Budapesti Közlöny, 1892. május (26. évfolyam, 100-124. szám)

1892-05-01 / 100. szám

Budapest, 1892 100. szám. Vasárnap, május 1 BUDAPESTI H­IVATALOS K­Ö­Z­­­Ö N­Y. L­AP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...........................20 írt Félévre........................... . 10 . Negyedévre...........................5 . Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Lipót­ utcza 19. szám. KIADÓ-hIVATAL : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések díjjai előlegesen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi április hó 25-én kelt legf. kéziratával: gróf Thurn- Valsassina Duglas János cs. és kir. kama­rásnak és szolgálaton kívüli századosnak, a titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legk. adomá­nyozni méltóztatott. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán. Tanfi Gusztáv föld­művelésügyi ministeri osztálytanácsosnak, az országos lótenyésztés ügye körül hosszú időn át kifejtett buzgó és sikeres tevékeny­sége elismeréséül, harmad osztályú vas­­korona-rendemet díjmentesen adományo­zom. Kelt Bécsben, 1892. évi április hó 23-án. Ferencz József, s. k. Szögyény László, s. k. Horvát-szlavon-dalmát ministerem elő­terjesztése folytán. Höcker Ottó ministeri fogalmazót, ministeri tikárrá nevezem ki. Kelt Schönbrunnban, 1892. évi április hó 26-án. Ferencz József, s. k. Josipovich Imre, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége legk. mél­tóztatott , kinevezni­ a következő ezredeseket: Benoist de Limonet Károlyt, a 27. sz. gy. ezred parancsnokává; Zawodsky Ottmárt, a 11. sz. hadtest-tüzérezred parancsnokává; Ulrich Vilmost, a 3. sz. hadtest-tüzérezred pa­rancsnokává ; Holl Jánost, a 12. sz. hadtest-tüzérezred parancs­nokává ; Cerna Lászlót, a 7. sz. hadtest-tüzérezred pa­rancsnokává ; a következő őrnagyokat: Schiega Henriket, a 26. sz. ütegosztály parancs­nokává ; Jahnaui Jahn Jusztuszt, a 25. sz. ütegosztály parancsnokává; Böllmann Károlyt, a 21.sz.ütegosztály parancs­nokává ; ellheimi Olleschik Károlyt, a 27. sz. ütegosz­tály parancsnokává; Puhl Károlyt, az 1. sz. boszna-herczegovinai gyalogzászlóalj parancsnokává; Ruez Ferenczet, a békeállományban,­­ a karls­­badi katonai fürdőház parancsnokává; továbbá elrendelni: Sachs Móricz fregatt-kapitánynak és Ő Felsége szárnysegédének — a cs. és kir. hadtengerészet­­hez, valamint gieslingeni báró Giesl Arthur őrnagynak és Ó Felsége szárnysegédének — a vezérkarhoz leendő bevonulását; Schreyer Móricz békeállománybeli alezredesnek és kattarói térparancsnoknak pedig — hasonló minőségben a fiumei térparancsnoksághoz való át­helyezését ; azután áthelyeztetésüket elrendelni: a következő őrnagyoknak; Schlott Jánosnak, a 32. sz. gy. ezredtől — a 68. számúhoz ; báró Daublebsky von Sterneck zu Ehrenstein Károlynak, a 89. sz. gy. ezredtől — a tiroli vadász­ezredhez ; romanyai lovag Czógler Györgynek, a 68. sz. gy. ezredtől — a 32. számúhoz; Steinbach Jánosnak, a 89. sz. gy. ezredtől — a 19. számúhoz; Landner Károlynak, a 2. sz. gy. ezredtől — a 28. számúhoz; Littke Ágostnak, a 7. sz. huszárezredtől — a 9. számúhoz, és Rossek Józsefnek, a cs. és kir. közös hadügymi­­nisterium szóig. viszonyából — a 8. sz. hadtest­­tüzérezredhez; Donhauser József 61. sz. gy. ezredbeli ezredesnek, a saját kértére megejtett felülvizsgálat eredményé­hez képest, rokkant gyanánt, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését elrendelni és neki ezen alkalomból — sokévi kipróbált szolgálatai elisme­réséül — a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adományozni; Broschek Venczel nyug. ezredesnek, egy ürese­­sedésbe jött 3-ad oszt. Erzsébet Terézia-féle kato­nai alapítványi helyet adományozni. Rauscher Gusztáv 41. sz. gy. ezredbeli alezre­desnek, a megejtett felülvizsgálat következtében «hadseregbeli csapatszolgálatra képtelen, de helyi szolgálattételre alkalmas» gyanánt, s az utóbbira való előjegyzése mellett, a jól megérdemelt nyuga­lomba helyezését elrendelni és neki ezen alkalom­ból — sokévi kipróbált szolgálatai elismeréséül — a katonai érdemkeresztet adományozni; lovag Födransperg Henrik 75. sz. gy. ezredbeli alezredesnek, a felülvizsgálat eredményéhez képest «hadseregbeli csapatszolgálatra képtelen, de helyi szolgálattételre alkalmas» gyanánt, s az utóbbira való előjegyzése mellett leendő nyugdíjaztatását elrendelni. Koppreiter Hugó 91. sz. gy. ezredbeli alezredes­nek, a megtartott felülvizsgálat alapján mint «ez idő szerint szolgálatképtelennek», egy év tartamára várakozási illetékkel leendő szabadságolását el­rendelni ; wehrfelsi Reichel Antal nyug. alezredesnek, kü­lönös legf. kegyelemből, a czimzetes ezredesi jel­leget dijmentesen adományozni; marchese Paulucci delle Roncole Antal 45. sz. gy. ezredbeli őrnagynak, a cs. kir. Landwehr tény­leges állományába való áthelyezését elrendelni; traubenbachi Brandl Ágoston 8. sz. huszárezred­­beli őrnagynak, a megtartott felülvizsgálat ered­ményéhez képest «hadseregbeli csapatszolgálatra képtelen, de helyi szolgálattételre alkalmas e gya­nánt, s az utóbbira való előjegyzése mellett leendő­k nyugdíjaztatását elrendelni; továbbá: a cs. és kir. közös hadügyministérium köré­­ben teljesített szolgálatuktól való fölmen­tésük alkalmából, több évi kiváló műkö­désük elismeréséül adományozni: Babel Ferencz 2. oszt. főhadbiztosnak, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét; Rossek József tüzértörzsbeli őrnagynak, a kato­nai érdemkeresztet, és Langer Rezső vezérkari 1. oszt. századosnak, a legmagasb megelégedés kifejezését tudtára adatni; azután alosztályparancsnoki minőségükben több éven át teljesített kiválóan buzgó és sike­res csapatszolgálatuk elismeréséül ado­mányozni : a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, a következő 1. oszt. századosoknak: Gerber Jakabnak,az 51. sz. gy. ezredben; Reitz Viktornak, az utász-ezredben, és hidegbéti Dalmata Ottokárnak, a 3. sz. hadtest­­tüzérezredben; a kát. érdemkeresztet, a következő 1. tszt. századosoknak: Jahnel Ernőnek, a 35. sz. gy. ezredben; Stingl Tivadarnak, és Brier Ignácznak, a 21. sz. gy. ezredben; Lampel Jánosnak, az 58. sz. gy. ezredben; Hospodarz Gyulának, a 71. sz. gy. ezredben; Dolezal Jánosnak, a 99. sz. gy. ezredben; v vlajgradi Krajnovic Péternek, a 79. sz. gy. ezredben; Gottfried Edének, és Hilbert Lajosnak, a 41. sz. gy. ezredben; Borcetta Vladimírnak, a 40. sz. gy. ezredben; Ratkovic Jánosnak, a 12. sz. gy. ezredben; Lázió Miklósnak, a 16. sz. gy. ezredben; Ulrich Henriknek, az 53. sz. gy. ezredben; Likoser Bálintnak, a 83. sz. gy. ezredben; Pistel Hugónak, a 95. sz. gy. ezredben; Kober Rikárdnak, a 22. sz. gy. ezredben; Wydra Ferencznek, a 89. sz. gy. ezredben; Jemk­é Istvánnak, a 29. sz. gy. ezredben; Krausz Henriknek, a 72. sz. gy. ezredben; obabamutniki, ruschi és russinoschi Petrovic Jánosnak, a 64. sz. gy. ezredben; Zintl Adolfnak, a 18. sz. táb. vadász-zászló­aljban ; zsebulyi Tsebusz Lipótnak, a 11. sz. huszár­ezredben ; Constantinovic Simonnak, a 6. sz. dsidás ez­redben ; theistrucki Fleischmann Józsefnek, a 7. sz. drag, ezredben; Jámborffy Kálmánnak, a 3. sz. huszárezredben; báró Leonhardt Károlynak, az 1. sz. huszár­ezredben ; Schokiza Vladimírnak, a 15. sz. drag. ezredben; báró Wernhardt Pálnak, a 3. sz. huszár­ez­­redben; Schwidlik Károlynak, a 4. sz. vártüzérezredben ; dammwehri Kohler Venczelnek, a 3. sz. vár­tüzérezredben ; Mik­us Dánielnek, a 10. sz. ütegosztálynál; Kopsch Rezsőnek, és Wessely Ferencznek, a 2. sz. hadtest-tüzér­­ezredben. Lapunk mai számához negyed ív melléklet, s egy és fél ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék