Budapesti Közlöny, 1891. november (25. évfolyam, 250-274. szám)

1891-11-01 / 250. szám

Uhma Adámot, az 1. sz. gy. ezredtől a 3. szá­múhoz ; Protics Lászlót, a 23. sz. gy. ezredben; lovag Itizzetti von Monte Trbuli Caesart, a 22. sz. gy. ezredben; Spatariu Györgyöt, a 64. sz. gy. ezredtől az 50. számúhoz; Langer Ferdinándot, a 39. sz. gy. ezredben ; Vodilka Károlyt, a 40. sz. gy. ezredben ; Zbytovsky Jánost, a 18. sz. sz. gy. ezredtől a 10. számúhoz; Kuckh Józsefet, a 47. sz. gy. ezredtől a 91. szá­múhoz ; Marix Alajost, a 13. sz. gy. ezredben; Krcelic Ferenczet, beosztva a boszna-hercze­­govinai 2. sz. gy. zászlóaljhoz, számf. a 17. sz. gy. ezredben ; Kovák Ferenczet, a 40. sz. gy. ezredben; Hackenberg Antalt, a 90. sz. gy. ezredben; Brenner Gusztávot, az 58. sz. gy. ezredben; Mayer Jánost, a 63. sz. gy. ezredben; Fritsch Kálmánt, a 82. sz. gy. ezredben; Kostanjevic Józsefet, beosztva a boszna-hercze­­govinai 5. sz. gy. zászlóaljhoz, számf. a 97. sz. gy. ezredben; Reymann Edét, a 98. sz. gy. ezredben; Pfeiffer Györgyöt, a 32. sz. gy. ezredtől a 34. számúhoz ; Lengyel Tódort, a 62. sz. gy. ezredben; Stefaits Jenőt, a 68. sz. gy. ezredben ; Oswald Adolfot, a 9. sz. gy. ezredben ; Quitta Vilmost, a 10. sz. gy. ezredben; Bukvnc Zdenkót, beosztva a boszna-herczego­­vinai 4. sz. gy. zászlóaljhoz, számf. a 88. sz. gy. ezredben; Jovanovic Velimirt, beosztva a boszna-hercze­­govinai 5. sz. gy. zászlóaljhoz, számf a 47. sz. gy. ezredben; Reinhold Károlyt, a 91. sz. gy. ezredben ; Mildner Rudolfot, a 15. sz. gy. ezredben ; Planiscig Ágostot, a 79. sz. gy. ezredtől a 71. számúhoz; Apostolovits Jenőt, a 38. sz. gy. ezredben ; micsinyei és beniczei Beniczky Tamást, a 68. sz. gy. ezredben; Socher Ferdinándot, a 16. sz. gy. ezredben ; Wallovich Frigyest, a 2. sz. gy. ezredben ; Dobrafsky Oszkárt, az 59. sz. gy. ezredtől a 92. számúhoz; Glós Gyulát, a 34. sz. gy. ezredben; Holub Adalbertet, a 43. sz. gy. ezredtől a 33. számúhoz; Nemes Józsefet, a 85. sz. gy. ezredben; Lukmann Antalt, a 78 sz. gy. ezredben ; Vas Othmárt, a 70. sz. gy. ezredben; trebizatdoli Woinovich Györgyöt, a 27. sz. gy. ezredben; Quirsfeld Arthurt, a 35. sz. gy. ezredtől a 30. számúhoz; Zemánek Henriket, a 7. sz. gy. ezredben, és Hammer Károlyt, a 88. sz. gy. ezredben; a vadász-csapatban: 1. oszt. századosokká; a következő 2. oszt. századosokat: Philipp Jenőt, a 6. sz. táb. vadász-zászló­aljban ; báró Lebzeltern Henriket, a 9. sz. táb. vadász­zászlóaljban, és marienseei lovag Manz Lajost, a 23. sz. táb. va­dász-zászlóaljban ; 2. oszt. századosokká; a következő főhadnagyokat: Ehrsch Ottót, a 10. sz. táb. vadász-zászlóaljtól a 18. számúhoz; Trautvetter Frigyest, a 7. sz. táb. vadász-zász­lóaljban ; báró Dürnfeld Henriket, a 12. táb. vadász-zászló­aljban ; Bót Gyulát, a 29. sz. táb. vadász-zászlóaljtól a 11. számúhoz; Linzer Ferenczet, a 7. sz. táb. vadász-zászlóalj­tól a 17. számúhoz; Bernardi Guidót, a tiroli vadászezredben; Mielli Ernőt, a 21. sz. táb. vadász-zászlóaljban; choltici báró Sedlnitzky Ivót, a 31. sz. táb. vadász­zászlóaljtól a 32. számúhoz; Sauerwein Lajost, és Schäfer Ferenczet, a tiroli vadászezredben, és Kaltenborn Adalbertet, a 45. sz. gy. ezredtől a 80. sz. táb. vadász-zászlóaljhoz. (Folytatjuk.) Geml József 7-ik Brecska János 13-ik, nemes kosztolányi, alsó és felső-kameniczi Kosztolányi Miklós 14-ik honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnagyok; továbbá: dr. Liptay Gyula, vizeki Tallián Béla, Baross Kálmán, Reicher Alfréd szolgálaton kívüli viszonybeli honvéd hadnagyok; végre: Rádsó András 10. honvéd huszárezredbeli tar­talékos állatorvosi gyakornok, a szolgálati, illető­leg védkötelezettség teljesítése után, viselt tiszti (tisztviselői) rendfokozatuknak megtartása nélkül, saját kérelmükre, 1891. évi november hó 1-ével a m. kir. honvédség kötelékéből elbocsáttattak. A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság: Brosch Rezső hof­gasteini születésű cs. és kir. haditengerészeti sorhajó-hadnagyot, Bassich Natal costrena szt.-luciai és Per­sich Károly voloscai születésű kereskedelmi tengerész-hadnagyokat hosszújáratú kereskedelmi tengerész-kapitányokká , Bonicioli Cesare Antal selvei és Bortolazzi Grisogon Orion trani születésű ke­reskedelmi tengerészeket pedig kereskedelmi ten­gerész-hadnagyokká nevezte ki. A vukovári kir. pénzügyigazgatóság, Pritojkovic Ferenczet, az iloki kir. adóhivatalnál levő díjtalan adógyakornokot, a rumai kir. adóhivatalhoz VI. oszt. adótisztté nevezte ki. Hátfalvi Károly fehérgyarmati kir. adóhivatali gyakornokjelölt, a nagykárolyi kir. pénzügyigaz­gatóság által a fehérgyarmati kir. adóhivatalhoz gyakornokká neveztetett ki. Kohn Joachim kolozsvári illetőségű ugyan­ottani lakos, továbbá Kornélia, Lajos és Vilma nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének «Koncz»-ra kért átváltoztatása, I. évi 77.565. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Weisz Mór szakácsi-i illetőségű enyingi lakos vezetéknevének « Varjas»-ra kért átváltoztatása, I. évi 77.621. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Goldberg Simon váczi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Bányai»-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 78.107. számú belügyminiszeri ren­delettel megengedtetett.­ ­ A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 70.135. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Temes vármegye területéhez tartozó Detta községben a f. évi szeptember hó 13-ára esett, de elmaradt oszágos vásár helyett, f. évi november hó 2-án pótmarhavásár tartassák. Hirdetmény. Az Adriai tengeri hajózási forgalomban hasz­nált fuvarlevél-űrlapok bélyegilletékének köny­­nyebb lerovása czéljából, az osztrák cs. kir. pénz­­ügyminiszer értesítése szerint, a trieszti cs. kir. do­hány- és bélyegáruda-raktárnál bélyegjelzőgép állíttatott fel és megengedtetett, hogy f. évi októ­ber hó 1-étől kezdve a nevezett hivatalnál lebé­lyegzés czéljából bemutatott kitöltetlen fuvarlevél­­árlapokra a vonatkozó bélyegilleték lefizetése mel­lett az 5, illetőleg 1 kr bélyegjelzés reányomas­­sék. Az osztrák cs. kir. pénzügyminiszernek fenti intézkedése mellett az osztrák állam területén ha­tályban levő ama szabályok, melyek a fuvarlevél­­bélyegilletéknek bélyegjegyek felhasználása által való lerovására, valamint a használhatlanná vált fuvarlevél-űrlapok kicserélésére vonatkoznak, érin­tetlenül érvényben maradnak, és csak az rendelte­tett el, hogy a bélyegjelzéssel ellátott és kicseré­lésre alkalmasaknak talált elromlott fuvarlevélűr­­lapok után lerótt bélyegilleték olyképen térítendő vissza, hogy ezen űrlapokért ugyanannyi 5, illetve 1 kros bélyegjelzés új fuvarlevél-űrlapokra ingyen reá nyomatik. Kelt Budapesten, 1891. évi október hó 22-én. A m. kir. pénzügyministeriumtól. A budapesti gabnatőzsde hiv. Árjegyzései. *) A budapesti áru- és érték­tőzsde jogszokásai szerint készpénzben. — A minőség hektoliterenkint és klgrkint. Felelős szerkesztő: SALAMON FERENCZ. 1891. évi október hó 31-én.*) Bánsági búza, 75 hektoliter (100 kgr.) 10.50-10.65 3» · 76 30 30 10.60-10.80 » » 77 30­ 10.70—10.90 » 3· 78 30 30 10.80—11.—» » 79» 30 10.85—11.05» · 80 30· 10.95—11.15 » · 81· 30 --.--------.--­Tiszavidéki » 75 30 30 10.50— 10.65 » « 76 30 30 10.60— 10.80 7­ » 77 30 30 10.70—10.90 » » 78 30 30 10.80—11.— » * 79· 30 10.85—11.05 » · 80» · 10.95—11.15 » » 81» · --#--------.--­Pest­vidéki » 75 30* 10.45—10.60 ‡ » 76 30· 10.55— 10.75 77 30» 10.65—10.85 » » 78» · 10.75—10.95» » 79 30» 10.80-u.— 80 30· 10.90-11.10 » » 81 30 30 --.---—----­Fehérmegyei» 75 30» 10.50—10.65 ‡ » 76 30— 10.60—10.80 » » 77 30* 10.70—10.90» » 78 30» 10.80—11.— 30 » 79‡ » 10.85— 11.05­­ » 70 30 30 10.95—11.15 30 » 81 30› --.--------.--­Bácskai » 75 30 30 10.50— 10.65 30 · 76 30» 10.60—10.80 30 30 77‹ » 10.70—10.90 30 » 78‹­­ 10.80— 11.—» 3» 79 30 30 10.85—11.05 30 3» 80 30 30 10.95—11.15» · 81 30 30 --.--------.-­Északmagy. » 75 30» --.--­» 30 76· 30 --.--------.--­» 3» 77 30 30 --.--------.---30 » 78‡ » --.--------.--­» » 79 30 — .-------.---» 30 80 30» --.--------.--­» 3» 81 30· Rozs 70—72» · 9.85— 10.— Árpa (takarm.) 60—62‹­­ 6.10- 6.50 » (égetni) 62—64‹ » 6.70— 7.20 » (serfőzdei) 64—66 30· 7.40- 8.85 Zab 39—41» 30 6.15— 6.45 Tengeri (bánsági) 75 30 30 6.40— 6.45 » (másnemű) 73 30 30 6.35— 6.40 Káp. repeze— 30 30 14.—­14.50 Köles— 30 30 5.65- 5.90

Next