Budapesti Közlöny, 1892. június (26. évfolyam, 125-147. szám)

1892-06-01 / 125. szám

Budapest, 1892. 125. szám Szerda, junius 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre................................20 frt Félévre ...,.., 10 » Negyedévre..................................5 » Egy telje: Up ár. 30 kr. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, Lipót­ utcza 19. szám. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt va­­gy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. 1892. évi X. TÖRVÉNYCZIKK az 1892. év első öt hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1891. évi XXXVII. törvényczikk hatá­lyának, kiterjesztéséről az 1892. évi julius hó végéig. (Szentesítést nyert 1892. évi május hó 29-én. — Kihirdettetett az «Országos Törvénytár »-ban 1892. évi május hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYAR­­ORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és Képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé. l.§. Az 1892. év első öt hónapjában viselendő köz­­­­terhekről és fedezendő­ állami kiadásokról szóló 1891. évi XXXVII. törvényczikk hatálya az 1892. évi julius hó 31-ik napjáig kiterjesztetik. Ennek a törvénynek az érvénye az 1892. évi állami költségvetésről szóló törvény kihirdetése napján megszűnik. 2. §­. Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminis­­zer bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, ami ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vált­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesít­jük, s mind Magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz­kilencz­­venkettedik évi május hó huszonkilencze­­dik napján. Ferencz József, s. k. (P. H.) Gróf Ssapáry Gyula, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi május hó 28-án kelt legf. kéziratával: sárvári és felsővidéki gróf Széchényi Imre nagykövetet, her­­czeg Fürstenberg Emil Egon szóig. kiv. őrnagyot, herczeg Croy-Dülmen Lipót lovassági tábornokot, gróf Falkenhayn Ferencz szóig. kiv. alezredest, zicsi és vásonykeői gróf Zichy Nándort, gróf Grünne Fülöp táborszernagyot, herczeg Liechtenstein Rudolf vezérőrnagyot és főlovászmestert, herczeg Lobko­vitz Rudolf altábornagyot és herczeg Oettingen- Wallerstein Károly Frigyest — az arany­­gyapjas-rend lovagjaivá legk. kinevezni méltóz­­tatott. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán: Cserépy Nándor Kés­márk sz. kir. város polgármesterének és törvényes utódainak, régi magyar nemes­ségük épségben tartása mellett, a «kis­­ruszkai» előnevet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1892. évi május hó 21-én. Ferencz József, s. k. Szögyény László, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán. Battlay Imre főügyészi helyettest, a kassai főügyészséghez fő­ügyészszé kinevezem. Kelt Bécsben, 1892. évi május hó 28-án. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége legk. mél­­tóztatott, a következő 1. oszt. századosoknak őrnagyi helyi alkalmazásokra leendő előjegyzését elrendelni: Hülgerth Heribertnek, a 31. sz. táb. vadász­zászlóaljnál ; Schiebel Károlynak, számf. a 32. sz. tab. vadász­­zászlóaljnál, a vezérkarhoz vezényelve; Jahnel Ernőnek, a 35. sz. gy. ezredben; Francis Józsefnek, a 6. sz. gy. ezredben ; Stingl Tódornak, a 21. sz. gy. ezredben; Tost Tódornak, a 7. sz. gy. ezredben; Evér Józsefnek, számf. az 59. sz. gy. ezredben, szóig, alkalmazásban a 14. hadtestparancsnok­ságnál ; Wisniewski Juliánnak, számf. az 55. sz. gy. ezredben, szóig, alkalmazásban a 11. hadtest­parancsnokságnál ; Bittnar Vilmosnak, az 1. sz. hadtest-tüzér­­ezredben; továbbá: gróf Bernini Károly nyug. századosnak, legi­­kegyelemből az őrnagyi jelleget ad honeres díj­mentesen adományozni; Walásek János ezredes-hadbírónak, a cs. és kir közös hadügyministérium tengerészeti szakosztálya 7. ügyosztálya főnökének, várakozási illetékkel, egy év tartamára, saját kérelmére leendő szabad­ságolását elrendelni; dr. Gencsi András várakozási illetékkel szabad­ságolt 2. oszt. főtörzsorvosnak a nagyszebeni 22. sz. helyőrségi kórháznál, a jól megérdemelt nyu­galomba helyezését saját kérelmére elrendelni és neki ezen alkalomból, hosszú, jeles és a háborúban is kitűnő szolgálata elismeréséül, a Ferencz József­­rend lovagkeresztjét adományozni; dr. Vogl Miklós 79. sz. gy. ezredbeli 1. oszt. ezredorvosnak, saját kértére történő nyugalmazása alkalmából, a törzsorvosi jelleget ad honores díj­mentesen adományozni; azután kinevezni. (1892. évi junius hó 1-ével) tart. segédorvosokká; a következő tart. segédorvos-helyetteseket : dr. Gedeon Jánost, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Schulhof Henriket, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháztól a brünni 5. számúhoz; dr. malheimi lovag Friedländer Frigyest, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháztól a 4. sz. gy.. ezredhez; dr. Chares Hermannt, a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháztól a 42. sz. ütegosztályhoz; dr. Claus Károlyt, a bécsi 1. sz. helyőrségi kór­h­áznál ; dr. lovag Rogovski Istvánt, a bécsi 1. sz. helyőr­ségi kórháztól a 13. sz. táb. vadász-zászlóaljhoz; dr. Schreiber Gusztávot, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Ornstein Sigfriedet, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Bogenrieder Henriket, a bécsi 2. sz. helyőr­ségi kórháztól a 26. sz. ütegosztályhoz; dr. Fuchs Oktáviánt, a budapesti 17. sz. helyőr­ségi kórháznál; dr. Karpinski Szaniszlót, a krakói 15. sz. hely­őrségi kórháztól a 2. sz. dsidásezredhez; dr. Manner Ferenczet, és dr. Bloch Rikárdot, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Bill Ödönt, a bécsi 2. sz. helyőrségi kór­háztól a przemysli 3. számúhoz; dr. Strasser Alajost, az 52. sz. gy. ezredben; dr. Pobuda Vilmost, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháztól a brünni 5. számúhoz; dr. Knöpf­elmacher Vilmost, a bécsi 1. sz. hely­őrségi kórháznál; dr. Küchler Edét, a bécsi 1. sz. helyőrségi kór­háztól a brünni 5. számúhoz; dr. bosnadoli lovag Masek Károlyt, a zágrábi 23. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Petz Ferenczet, a bécsi 1. sz. helyőrségi kór­háznál ; dr. Kugel Tóbiást, a lembergi 14. sz. helyőrségi kórháztól a 89. sz. gy. ezredhez; dr. Reiszberg Izsákot, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Altmann Zsigmondot, a bécsi 1. sz. helyőr­ségi kórháztól a budapesti 17. számúhoz ; dr. Brück Sámuelt, a przemysli 3. sz. helyőrségi kórháznál. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív­e Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék