Budapesti Közlöny, 1892. november (26. évfolyam, 250-274. szám)

1892-11-01 / 250. szám

Fertőtlenítve! Budapest, 1892. 250. szám. Kedd, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 ̇ Negyedévre...........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajozárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli _királyi Felsége legk. megengedni méltóztatott, hogy ő cs. és kir. fen­sége Károly István főherczeg sorhajó-kapitány, a részére adományozott souverain Johannita-rend disz-nagykeresztjét elfogadhassa és viselhesse. Ő császári és apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott: Oczony János, és vecseglői Stoff­er József helyi alkalmazásokban levő m. kir. honvéd ezredeseknek — és pedig az első­nek a felülvizsgálat alapján «rokkant, mindennemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan» gyanánt, az utóbbinak pedig saját kérelmére — nyugalomba helyezéseket elrendelni és nekik ezen alkalomból a czimzetes vezérőrnagyi jelleget díjmentesen ado­mányozni ; továbbá: Bumbála Emil vasúti és távirdaezredbeli ezre­desnek, a felülvizsgálat alapján «rokkant s a nép­­fölkelésnél fegyver szolgálatra alkalmatlan» gya­nánt, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését elrendelni; Pörges Henrik csapatszolgálatra a 13. sz. had­­test-tüzérezredhez beosztott vezérkari alezredest, a 12. hadtest vezérkari főnökévé kinevezni; Gaszner Móricz 69. sz. gy. ezredbeli alezredes­nek, a felülvizsgálat alapján a rokkant s a népföl­kelésnél fegyverszolgálatra alkalmatlan­ gyanánt, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését elren­delni és neki ezen alkalomból a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen, hosszú és kitűnő szolgálata elismeréséül pedig a katonai érdemkeresztet ado­mányozni . Seyd Albrecht 10. sz. drag. ezredbeli alezredes­nek, a felülvizsgálat alapján «rokkant, minden­nemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan» gya­nánt, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését el­rendelni és neki ezen alkalomból a czímzetes ez­redesi jelleget díjmentesen adományozni, hosszú és kitűnő szolgálata elismeréséül pedig a legf. mege­légedés kifejezését tudtul adatni; gróf Schaffgotsch Viktor szárnysegédet és 12. sz. dsidásezredbeli számf. őrnagyot, jelenlegi szolgá­lati állomásán való meghagyással alezredessé ki­nevezni ; Kubinek Antal 56. sz. gy. ezredbeli őrnagynak, a felülvizsgálat alapján «rokkant s a népfölkelés­nél fegyverszolgálatra alkalmatlan» gyanánt a jól­megérdemelt nyugalomba helyezését elrendelni és neki ezen alkalomból a czimzetes alezredesi jelle­get dijmentesen adományozni; Koczián Rezső 96. sz. gy. ezredbeli őrnagynak, a felülvizsgálat alapján, «ezidőszerint szolgálat­képtelen» gyanánt, várakozási illetékkel, egy év tartamára való szabadságolását elrendelni. Rombauer Tivadar tart. sorhajózászlósnak, a rio de janeiroi cs. és kir. főconsulságnál ügyvivői minőségben teljesített hasznos szolgálata elisme­réséül, a Ferencz József rend lovagkeresztjét ado­mányozni ; dr. Mayer Antal törzsorvosnak, a 16. gy. had­osztály orvosfőnökének, a felülvizsgálat alapján «rokkant és mindennemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan» gyanánt, a jól megérdemelt nyu­galomba helyezését, Weizner Konrád hajóépítészeti főmérnöknek, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját ké­relmére elrendelni; végül megparancsolni, hogy Schiffner Ferencz volt tengerészeti alreáliskolai tanárnak, azon tanintézetnél kifejtett kiváló tevé­kenysége elismeréséül, a legf. megelégedés kifeje­zése tudtára adassék. A császári és apostoli királyi Felsége f. évi október hó 16-án kelt legf. elhatározásával: felső­­kubini és deményfalvi Kubinyi György főhadnagy­nak, a m. kir. 2. honvéd lovas dandár segédtiszt­jének, a cs. és kir. kamarási méltóságot legk. ado­mányozni méltóztatott. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán: Enyváry Péter kir. tanácsos és segédhivatali főigazgatónak, sokévi hű, buzgó és sikeres szolgálata elis­meréséül, saját és törvényes utódai részére, a magyar nemességet az «ozmánbüki» előnévvel díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1892. évi október hó 27-én. Ferencz József, s. k. Báró Fejérváry Géza, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán. Romsauer János segédhivatali igazgatónak, sokévi hű, buzgó és sikeres szolgálata elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1892. évi október hó 27-én. Ferencz József, s. k. Báró Fejérváry Géza, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott továbbá: (1892. évi november hó 1-ével) a vezérkarban: 1. oszt. századosokká: Ogrinz Károlyt, a vezérkarhoz beosztott 86. sz gy. ezredbeli számf. 2. oszt. századost, és Globocnik Gusztávot, a vezérkarhoz beosztott 79. sz. gy. ezredbeli számf. 2. oszt. századost; azután a vezérkarhoz beosztott következő főhadna­gyokat : Zucculin Henriket, számf. a 43. sz. gy. ezredben; Wolf Ferenczet, számf. a 99. sz. gy. ezredben; Langer Károlyt, számf. all. sz. hadtest-tüzér­ezredben ; Scotti Károlyt, számf. a 27. sz. táb. vadász-zászló­aljban ; Smekal Gusztávot, számf. a 14. sz. hadtest­­tüzérezredben; Schenk Alfrédet, számf. a 91. sz. gy. ezredben; bacsányi Csicserics Miksát, számf. a 38. sz. gy. ezredben; Hofmann Pétert, számf. a 34. sz. gy. ezredben, és bauernthali Bauer Fülöpöt, számf. a 3. sz. drag. ezredben; a gyalogságnál: 1. oszt. századosokká; a következő 2. oszt. századosokat: Lego Ignáczot, az 58. sz. gy. ezredben; Mihailovic Demetert, a 70. sz. gy. ezredben; Schambeck Románt, a 67. sz. gy. ezredben; Urbanek Hubertet, a 95. sz. gy. ezredben; Klamm Jánost, a 46. sz. gy. ezredben; Manojlovic Jánost, a 43. sz. gy. ezredben; Langer Venczelt, a 81. sz. gy. ezredben; Marek Jánost, a 19. sz. gy. ezredtől a 76. szá­múhoz ; Dziedzic Jánost, a 20. sz. gy. ezredben; Pfohl Józsefet, a 22. sz. gy. ezredben; Liboswarsky Ferenczet, az 56. sz. gy. ezredben; Steiner Rezsőt, a 8. sz. gy ezredben; Kustynowicz Zenót, a 91. sz. gy. ezredben; Tomkiewicz Lászlót, az 55. sz. gy. ezredben; Jaszczer Kelement, a 90. sz. gy. ezredben; Brauner Károlyt, az 1. sz. gy. ezredtől a 42. számúhoz; Tschuschner Ferenczet, a 83. sz. gy. ezredben; Dollhopf Gusztávot, a 79. sz. gy. ezredben; Krajcevic Gyulát, az 50. sz. gy. ezredben; Bürki Rezsőt, a 24. sz. gy. ezredben; Löschner Lajost, beosztva a boszna-hercegovinai 9. sz. gy. zászlóaljhoz, számf. a 96. sz. gy. ezredben; Trichtl Henriket, a 24. sz. gy. ezredben; Wesselak Yenczelt, a 18. sz. gy. ezredben; Jak­sb­ Györgyöt, a 70. sz. gy. ezredben; Zaglits Józsefet, a 82. sz. gy. ezredben; Sterz Adolfot, a 4. sz. gy. ezredben. Lapunk mai számához negyedív melléklet, s egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next