Budapesti Közlöny, 1892. február (26. évfolyam, 26-48. szám)

1892-02-02 / 26. szám

Budapest, 1892. 26. szám. Kedd, február 2. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre . ................................10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap Ára 30 kr. e. Szerkesztőségi iroda : Iv. kerület, Lipót­ utcza 19. szám. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 18 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn, einerseits, und Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, im Namen des Deutchen Reiches, andererseits, von dem Wunsche geleitet, die Handels- und Yerkehrsbeziehungen zwi­schen den beiderseitigen Gebieten inniger zu gestalten, haben beschlossen, den bestehenden Handelsvertrag von 23. Mai 1881. durch einen neuen Han­dels- und Zollvertrag zu ersetzen, welcher auf längere Zeitdauer eine feste Grundlage für die Förderung des gegenseitigen Austausches von Boden­­und Industrie-Erzeugnissen zu schaffen und zugleich geeignete Anknü­pfungspunkte für eine entsprechende vertragsmässige Regelung der beider­seitigen Handelsbeziehungen zu anderen Staaten zu gewähren vermag und haben zu diesem Zwecke Unterhandlungen eröffnen lassen und zu Bevoll­mächtigten ernannt: Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn: Den Herrn Gustav Grafen Kálnoky von Kőröspatak, Allerhöchst Ihren wirklichen Geheimen Rath und Kämmerer, General der Cavallerie, Minister des kaiserlichen Hauses und des Aeussern und Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen : Allerhöchst Ihren General-Adjutanten und General der Cavallerie, Seine Durchlaucht den Prinzen Heinrich VII. Reuss, ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei Seiner Majestät dem Kaiser von Oester­reich, König von Böhmen etc. und Apostolischem König von Ungarn, welche unter Vorbehalt der beiderseitigen Ratification den nachtehenden Handels- und Zollvertrag vereinbart und abgeschlossen haben: Artikel 1. Die vertragschliessenden Theile verpflichten sich, den gegenseitigen Verkehr, zwischen ihren Landen durch keinerlei Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbote zu hemmen. Ausnahmen hiervon dürfen nur stattfinden: a) bei Tabak, Salz, Schiesspulver und sonstigen Sprengstoffen, sowie bei anderen Artikeln, welche in dem Gebiete eines der vertragschliessenden Theile den Gegenstand eines Staatsmonopoles bilden; b) aus Gesundheitspolizeirücksichten; c) in Beziehung auf Kriegsbedürfnisse unter ausserordentlichen Um­ständen. Artikel 2. Hinsichtlich des Betrages, der Sicherung und der Erhebung der Ein­gangs- und Ausgangs-abgahen, sowie hinsichtlich der Durchfuhr dürfen von keinem der vertragschliessenden Theile dritte Staaten günstiger als der andere vertragschliessende Theil behandelt werden. Jede dritten Staaten in diesen Beziehungen eingeräumte Begünstigung ist daher ohne Gegenleist­ung dem anderen vertragschliessenden Theile gleichzetig einzuräumen. Ausgenommen hiervon sind: 1. Jene Begünstigungen, welche von Einem der vertragschliessenden Theile einem Nachbarlande zur Erleichterung des Verkehres für Gewisse Grenzstrecken und für die Bewohner einzelner Gebietstheile eingeräumt werden; következő: 0 Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyar­­ország apostoli királya egyrészről, és O Felsége a német császár, Poroszország királya, a német birodalom nevében másrészről, azon óhajtól vezéreltetve, hogy államaik között a kereskedelmi és for­galmi viszonyt bensőbbé tegyék, elhatározták, hogy az 1881. évi május hó 23-án kötött és jelenleg is fennálló kereskedelmi szerződés helyébe új keres­kedelmi és vámszerződés lépjen, mely hosszabb időre kötve, szilárd alapot fog nyújtani a földművelés és az ipar termékei kölcsönös kicserélésének fejlesz­tésére és a­mely egyszersmind alkalmas indokul szolgálhat arra is, hogy államaik kereskedelmi és forgalmi viszonyaikat más államokkal is megfelelő szerződések útján szabályozhassák és e czélból tárgyalásokba bocsátkoztak és meghatalmazottaikká kinevezték, még pedig : Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyar­­ország apostoli királya. Kőröspataki Kálnoky Gusztáv gróf urat, valóságos belső titkos taná­csosát és kamarását, lovassági tábornokát, a császári ház és a külügyek ministerét és Ő Felsége a német császár, Poroszország királya, 5 főméltóságát VII. Reuss Henrik herczeget, főhadsegédét és lovassági tábornokát és Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királyánál rendkívüli és teljhatalmú nagykövetét, kik a mindkét részrőli jóváhagyás fentartásával, a következő kereskedelmi és vámszerződést állapították és kötötték meg: 1. czikk. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy az országaik közti kölcsö­nös forgalmat semmiféle be-, ki- vagy átviteli tilalom által gátolni nem fogják. Ez alól kivétel tehető csupán : a) a dohány, só, lőpor, és egyéb robbanó­szereknél, valamint más oly czikkeknél, melyek a szerződő felek egyikének területén állami egyedáruság tárgyát képezik; b) egészségrendőri tekintetekből; c) hadi szükségleteknél, rendkívüli körülmények között. 2. czikk. A ki- és beviteli illetékeknek összegére, biztosítására és beszedésére, valamint az átvitelre nézve is, a szerződő felek egyike sem bánhatik más államokkal kedvezőbben, mint a másik szerződő féllel. Ennélfogva más államoknak ezen tekintetben engedett minden ked­vezmény a másik szerződő félnek, viszonkedvezmény nélkül, egyidejűleg megadandó. Kivétetnek ez alól: 1. azon kedvezmények, melyeket egyik szerződő fél valamely szom­széd országnak bizonyos határvonalak és egyes területi részek lakosai szá­mára a forgalom könnyítése czéljából engedélyezni fogna. HIVATALOS RÉSZ. 1892. évi mn. TÖRVÉNYCZIKK a német birodalommal 1891. évi deczember hó 6-án kötött kereskedelmi- és vámszerződés beczikkelyezéséről. (Szentesítést nyert 1892. évi január hó 80-án. — A jóváhagyási okmányok kicseréltettek Bécsben, 1892. évi január hó 30-án. — Kihirdettetett az «Országos Törvénytár»-ban 1892. évi január hó 81-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé: A német birodalommal 1891. évi deczember hó 6-án kötött kereskedelmi- és vámszerződés ezennel az ország törvényei közé iktattatik. Szövege F . Lapunk mai számához két ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék