Budapesti Közlöny, 1893. május (27. évfolyam, 100-123. szám)

1893-05-02 / 100. szám

Budapest, 1893. 100. szám Kedd, május 2. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : naponkénti poétái szétküldésben, légy helyben házhoz hordva ! Egész Évre........................8# ft« Félévre ....... lé » negyedévr......................................I­m £g. MJw U.jr kim SO to. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Eirt€Kitö“ -be iktatandó hirdetések diliéi előlegesen beküldendők, vaég pedig 100-szóig egyetéri hirdetésért 1 firt, 100—300- szóig 1 frt, 200—900 perdig 1 fn és Így tovább^­­AxonfeHU minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegig, az esedékes «yngrtabályeg és az esetleg kért lappéldányok ám 90 krajesárjával is megkül­­dendö. IV. k»riUet, In­pet-utoaa 1*. aaÁm. Kiadó­ hivatal : »■weniittow, A theniMHtm-é pül*t Magánhirdetések: E»t hatod h&aábo* péti te or (illetőig an­nak térfogata) egyszeri beigta tárnál 1» te, két személ­y kr. ■ három vagy többszöri telt tatárnál 11 krajczárba kerti mmihw egyes megjelenésért. A bélyeg díj sajndsa beigtatás okán külön 80 kr. Skkkbkhztöségi iroda : HIVATALOS RÉSZ. ő császári és apostoli királyi Felsége: az I. Sándor Szerbia királya Ő Felsége által rendkívüli megbízással a legmagasb udvarhoz küldött Zdravkovics István szerb kir. ezredest s a belgrádi fellegvár pa­rancsnokát, f. évi április hó 22-én külön kihallgatáson fogadni és kezeiből átvenni méltóztatott azon iratot, a­melyben Ő Fel­sége a szerb király az uralkodás megkez­dését tudtul adja, s egyszersmind Szerbia régenssége részéről a regi­ udvarnál ed­­digelé meghitelezve volt Simics S. György rendkívüli követet és meghatalmazott mi­­nistert ezen minőségében megerősíti. Magyar belügyminiszerem előterjesz­tése folytán: Széll Ignácz ministeri taná­csosi czimmel és jelleggel felruházott osz­tálytanácsost, valóságos ministeri taná­csossá kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1893. évi április hó 25-én. Ferencz József, s. k. Hieronymi Károly, s. k. Magyar belügyministerem előterjeszté­sére. Huszár Kálmán osztálytanácsosnak, a ministeri tanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1893. évi április hó 25-én. Ferencz József, s. k. Hieronymi Károly, s. k. Magyar belügyministerem előterjesz­tése folytán. Ruth Károly belügyministeri titkárt és Vadnay Andor volt országgyű­lési képviselőt, a belügyministeriumhoz osztálytanácsosokká kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1893. évi április hó 25-én. Ferencz József, b. k. Hieronymi Károly, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, gróf Debrian István 13. sz. huszárezredbeli hadnagy­nak, a kamarási méltóságot díjmentesen legk. adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi április hó 24-én Schönbrunnban kelt legf. elhatáro­zásával : Pervulesco Sándor nyug­­állományú hon­véd-alezredesnek, kivételesen és kegyelemből, a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen legk. adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi április hó 24-én Schönbrunnban kelt legf. elhatározásá­val: Radnótfáy Nagy Gábor szolgálaton kívüli viszonyban levő honvéd-huszárszázadosnak, kivéte­lesen és kegyelemből, a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen legk. adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott továbbá: (1893. évi május hó 1-ével) a gyalogságnál, főhad­nagyokká, a következő hadnagyokat: Hoosz-Tischier Jánost, a 9. sz. gy. ezredben; Barvinek Józsefet, a 77. sz. gy. ezredben; Rödling Móriczot, a 62. sz. gy. ezredben ; Eggendorfer Kelement, a 17. sz. gy. ezredben; Siegl Meinrádot, a 42. sz. gy. ezredben; Waworicska Jánost, beosztva a boszna-hercze­­govinai 9. sz. gy. zászlóaljhoz, számi, a 25. sz. gy. ezredben; Hess Viktort, a 46. sz. gy. ezredben; Hassa Rikárdot, a 7. sz. gy. ezredben; Filipesko Tamást, beosztva a katonai földrajzi intézethez, számi, a 70. sz. gy. ezredben; Russ Edét, a 49. sz. gy. ezredben; Kautzner Edét, a 69. sz. gy. ezredben ; Syposs Zoltánt, a 26. sz. gy. ezredben; Mavrovic Gyulát, beosztva a katonai földrajzi intézethez, számf. a 80. sz. gy. ezredben; Schneider Gyulát, a 45. sz. gy. ezredben; Preisz Emilt, a 18. sz. gy. ezredben; Kopfstein Ernőt, a 28. sz. gy. ezredben; Kohl Vilmost, beosztva a boszna-herczegovinai 1. sz. gy. zászlóaljhoz, számf. a 96. sz. gy. ezredben ; Griftner Károlyt, a 72. sz. gy. ezredben; Safranek Viktort, a 16. sz. gy. ezredben; Bestall Gyulát, az 53. sz. gy. ezredben; Bébai Inczét, a 78. sz. gy. ezredben ; Liposcak Pétert, az 53. sz. gy. ezredben; Ili­é Gusztávot, a 92. sz. gy. ezredben; Schutzbier Viktort, a 83. sz. gy. ezredben; Kretz Erhardot, a 40. sz. gy. ezredben; Ehlert Rikárdot, a 81. sz. gy. ezredben; Spazal Jánost, a 74. sz. gy. ezredben; Pichler Albint, a 96. sz. gy. ezredben; Kintzl Ottokárt, a 40. sz. gy. ezredben ; udbinagradi lovag Omchikus Vladimírt, az 53. sz. gy. ezredben; báró Metzger Gyulát, a 33. sz. gy. ezredben; Kloss Oszkárt, az 54. sz. gy. ezredben; Simon Ferenczet, a 79. sz. gy. ezredben ; Zelinka Napóleont, a 95. sz. gy. ezredben; Tomschi Henriket, a 49. sz. gy. ezredben; Schmidt Károlyt, az 51. sz. gy. ezredben; Artner Jánost, a testőr-gyalogszázadban; Blaha Vilmost, az 50. sz. gy. ezredben; Broche Alajost, a 85. sz. gy. ezredben; Eckert Gyulát, a 10. sz. gy. ezredben; Sztavinszky Kázmért, a 44. sz. gy. ezredben; fridbergi Salamon Gyulát, a 30. sz. gy. ezredben ; Zivanovic Zivánt, a 21. sz. gy. ezredben; lovag Mihailic Milivojt, a 43. sz. gy. ezredben; Zelenika Jánost, a 30. sz. gy. ezredben; Herforth Adolfot, a 28. sz. gy. ezredben ;­ Micoli Jánost, a 16. sz. gy. ezredben; Kuun Frigyest, a 64. sz. gy. ezredben; Zigh­ Pált, beosztva a boszna-herczegovinai 1 sz. gy. zászlóaljhoz, számf. a 63. sz. gy. ezredben ; Palme Ottót, a 36. sz. gy. ezredben ; vasdinyei Vasdinyey Istvánt, a 48. sz. gy. ezredben ; Bartholy Ede élelmező tisztet a 39. gyalog­dandárnál, számf. a 65. sz. gy. ezredben; Baumann Józsefet, a 48. sz. gy. ezredben; Netsch Antalt, beosztva a cs. kir. Landwehrhez, számf. a 73. sz. gy. ezredben; Kispert Miksát, a 95. sz. gy. ezredben; Gohn Frigyest, a 64. sz. gy. ezredben; Pesaric Rezsőt, a 81. sz. gy. ezredben; Rosenberg Miksát, a 27. sz gy. ezredben; Wiedstruck Ferenczet, a 28. sz. gy. ezredben; Müller Czelesztint, a 34. sz. gy. ezredben; Misch Józsefet, a 24. sz. gy. ezredben; Monszpart Andrást, a 69. sz. gy. ezredben ; Markovic Jakabot, a 75. sz. gy. ezredben; Händl Alajost, a 71. sz. gy. ezredben; Steiner Izidort, a 46. sz. gy. ezredben; Schiffner Antalt, az 56. sz. gy. ezredben ; Schätzler Sándort, a 39. sz. gy. ezredben ; kellenaui Kellner Ferenczet, az 54. sz. gy. ezredben ; Falzmann Józsefet, és stranogradi Stransky Sándort,­­ mindkettőt a 89. sz. gy. ezredben ; Münster Gyulát, a 87. sz. gy. ezredben; posertvei Drasenovich Károlyt, a 85. sz. gy. ezredben; Brilli Gyulát, a 71. sz. gy. ezredben; báró Lenarc­ens de Grancy Emilt, a 81. sz. gy. ezredben; Eid­jörg Frigyest, az 59 sz. gy. ezredben; Meyer Ágostot, a 101. sz. gy. ezredben; Várady-Szakmáry Gézát, a 34. sz. gy. ezredben; Hausmanninger Károlyt, a 32. sz. gy. ezredben; Meri Józsefet, az 1. sz. gy. ezredtől a 93. számúhoz; Millanich Ervint, a 82. sz. gy. ezredben; Flaschka Emilt, a 101. sz. gy. ezredben; Karpellus Józsefet, a 65. sz. gy. ezredben ; Hennings Frigyest, a 23. sz. gy. ezredben; Löffler Károlyt, a 94. gy. ezredben ; Reymann Rikárdot, a 95. sz. gy. ezredben; Mirecz Gézát, az 52. sz. gy. ezredben ; Paulik Ferenczet, az 55. sz. gy. ezredben; Bauer Szvetozárt, a boszna-herczegovinai csend­őrkarban, számf. a 67. sz. gy. ezredben; Postel Rikárdot, a 82. sz. gy. ezredben ; Andrek­ Jenőt, a 99. sz. gy. ezerdben ; Offermann Gusztávot, a 98. sz. gy. ezredben; Raffelsberger Ágostot, a 84. sz gy. ezredben; Herbay Demetert, a 82. sz. gy. ezredben ; Szary Józsefet, a 41. sz. gy. ezredben; Dóré Ottót, a 71. sz. gy. ezredben; Stojanovic Vladimírt, a 61. sz. gy. ezredben ; Karp Henriket, a 63. sz. gy. ezredben; Leimsner Károlyt, beosztva a cs. kir. Landwehr­hez, számf. a 7. sz. gy. ezredben ; thurmaui Ventour Frigyest, a 35. sz.gy. ezredben. Lapunk mai számához fél ív melléklet, s egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next