat, továbbá Mérey Ottó nyitrai és Sárói Szabó László kecskeméti törvényszéki s jelenleg budapesti ítélőtáblát kisegítő birákat; a győri ítélőtáblához: Braidsver József, Uhlyarik Gedeon, Horváth Kálmán, Schmied Gejza, Szeghő István, Hollerung Alfréd, Kiss Gábor, Szabó György és Mészöly Lajos jelenlegi budapesti ítélőtáb­lás birákat, továbbá Tóth László veszprémi, és Thirring Lajos szombathelyi törvény­­széki s jelenleg budapesti ítélőtáblát kise­gítő bírákat; a kassai Ítélőtáblához: Fekete Ödön, Simon Géza, Harmos Gábor, Bök János, Podh­orányi Gyula, Pitroff Rezső, Zachár Gyula, Hannich József és Rósa Kálmán jelenlegi budapesti ítélőtáblái bírákat, továbbá Tang Emil aranyosmaróthi, Rökk Gyula székesfehérvári, Horánszky Adolf nyitrai, Dualszky Gyula rózsahegyi, Oroszy Géza sátoraljaújhelyi, Raisz Andor kassai és Jancsó György pestvidéki törvényszéki s jelenleg budapesti ítélőtáblát kisegítő birákat; a kolozsvári ítélőtáblához: Grúz István, Müller Vilmos, Popa József, Gyárfás Ferencz, Mezei János, Szentkirályi Lajos, Bocskor Mihály, Csányi Ferencz, Nemes Sámuel, Szász Dénes, Szőcs Ákos és Ádám Dénes jelenlegi marosvásárhelyi ítélőtáblái birákat; a marosvásárhelyi ítélőtáblához: Kovács János, Mikó Miklós, Ziegler Emil, Péterfy Dénes,báró Szentkereszty Zsigmond, Kozma Gyula, Dósa Gábor, Onaciu Sándor­, Boross Elek, Jánosi Gyula és Tódorffy Domokos jelenlegi marosvásárhelyi ítélő­táblái birákat; a nagyváradi ítélőtáblához : Knorr Alajos, Marienescu Athanáz, Medvigy Mihály, Urbán Adolf, Dobossy Alajos és Fráter Imre jelenlegi budapesti ítélőtáblás bírákat, továbbá Molnár Géza dévai, Polchy Mór beregszászi, Járosy Károly kassai és Fejér Barna nyíregyházai törvényszéki s jelenleg budapesti ítélőtáblát kisegítő bi­rákat ; a pécsi ítélőtáblához: Pulcz Imre, Balogh Károly, Gruber Gusztáv, Kisfaludy Imre, Pilch Antal és Babics Mihály jelenlegi budapesti ítélőtáblái birákat, továbbá Zabo­rszky Ferencz pozsonyi, Bócz Alajos­­budapesti és Graff Károly szabadkai tör­­­­vényszéki s jelenleg budapesti Ítélőtáblát kisegítő bírákat. Lapunk mai számához két ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next