Budapesti Közlöny, 1892. július (26. évfolyam, 148-174. szám)

1892-07-01 / 148. szám

Budapest, 1892 148. szám Péntek, julius 1. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi IRODA , IV. kerület, Lipót-utcza 19. szám. , Kiadó-hivatal : Ferenczi­ek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Áras : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.........................20 írt Félévre.....................................10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kx. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. IV magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Honvédelmi magyar miniszerem előter­jesztésére : Szubonits Antal ministeri taná­csosi czímmel felruházott osztálytanácsost, valóságos ministeri tanácsossá; Terbócz István osztálytanácsosi czímmel felruházott ministeri titkárt, valóságos osztálytaná­csossá, és Payr Vilmos ministeri titkári czímmel és jelleggel felruházott ministeri fogalmazót, valóságos ministeri titkárrá kinevezem, — dr. Csoboth Simon ministeri fogalmazónak pedig a ministeri titkári czí­­met és jelleget adományozom. Kelt Brünnben, 1892. évi junius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Báró Fejérváry Géza, s. k. »» Ő császári és apostoli királyi Felsége, gróf Bombelles Károly kassai 5 sz. m. kir. honvéd­­huszárezredbeli századosnak, a kamarási méltósá­got díjmentesen legk. adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben méltóztatott: ő cs. és kir. fensége Lipót Ferdinand főherczeg sorhajó-zászlósnak, egy matróznak a vizbefulástól saját élete veszélyeztésével történt megmentéséért a kát. érdemkeresztet adományozni; lovag Berger Móricz 8. sz. gy. ezredbeli ezredes­nek, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni és neki ezen alkalomból hosszas, háborúban is kitűnő szolgálata elismeréséül, a legf. megelégedés kifejezését tudtul adatni; bánkfalvi Antalffy Lajos 26. sz. gy. ezredbeli ezredesnek, a felülvizsgálat eredményéhez képest «csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra al­kalmas e gyanánt, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését elrendelni és neki ezen alkalomból — hosszas, háborúban és békében egyaránt jeles szol­gálata elismeréséül — a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozni. Görtz Arthur 26. sz. gy. ezredbeli ezredest, ezen ezred parancsnokává kinevezni; Bumbala Emil egészségi okokból szabadságolt vasúti és távirdaezredbeli számf. ezredesnek, a boszna vasút igazgatójának, ezen állásától való fölmentését elrendelni; Urban Ede vasúti és távirdaezredbeli alezredest, a boszna vasút igazgatójává kinevezni; Kurzweinhart Antal nyugállománybeli alezre­desnek, a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen adományozni; lovag Colins de Tarsienne Arthur várakozási illetékkel szabadságolt 50. sz. gy. ezredbeli őrnagy­nak, az újra megtartott felülvizsgálat alapján «csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkal­mas» gyanánt, nyugalomba helyezését elrendelni; Kriesch Ferencz várakozási illetékkel szabadsá­golt 77. sz. gy. ezredbeli őrnagynak, az újra meg­tartott felülvizsgálat alapján «csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt, nyugalomba helyezését elrendelni. ("Folytatjuk.) Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi junius hó 1-én kelt legf. elhatározásával: Papp Miklós I. oszt. pénzügyi titkárt és pénzügyigazgatói helyettest III. oszt. pénzügyi tanácsossá és Tren­­csén vármegye területére pénzügyigazgatóvá legk. kinevezni méltóztatott. Barényi Jenő, ifj. Horváth Mihály és dr. Soós Zoltán ministeri segédfogalmazói rangosztályú fő­­ispáni titkárok a m. kir. belügyministerium veze­tésével megbízott ministerelnök által a ministeri fogalmazói rangosztályban II. oszt. főispáni titká­rokká neveztettek ki. A m. kir. honvédelmi minister: dr. Vrabély Ármánd ministeri segédfogalmazót, ministeri fogal­mazóvá; Holfeld Henrik segélydíjas fogalmazó­gyakornokot, ministeri segédfogalmazóvá, és dr. Porteleky László segélydíjas fogalmazó-gyakorno­kot, fizetés nélküli ministeri segédfogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Kubinyi Béla pénz­­ügyministeri irodatisztet, II. oszt. pénzügyi titkárrá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Magassy Gyula kataszteri irattárt kezelő irodatisztet a miskolczi kir. pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségű II. oszt. pénzügyi fogalmazóvá és földadónyilván­tartási biztossá,­­ Szokol Géza törvényszéki dij­­nokot pedig a sátoraljaújhelyi m. kir. pénzügy­igazgatósághoz kataszteri irattárt kezelő ideiglenes minőségű II. oszt. irodatisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer, Szita Gyula nagy­­kanizsai II. oszt. adóhivatali ellenőrt, a győri kir. adóhivatalhoz I. oszt. ellenőrré nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Sagyebo Károly okleveles tanítót, felső népiskolai rendes tanítóvá nevezte ki és szolgálatra a zilahi állami tanítóképezdéhez rendelte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Maczkóné­ Türki Paula oki. tanítónőt, a kisvárdai állami elemi iskolához rendes tanítónői állomásra nevezte ki. A győri kir. Ítélőtábla elnöke: Biró Kálmán jogszigorlót, Kastner Miklós ügyvédjelöltet és Tolnay Miklóst, a győri kir. Ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokokká nevezte ki. A pozsonyi kir. Ítélőtábla elnöke: Richter Richard végzett joghallgatót, ezen ítélőtábla terü­letére díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A szegedi kir. Ítélőtábla elnöke, Könczöl Viktor gödöllői lakos végzett joghallgatót, a vezetése alatt álló kir. Ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A brassói m. kir. pénzügyigazgatóság: Stán Dánielt, a fogarasi kir. adóhivatalnál alkalmazott gyakornokjelöltet, ugyanoda díjtalan adóhivatali gyakornokká nevezte ki. A lévai m. kir. pénzügyigazgatóság, az ipoly­­sági kir. adóhivatalnál üresedésben lévő hivatal­szolgai állomásra Kupcsok János lévai pénzügy­igazgatósági segédszolgát és a lévai pénzügyigaz­gatóságnál üresedésbe jött segédhivatalszolgai állomásra Teszák János lévai városi rendőrt ne­vezte ki. Kiskorú Mihalits Gyula szerencsi illetőségű kassai lakos vezetéknevének "Kovács*-ra kért át­változtatása, f. évi 44.342. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Peti András sátoraljaújhelyi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének *Pető*-re kért át­változtatása, f. évi 46.092. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. W­e­i­s­z Sándor aradi illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint Anna és Sándor nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének «Fas»-ra kért átvál­toztatása, I. évi 46.263. számú belügyminiszeri ren­delettel megengedtetett. Bruckner Ignácz kapuvári illetőségű buda­pesti lakos saját, valamint Béla, Benő és Aranka nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének „Balog»-ra kért átváltoztatása, I. évi 46.513. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. Jandrischovits József győri illetőségű boszna-broódi lakos vezetéknevének ««Zenei»-re kért átváltoztatása, f. évi 46.702. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú K­o­h­n Hermann ácsi illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének «Kerényi»-re kért át­változtatása, f. évi 46.813. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Lapunk mai számához egy ír «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next