Budapesti Közlöny, 1891. június (25. évfolyam, 123-146. szám)

1891-06-02 / 123. szám

Budapest, 1891. 123. szám. Kedd, ju­niu­s 2. BUDAPESTI m Fii­­Tr­ rTMKÖZLÖNY. HIVATALOS I- AI­. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................20 írt Félévre 10­0 Negyedévre..................................5­0 Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesitő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100—200- szóig 2 frt, 200—800-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábon petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. 0 cs. és kir. fensége osztrák-estei Ferencz Ferdinánd főherczeg a múlt éjjel némi megszakí­tással nyugodtan aludt. A lázas tünetek, valamint a köhögés mérsékeltek. Állapota egészben véve kielégítő. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére: Szalay Imre minis­­teri tanácsosi czimmel és jelleggel felru­házott osztálytanácsost ministeri taná­csossá, Schirilla János ministeri titkárt osztálytanácsossá és Kuliszeky Dezső tit­kári czimmel és jelleggel felruházott fogal­mazót ministeri titkárrá kinevezem. Kelt Bécsben, 1891. évi május hó 28-án. Ferencz József, s. k. Gr. Csáky Albin, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán: Szontagh Gyula és Szontagh Géza aradi kereskedőknek, va­lamint törvényes utódaiknak, ősi magyar nemességük épségben tartása mellett, a cszepes szombati­ előnevet adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1891. évi május hó 23-án. Ferencz József, s. k. Szögyény László, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán. Anders Antal Marczelin zágrábi irgalmas rendi szerze­tesnek és kórházi segédorvosnak, a beteg­ápolás terén kifejtett sok évi buzgó tevé­kenysége elismeréséül, az arany érdem­keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1891. évi május hó 24-én. Ferencz József, s. k. Szögyény László, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, herczeg Odescalchi Livius 3. sz. huszárezredbeli tartalékos hadnagynak, valamint báró Salis-Samaden Károly 49. sz. gyalogezredbeli főhadnagynak, a cs. és kir. kamarási méltóságot díjmentesen legk. adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi május hó 25-én Sainzban kelt legf. elhatározásával, a megejtett felülvizsgálat eredménye alapján: báró Cordon Gyula ezredesnek, a 3. honvéd hu­szárezred parancsnokának, mint «honvédségi csapatszolgálatra nem alkalmasnak, helyi szolgá­latra alkalmasnak», nyugállományba helyezését; ippi Bydeskúty Sándor várakozási illetékkel­­ szabadságolt 1. honvéd gyalogezredbeli alezredes-­­ nek pedig, mint «szolgálatképesnek», a szolgálati­­ állományba felvételét elrendelni; Krdnitz János ezredesnek, a 6. honvéd gyalog­ezred parancsnokának, a 13. honvéd gyalogezred számfeletti állományába áthelyezés mellett, a 73. honvéd gyalogdandár-parancsnokság ideiglenes vezetésére kirendelését megengedni. Szemere Pál 3. honvéd huszárezredbeli alezre­dest ugyanezen ezred, Milánovic István 27. honvéd gyalogezredbeli alezredest a 28-ik, Bábolnay Lajos 19-ik honvéd gyalogezredbeli alezredest a 6.honvéd gyalogezred parancsnokává, Hegedűs Jenő 20. honvéd gyalogezredbeli őr­nagyot, a honvédelmi ministérium III. ügyosztályá­nak vezetőjévé, és F­esch Ágoston 25. honvéd gyalogezredbeli szá­zados törzstisztjelöltet, a VII. honvéd kerületi pa­­rancsnokság segédtisztjévé kinevezni; revisnyei Reviczky Károly ezredesnek a 15-ik, és Gunesch Gusztáv ezredesnek, a 22. honvéd gya­logezred parancsnokának kölcsönösen, Poppovic János ezredesnek, a 28. honvéd gya­logezred parancsnokának, hasonló minőségben a 19-ik, Klobucár Győző alezredesnek, a VII. honvéd kerületi parancsnokság segédtisztjének, ezen alkal­mazása alól felmentés mellett a 20-ik, Vukovic János 17-ik honvéd gyalogezredbeli őrnagynak a 2 ik, és Lapcevic István 28. honvéd gyalogezredbeli szá­zados törzstisztjelöltnek, a 25. honvéd gyalogez­redhez való áthelyezését, végre: Suchy Ágoston ezredesnek, a 19. honvéd gyalog­ezred parancsnokának, ezen alkalmazása alól, mint betegség okából szabadságodnak, felmenté­sét legk. elrendelni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége legk. mél­tóztatott: dr. Winner Brúnó 1. oszt. ezredorvosnak, a 19. sz. gy. ezredben, és dr. Láska Rudolf 1. oszt. ezredorvosnak, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháznál, — sokévi kiválóan buzgó és sikeres szolgálatuk elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozni; továbbá a következő 1. oszt. ezredorvosoknak, dr. Glasser Károlynak, a 100. sz. gy. ezredben, dr. Kraska Hermannak, az 59. sz. gy. ezredben, dr. Smuthy Károlynak, a 11. hadtest-parancs­nokságnál, dr. Ludwig Györgynek, a 6. sz. hadtest-tüzérez­­redben, dr. Rucevic Istvánnak, a 22. sz. gy. ezredben, dr. Brutmann Alajosnak, a 39. sz. gy. ezredben, dr. Klein Károlynak, a 15. hadtest-parancsnok­ságnál, dr. Zimmermann Mihálynak, a 14. hadtest-pa­rancsnokságnál, dr. Kopriva Ignácznak, a krakói 15. sz. helyőr­ségi kórháznál, dr. Havranek Alfrédnek, a 3. hadtest-parancs­nokságnál, dr. Ranein Márknak, a 86. sz. gy. ezredben, dr. Dubsky Józsefnek, az 1. hadtest-parancsnok­ságnál, dr. Cvetko Ferencznek, a 6. hadtest-parancs­nokságnál, dr. Rieszner Bohuszlávnak, a 94. sz. gy. ez­redben, dr. Levi Antalnak, az 1. sz. hadmérnökezredben, dr. Würth Henriknek, a 15. sz. huszárezredben, dr. Springer Konstantinnak, a 77. sz. gy. ez­redben, dr. Hermann Ignácznak, száml. a 32. sz. tab. vadász-zászlóaljnál és beosztva a boszna-hercze­­govinai 1. sz. gy. zászlóaljhoz, dr. Grgeth­ Jánosnak, a 70. sz. gy. ezredben, dr. Hartmann Henriknek, az 1. sz. drag. ez­redben, dr. Tarna Jánosnak, az 1. sz. huszárezredben, dr. Mayer Károlynak, a 91. sz. gy. ezredben, dr. Papp Jánosnak, a 31. sz. gy. ezredben, dr. Goosz Frigyesnek, a 4. sz. huszárezredben, dr. Ungar Dagobertnek, a 97. sz. gy. ezred­ben, és dr. Simbirger Frigyesnek, a 42. sz. gy. ezred­ben, a sok évi kiválóan buzgó és sikeres szolgá­latuk elismeréséül, a koronás arany érdemkeresz­tet adományozni; azután megparancsolni, hogy dr. Korbelar Adalbert 1. oszt. ezredorvosnak a 81. sz. gy. ezredben, hasonló alkalomból, a leg­felsőbb megelégedés kifejezése tudtára adassék ; továbbá kinevezni: tart. segédorvosokká: dr. Kollár Kamilló, tart. segédorvos-helyet­­test, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórháztól, a 6. sz. huszárezredhez, és dr. Neuberger Móricz tart. segédorvos-helyet­­test a gráczi 7. sz. helyőrségi kórháznál; azután a következő 1. oszt. tart. kat. orvos­növendékeket: * dr. Haberzettl Józsefet, az olmützi 6. sz. hely­őrségi kórháznál; dr. Lang Samut, a lembergi 14. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Rimely Dezsőt, a budapesti 17. sz. hely­őrségi kórháztól, a budapesti 16. számúhoz; dr. Borai Herschel, a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháztól, a 80. sz. gy. ezredhez; dr. Ipsen Károlyt, az innsbrucki 10. sz. hely­őrségi kórháztól, a 19. sz. táb. vadász-zászló­alj­hoz ; dr. Sykora Vilmost, az olmützi 6. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Wojtowicz Ödönt, a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháztól, a 11. sz. dsidás-ezredhez; dr. Sarbo Arthúrt, a budapesti 17. sz. helyőrségi kórháztól, a 33. sz. gy. ezredhez; dr. Schwarz Adalbertet, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Keller Henriket, a krakói 15. sz. helyőrségi kórháztól, a 3. sz. vártüzérezredhez ; dr. Zyborsky Miklóst, a zágrábi 23. sz. hely­őrségi kórháznál; dr. Lengyel Árpádot, a nagyszebeni 22. sz. hely­őrségi kórháznál; dr. Lindner Dávidot, a laibachi 8. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Grün­feld Károlyt, a budapesti 17. sz. hely­őrségi kórháztól, a pozsonyi 19. számúhoz; dr. Pollak Henriket, a lembergi 14. sz. helyőr­ségi kórháztól, a przemysli 3. számúhoz; dr. Bienenfeld Mózest, a temesvári 21. sz. hely­őrségi kórháztól, a budapesti 16. számúhoz ; dr. Glücksmann Edét, a josefstadti 12. sz. hely­őrségi kórháznál. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék