Budapesti Közlöny, 1892. január (26. évfolyam, 1-25. szám)

1892-01-01 / 1. szám

Budapest, 1892. 1. szám. Péntek, január 1. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre...........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, Lipót­ utcza 19. szám. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület, Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300­ szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége: gróf Lamb­erg Rajmund 11. sz. dsidás-ezredbeli had­nagynak, valamint gróf Széchényi Ernő 9. sz. huszárezredbeli főhadnagynak, a kamarási méltó­ságot dijmentesen legk. adományozni méltóztatott. A m. kir. igazságü­gyminister, az 1892. év tar­tama alatt Budapesten működő ügyvédvizsgáló­­bizottság elnökévé Vajkay Károlyt, a budapesti kir. ítélőtábla elnökét, és helyettes elnökévé Halmosy Endre kir. curiai bírót,­­­ a maros­­vásárhelyi ügyvédvizsgál­ó-bizottság elnökévé pedig Fekete Gábor m­arosvásárhelyi kir. ítélőtáblás ta­nácselnököt nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Balogh Iván földbirtokost, Szelevény község részére az ideiglenes ministeri iskolalátogatói teen­dőkkel bízta meg. A dévai m. kir. pénzügyigazgatóság: Körösy Sándor adóhivatali gyakornok-jelöltet, a dévai kir. adóhivatalhoz dijtalan gyakornokká nevezte ki. Hirdetmény. A bélyeg- és illetéki szabályok 58. §-ának a) pontja alapján: a «székesfehérvári takarékpénztár­részvénytársaság» engedélyt nyert arra, hogy a jelzálogkölcsönök törlesztési részleteinek és ka­matainak fölvételéről kiállított nyugtatványok után járó bélyegilletéket készpénzben leró­­hassa, és hogy ekkép eme nyugtatványokat bélyeg­­jegy nélkül kiállíthassa. Kelt Budapesten, 1891. évi deczember hó 24-én. A m. kir. pénzügy­ministeriumtól. Értesítés. *Első minőségű egyptomi szivarkák» elnevezés alatt, 70 mm. hosszú és 10 mm. átmérővel biró szopóka­ nélküli új különlegességi szivarba bocsát­­tatik — egyelőre azonban csak Budapesten — a jelen közleménynek közzétételével áruba; és pedig: 25 darabonként egybecsomagolva, csomagocskán­­kint 1 frt 30 krjával, — 100 drbonkint egybecsoma­golva pedig, csomagocskánkint 5 frtjával. Kelt Budapesten, 1891. évi deczember hó 27-én. A m. kir. pénzügyministeriumtól. A kunbajai népolvasókör alapszabályai, a m. kir. belügyminister által, 1891. évi 94.655. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. RÉMHIVATALOS RÉSZ. Kerkápoly Károly valóságos belső titkos taná­csos, a kir. magyar tudomány-egyetem tanára, Magyarország egykori pénzügyministere 1891. évi deczember hó 31-én d. u. 1/22 órakor életének 68-ik évében Budapesten hosszas szenvedés után elhunyt. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Dessewffy Sándor Csanádi megyés püspöknek, a ki kopánczi pusztai birtokán díszes iskolát építtetett, fentartását biztosítja, s mintegy 520 forint java­dalmazással ellátott tanítói állomást rendszeresített, ezen áldozatkészségéért elismerését és köszönetét nyilvánította. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Weidenfeld Lajos kúnágotai birtokosnak, a ki kúnágotai pusztai birtokán állandó és rendszeres iskolát létesített, s a tanitói állomást 450 írttal egyenértékű javadalmazással rendszeresítette, ezen áldozatkészségéért elismerését és köszönetét nyil­vánította. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a devecseri izr. nőegyesületnek, az ottani izr. iskola fölszerelésére juttatott 150 forintnyi ado­mányáért, elismerő köszönetét nyilvánította. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister , a «törökszentmiklósi takarékpénztár» igazgatósá­gának, az ottani szegénysorsú tanulók részére juttatott 100 forintnyi adományáért, elismerését nyilvánította. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a következő czimű tankönyveket:­­huttner Sándor, első oktatás a földrajzban.» Teljesen átdolgozták Szuppán Vilmos és Laukó Albert. 36-ik kiadás, 3-ik lenyomat. Budapest, 1892. Lampel Róbert. Ara kötve 30 kr. — és «Kuttner Sándor, első ok­tatás a természetrajzban.» Átdolgozták Szuppán Vilmos és Kozocsa Tivadar. 12-ik kiadás. Buda­pest, 1892. Lampel Róbert. Ára kötve 40 kr. , az országos közoktatási tanács jelentése alapján 1891. évi 52.039. szám alatt kelt rendeletével a népiskolák használatára újra engedélyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a következő czimű tankönyvet: «Chemia, ásványtan és földtan.» Roscoe műve nyomán a polgári és felső leányiskolák számára átdolgozta Legeza Viktor. Budapest, 1891. Eggenberger, Ára 1­szt. — az országos közoktatási tanács jelentése alapján 1891. évi 52.804. szám alatt kelt rendeletével a polgári és felsőbb leányiskolák használatára enge­délyezte.­ ­ Lapunk mai számához egy ír «Hivatalos Értesítő» van csatolva. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a következő czimű tankönyveket: «Az állatok ter­mészetrajza.» Polgári fiú- és leányiskolák számára, irta Fillinger Károly. I. rész, 5-ik kiadás. Buda­pest, 1891. Kiadja Eggenberger. Ára 80 kr. — és «A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata.» Irta Névy László. 5-ik kiadás. Budapest, 1891. Kiadja Eggenberger. Ára 1 fzt. — az országos közoktatási tanács jelentése alapján, 1891. évi 53.164. szám alatt kelt rendeletével, és pedig az elsőt polgári fiú- és leányiskolák, s a másodikat tanító- és taní­­tónőképzők, valamint polgári fiú- és felsőbb leány­iskolák használatára újra engedélyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a következő czimű tankönyvet: «A zene elemei, is­kolai és magán használatra.» Irta Beliczay Gyula. Budapest, 1891. Kiadja Eggenberger. Ára 1 írt 20 kr. — az országos közoktatási tanács jelentése alapján 1891. évi 54.770. szám alatt kelt rendele­tével a tanító- és tanitónőképző intézetek haszná­latára engedélyezte. A kir. Curia döntvényei. (Polgári ügyekben.) 53. szám. Az 1881. évi LIX. t.-cz. 94. §-ának b), c), d) pontjaiban foglalt rendelkezések alkalmazhatók-e a tőzsdebiróság hatáskörének megállapítása tekin­tetében abban az esetben, ha az e szakaszban em­­litett valamely kereskedelmi ügyletre nézve csak az alperesként perbe vont fél vetette magát alá írásban a tőzsde-biróság hatáskörének ? (1089/1891. számhoz.) Határozat. Az 1881. évi LIX. t.-cz. 94. §-ának b), c) és d) pontjaiban foglalt rendelkezések az ezen szakasz­ban említett kivételes bíróságok hatáskörének meg­állapítása tekintetében abban az esetben is alkal­mazandók, ha az e szakaszban említett valamely kereskedelmi ügyletre nézve csak az alperesként perbe vont fél vetette alá magát írásban ily kivé­teles bíróságnak. Indokok. Az 1881. évi LIX. t.-cz. 94. §-ának b), c), d) pontjaiban előforduló az a kifejezése: «....... ha a felek magukat ezen kivételes bíróságnak aláve­tették», nem magyarázható úgy, hogy ennek a bí­róságnak hatásköre az említett b), c) és d) pontok eseteiben törvényszerűen csak akkor legyen meg­állapítható, ha annak magát nem csupán a perbe­fogott fél, hanem ellenfele is, vagyis a felek mind­egyike írásban kifejezetten alávetette. A törvénynek ily értelemben való alkalmazására ugyanis nincs elfogadható ok , mert abban az eset­ben, ha a törvény a kérdéses kivételes bíróság ille­tékességét mindkét fél kifejezett alávetésétől akarta

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék