Budapesti Közlöny, 1891. október (25. évfolyam, 223-249. szám)

1891-10-01 / 223. szám

Budapest, 1891. . szám. Csütörtök, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület, Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 írt Félévre.....................................10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap Ara 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr, bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr.3 HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, báró Bánffy Zoltán­nak, a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül, Lipót-rendem lovagkereszt­jét díjmentesen adományozom. Kelt Temesváron, 1891. évi szeptem­ber hő 16-án. Ferencz József, s. k. Szögyény László, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége I. évi szeptember hó 25-én Schönbrunnban kelt legf­­el­­tározásával, a megejtett felülvizsgálat eredménye alapján . gleichervieseni báró Bibra Frigyes ezredesnek a 20. honvéd-gyalogezred parancsnokának, és Buttner Kálmán 3. ezredbeli őrnagynak, mint a jelenleg szolgálatképteleneknek» fél évre; aranyos-maróthi Rónay Gusztáv 14. ezredbeli alezredesnek pedig, szintén mint «jelenleg szolgá­latképtelennek» egy évre várakozási illetékkel való szabadságoltatását; továbbá: tótfalusi Kiczei Antal várakozási illetékkel sza­badságolt, és Pervulesko Sándor 4. ezredbeli alezredesnek mint «rokkantaknak, mindennemű népfelkelési szolgálatra is alkalmatlanoknak», végre Keszler Ferencz 4. ezredbeli őrnagynak, saját kérelmére nyugállományba helyezését elrendelni, ez alkalommal legutóbb nevezett őrnagynak a czimzetes alezredesi jelleget dijmentesen adomá­nyozni és egyidejűleg elrendelni méltóztatott, hogy ezen őrnagynak, hosszú, mindenkor kötelességhű és eredményteljes szolgálata elismeréséül, a legfő megelégedés kifejezése tudtul adassék. Ő császári és apostoli királyi Felsége I. évi szeptember hó 25-én Schönbrunnban kelt legi. elhatározásával: Klobucár Győző 20. honvéd-gyalogezredbeli al­ezredest, ezen ezred parancsnokává kinevezni; továbbá: Hoffmann Géza 8-ik és Nagy Ödön 7-ik honvéd-gyalogezredbeli száza­dosoknak és kiegészítő parancsnokoknak, kölcsönös áthelyezését legk. elrendelni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminister: dr. Szép Dezső makói kir. közjegyzői helyettest, Hódsághra kir. közjegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer: dr. Vali Emil budapesti kir. törvényszéki aljegyzőt a budapesti kir. kereskedelni és váltótörvényszékhez és Hatvany László sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki aljegyzőt ezen kir. törvényszékhez jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer: Rakovszk­y Antal budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszéki jegyzőt a budapesti kir. törvényszékhez helyezte át. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Schmidt Ferencz segédhivatali aligazgatót, segédhivatali igazgatóvá, Jung Antal és Grobetty Károly minis­­teri számtiszteket, valamint Opra György végzett jogászt, segédhivatali aligazgatókká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister, Dencz Adolf igazolványos csendőr-őrmestert ministeri irodatisztté nevezte ki. Spell Frigyes nyugállománybeli II. oszt. honvéd­századosnak, viselt tiszti rendfokozatáról kért lekö­szönése katonai nyugdijának meghagyása mellett elfogadtatott. A debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság: Szádeczky László debreczeni lakost, ideiglenes mi­nőségben állami végrehajtóvá nevezte ki. A debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság: Kovács Imre kiszolgált altisztet, a debreczeni kir­­adóhivatalhoz II. oszt. hivatalszolgává nevezte ki. A nagykikindai kir. törvényszék elnöke, Binecz Sándor fogházőrt, a vezetése alatti kir. törvény­székhez szolgasegéddé nevezte ki. Witte József vajdahunyadi illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Paulina, Katicza és Amália nevű kisk. gyermekei vezetéknevének «Hidasi»-ra kért átváltoztatása, f. évi 69.565. számú belügymi­­nisteri rendelettel megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi szeptember hó 27-én 61.169. sz. alatt kelt ren­deletével megengedte, hogy Versecz szab. kir. vá­rosban az eddig vasárnapra engedélyezett heti­vásár helyett ezentúl hétfőn tartassék hetivásár, nemhiv­atalos kész. RÉSZLETEZÉS 5 — Spóner József a katonatiszti leánynevelő-intézetek alapítványi helyeinek szaporítása czéljából létesítendő „ Valéria alapítvány“ -ra be­folyt adományok 7. kimutatásához. *) A fenti 7. kimutatásban előforduló«Zoltánné úrhölgy gyűjtése 489 frt 79 kr» tétel a adományokat foglalja magában, következő frt kr. Fajta József 5 — Tarjényi 1 — Ambrovits Károly 1 -Andrássy Béla 1 — Gróf Bombelles 5 — Magyar 1­09 N. N. 1 — Sebesy 1 — Orosz Árpád 2 — Pótka György 1 — Yuk­an Antal 5 -Saxlehner Emilia 10 — Jablanczy Sándorné 10 — Elek Mihály 3 — Szerényi Miklós 3 — Tamássi Tivadar 3 — Abonyi Andor 3 — Nagy Miklós 2 — Világhy Gyula5 Gróf Szapáry­ P. 5 — Krascsenits Árpád 3 — Schuster Konstantin 50 — Palkovics József ezredes 5 -? grófné 5 — ? polgármester 5 — 5 — M. S.n.-­Dr. Vitter Lajos 5 — Piret-Orczy báróné K* Jung János N. N. 2 — Rudnyánszky Gróf Czony Vilmos Ullasy Havasné 3 — 5 — 3 — 1 — Dr. Sauer 5 -Dr. Freysinger Lajos 3 — Eder Rezső 2 — Tóth Emil 2 — Forster 2 — Csávolszky 5 — Pálffy 3 — Zubovits 1 — Gaál Gyula 2 — König Antalné 2 — Olvashatlan Dr. Réti József Sztankay Szögyény Olvashatlan *) Lásd lapunk I. évi 193. számát. Olvashatlan Szávoszt Szemere 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — Lapunk mai számához egy ír «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next