Budapesti Közlöny, 1891. november (25. évfolyam, 250-274. szám)

1891-11-01 / 250. szám

Budapest, 1891. 250. szám Vasárnap, november 1.­UDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............................20 írt Félévre............................... 10 » Negyedévre..................................5 . Egy teljes lap Ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Is­pót­ utcza 19. szám. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“ -be iktatandó hirdetések díjjai előleg­esen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Orvosi jelentések. Margit Zsófia főherczegnő ő cs. és kir. fensége állapotában a délután folyamán a láz hőfokának lassú emelkedésén kívül semmi lényeges változás nem állott be. Érverés 124. Bécs, 1891. október 30-án, este 1/27 órakor. Dr. Kahler s. k., tanár. Dr. Kaposi s. k., tanár. Dr. Rollett s. k., elsődorvos. Margit Zsófia főherczegnő ő cs. és kir. fensége az éjt időnkint huzamosabb alvással nyugodtan töltötte. Reggel az ideges tünetek és a láz csök­kenésének határozott jelei mutatkoztak. A táplál­kozás kielégítő. Érverés: 120. Bécs, 1891. október 31-én reggel. Dr. Kahler s. k., tanár. Dr. Kaposi s. k., tanár. Dr. Rollett s. k., elsődorvos. Margit Zsófia főherczegnő ő cs. és kir. fensége állapotában a délelőtt folyamán a javulás folyto­nosan tartott. Az öntudat jelentékenyen tisztább. Az erőbeli állapot kielégítő. A láz foka mérsékelt. Bécs, 1891. október 31-én, déli 12 órakor. Dr. Kahler s. k., tanár. Dr. Kaposi s. k., tanár. Dr. Rollett s. k., elsődorvos. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterj­esztésére . Vaszary Kolos Ferencs, a Szent Márton hitvalló és püs­pökről nevezett pannonhalmi Szent Bene­dek rendű főapátsági egyházkerület fő­pásztorát, Pannonhalmának és a magyar szent korona alá tartozó Szent Benedek rendű összes apátságok főapátját és örökös elnökét, Magyarország herczegprimásává és esztergomi érsekké kinevezem. Kelt Bécsben, 1891. évi október hó 27-én. Ferencz József, s. k. G­róf Csáky Albin, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére. Csuszka György szepesi püspököt, a kalocsai és bácsi ká­­nonilag örökké egyesitett egyházak érse­kévé kinevezem. Kelt Bécsben, 1891. évi október hó 27-én. Ferencz József, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k. Honvédelmi magyar miniszerem előter­jesztésére : gróf Ráday Gedeon ministeri tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott osztály­­tanácsost, valóságos ministeri tanácsossá; Lohner Gyula osztálytanácsosi czimmel felruházott ministeri titkárt, valóságos osztálytanácsossá, és dr. Melichcr Kálmán ministeri fogalma­zót, ministeri titkárrá kinevezem; Payr Vilmos ministeri fogalmazónak pedig a ministeri titkári czimet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1891. évi október hó 29-én. Ferencz József, s. k. Báró Fejérváry Géza, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége legk. ki­nevezni méltóztatott, (1891. évi november hó 1-ével) tart. 2. oszt. ezredorvossá: dr. Schaffer Ferencz tart. főorvost, a 47. sz. gy. ezredtől a gráczi 7. sz. helyőrségi kórházhoz; tart. segédorvosokká; a következő tart. segéd­orvoshelyetteseket: dr. Schwagula Ignáczot, a gráczi 7. sz. helyőr­ségi kórháznál; dr. Kovács Izidort, a trieszti 9. sz. helyőrségi kórháznál, és dr. Töpfer Gusztávot, a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháztól a 2. sz. ütegosztályhoz ; továbbá : dr. Zedzianowski Szaniszló tart. szakaszvezetőt, a 15. sz. egészségügyi osztálytól a 3. sz. vártüzér­­ezredhez; a következő tart. 1. oszt. katonai orvosnö­vendékeket ; dr. Sternfeld Izidort, a temesvári 21. sz. hely­őrségi kórháztól a 23. sz. táb. vadász-zászlóaljhoz; dr. Jankura Jánost, a lembergi 14. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Mannheim Lischét, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháztól a 45. sz. gy. ezredhez ; dr. Marbin Jánost, a krakói 15. sz. helyőrségi kórháztól a 2. sz. vártüzérezredhez ; dr. Guttmann Ignáczot, a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháznál; dr. Menz Edét, a raguzai 24. sz. helyőrségi kór­háznál ; dr. Weinberger Józsefet, a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháztól az 1. sz. hadtest-tüzérezredhez ; dr. Klein Sándort, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól, az 5. sz. hadtest-tüzérezredhez ; dr. Deutsch Arthurt, a budapesti 17. sz. hely­őrségi kórháztól a 13. sz. ütegosztályhoz; dr. Lőrinczi Józsefet, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól a przemys­li 3. számúhoz ; dr. Pollack Sándort, a nagyszebeni 22. sz. hely­őrségi kórháztól a 14. sz. ütegosztályhoz, és dr. Demján Lajost, a pozsonyi 19. sz. helyőr­ségi kórháztól a przemys­li 3. számúhoz. A császári és apostoli királyi Felsége legk­­kinevezni méltóztatott továbbá: (1891. évi november hó 1-ével) a gyalogságban, főhadnagyokká, a következő hadnagyokat: Skalski Vinczét, a 7. sz. gy. ezredben; Sehorz Károlyt, a 89. sz. gy. ezredben; Stuhlreiter Frigyest, az 50. sz. gy. ezredben; Ottmar Károlyt, a 72. sz. gy. ezredben; Böhm Antalt, a 4. sz. gy. ezredben; Babic Márkot, a 17. sz. gy. ezredben; Horváth Gézát, a 6. sz. gy. ezredben; Baur Alajost, a 33. sz. gy. ezredben; Hubert Adolfot, a 32. sz. gy. ezredben ; Kramerius Károlyt, a 96. sz. gy. ezredben; Kögl Adolfot, a 29. gy. ezredtől a 83. számúhoz ; Reichel Alajost, a 21. sz. gy. ezredtől a 45- szá­múhoz ; Müller Lipótot, a 61. sz. gy. ezredben; Kowaczik Adalbertet, a 29. sz. gy. ezredtől a 66. számúhoz; Bergthaller Antalt, a 14. sz. gy. ezredben; A­damek Edét, a 87. sz. gy. ezredben ; Fasser Gusztávot, a 46. sz. gy. ezredben; Winternitz Waltert, a 14. sz. gy. ezredben; Crnoevic Györgyöt, a 79. sz. gy. ezredben; Gossler Rajmondot, a 78. sz. gy. ezredben; Heiszig Konrádot, a 85. sz. gy. ezredben; Naredi Miksát, a 71. sz. gy. ezredben; Eisenbarth Oszkárt, a 16. sz. gy. ezredben; Sendzimir Broniszlávot, a 45. sz. gy. ezredben; Kolodziewski Antalt, a 11. sz. gy. ezredben; Demete Leót, a 78. sz. gy. ezredben; Buxbaum Ferenczet, a 75. sz. gy. ezredben; Papházy Kornélt, a 69. sz. gy. ezredben; lovag Hornbostel Pált, a 10. sz. gy. ezredben; Strik Józsefet, a 96. sz. gy. ezredben ; Zlinsky Józsefet, az 58. sz. gy. ezredben; Graber Istvánt, a 79. sz. gy. ezredben ; lichtensteini báró Reisner Ferenczet, all. sz. gy. ezredben; Uechtritz und Steinkirch Farkast, a 10. sz. gy. ezredben; Welleck Viktort, a 34. sz. gy. ezredben; Ramann Vilmost, a 97. sz. gy. ezredben; gróf Zedtwitz von Neuberg-Neuschloss Amadét, a 31. sz. gy. ezredben ; Kardinyák Emilt, a 25. sz. gy. ezredben; Vrkljan Istvánt, az 53. sz. gy. ezredben; Deutsch Károlyt, a 22. sz. gy. ezredben; Lovich Lászlót, a 61. sz. gy. ezredben; Wagner Józsefet, a 24. sz. gy. ezredben. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív­e Hivatalos Értesítős van csatolva.

Next