Budapesti Közlöny, 1893. június (27. évfolyam, 124-147. szám)

1893-06-01 / 124. szám

Budapest, 1893 124. szám Csütörtök, június 1 KÖZLÖNY. naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...............................20 frt Félévre.....................................10 » Negyedévre ................................... » Egy teljes lap ára 30 kr. SZERKESZTŐSÉGI IRODA­­ IV. kerület, magyar­ utcza 23. szám. K­iadó­hivatal : Ferencziek tere, A­thenaeum-épület. Előfizetési Árak : L­A­P. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlege­sen beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, hétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. 1893. évi VI. TÖRVÉNYCZIKK az 1­8­9­3. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1893. évi május hó 18-án. — Kihirdettetett az «Országos Törvénytár»-ban 1893. évi május hó 21-én.) (Folytatás.) Állandó országház építésére az 1884 2. A szélaknai bányahivatal alá tar­évi XIX. t.-czikk alapján 1.150.000 tozó bányaműveknél teljesítendő feltárási munkálatokra 45.000 II. Fejezet: 3. gurarosi-i (Verespatak) zúzómű Belügyministerium : nagyobbitására és berendezésére 30.000 1. sz. A nemzeti színháznál eszközök­ 4. A körmöczbányai főkémlő hivatal színpadi berendezési és átalakítási elhelyezésére szolgáló épület meg­költségek törlesztésére VIII. részlet 14.950 vételére 2. ez. A pozsonyi orsz. kórház telkének 5. Beruházások a vasműveknél, valamint az ezen kórház felépítése a) A vasművasutak építésére fel­előtt a telken fennállott épületek vég­zett kölcsönök törlesztési rész­leges megváltására megállapított és lete 127.4001 10 évi utólagos részletekben, de előre b) Tiszolczon a vasgyári vendéglő fizetendő 5°/0-os kamat mellett 10.OOO helyreállítására 2.500­ forint megváltási összegnek ötödik törlesztési részlete 5.000 Összesen (4. czim) 344.900 és a 30.000 frtnyi maradványnak egy évi 5°/C-os kamatja fejében 1.500 Együtt (III. fejezet, 1—4. czim) 1.094.100 Összesen (2. czim) 6.500 IV. Fejezet, 3. sz. A belügyministerium hivatalos Kereskedelemügyi ministerium: helyiségeinek új bútorzattal való felszerelésére III. részlet 1.500 Uj állami közutak és hidak építése. 4. sz. A lipótmezei országos tébolydá­dában az elromlott padlózat foko­zatos helyreállítására, illetve pró­a­ Magyarországban: bakép való parquettirozására 1.000 1. ez. Temes vármegyében a debre­továbbá a női osztályra egy zongora ezen­­ fehértemplomi állami közút beszerzésére 500 259—260 klmtr. közt levő 38. és a férfi osztályra egy tekeasztal beszer-39. számú sági Temes hidak helyett­zésére III. Fejezet. felszerkezetü állandó hidra V. rész­let, nemkülönben az 1890. évi Pénzügyministerium, XXXIII. t.-czikk értelmében a po­­zsony-szombathelyi vasút részére 1. ez. Építkezésekre a dohányjövő­ 8 éven át adandó 22.000 frtnyi bar­déknél 450.000 madik évi járadékra 200.000 2. ez. Építkezésekre a sójövedéknél 35.200, 5. ez. Komáromnál a Dunán egy vas­ 3. ez. Építkezésekre az állami jószá-­ felszerkezetü állandó hid építésére goknál 264.000 III. részlet 153.300 Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva. Összesen (4. czim) 80.000 5. ez. Az angyalföldi elmebeteg-ápolda Drávahíd kölcsöntörlesztési költsége 22.450 folyosóin és kórtermében elromlott padlózat fokozatos helyreállítására, illetve parquettel leendő helyettesí­tésére 2.000 Rovatonként Czimenként Fejezetenként Rovatonként CzimenkéntFejezetenként f o r i nt f o r i nt II. Beruházások 4. ez. Beruházások a bányászat és pénz­verésnél : I. Fejezet 1. A körmöczbányai «Nándor» altárna berendezésére 125.000 15.000 10.000 300 egy vasfelszerkezetü hid újbóli épí­tésére és felügyelésére III-ik és 1.800 utolsó részlet 2. ez. A Barcs és Terézienfeld közti 3. sz. Hunyadvármegyében a szeged­­temesvár-szászsebesi állami közúton levő 184. sz. felkenyéri hídnak kőpil­lérekkel és vasfelszerkezettel leendő újból építésére és felügyelésére I. Együtt (11. fejezet, 1—5. czim) 26.750 részlet 4. ez. Pozsonynál a Dunán épitett vas-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék