Budapesti Közlöny, 1893. július (27. évfolyam, 148-173. szám)

1893-07-01 / 148. szám

Budapest, 1893. 118. szám. ,a.­­ ■ '■ . Szombat, julius 1. B­UMPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti poétái szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...........................20 írt Félévre................................10 » Negyedévre...........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdíj, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, magyar­ utcza 23. szám. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügyminiszer: dr. Longauer Ferencz zombori kir törvényszéki jegyzőt a sze­gedi kir. ítélőtáblához tanácsjegyzőül rendelte be. A m. kir. igazságügyminiszer: Korn Lajos nagyváradi kir. törvényszéki aljegyzőt a nagyvá­radi kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer a kassai kir. tör­vényszéki fogháznál felmerülő orvosi teendők ren­des ellátásával dr. Spatz Dávid Abaúj-Torna vár­megyei járásorvost és tiszteletbeli főorvost bizta meg. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a mohai újonnan szervezett állami elemi iskolá­hoz Böjthe Miklós és Szakács Károly okleveles tanítókat rendes tanítókká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Máriássy Ilona okleveles kisdedóvónőt a szepes­­olaszii állami kisdedóvodához kisdedóvónővé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a félegyházai kath. gymnasium VI. osztályának a nyilvánossági jogot az 1892/3 tanévre megadta. A m. kir. honvédelmi ministerium közhírré teszi, hogy Mayer Rikhárd m. kir. honvéd tartalé­kos élelmezési­ járulnék, mint osztrák állampolgár, a cs. kir. osztrák honvédelmi minister úrral egyet­értőig a cs. kir. morva-trabaus 19-ik Landwehr zászlóalj állomány nyilvántartásába 1893. julius hó 1-ével áthelyeztetett. A győri kir. Ítélőtábla elnöke, Csendes Aladár tapolczai lakos végzett joghallgatót a győri kir. Ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká ne­vezte ki. Pollacsek Sámuel Sándor morvat illetőségű budapesti lakos vezetéknevének „ Polgár»-ra kért átváltoztatása I. évi 49.936. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Wiener János hódmezővásárhelyi illetőségű fiumei lakos vezetéknevének « Vajda*-ra kért átvál­toztatása f. évi 51.909. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Spitzer József tárnoki illetőségű budapesti lakos vezetéknevének « Tárnok*-ra­ kért átváltoztatása f. évi 50.224. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Goldmann Gyula budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének a Gyulai*-ra kért átváltoztatása I. évi 52.013. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Schlesinger Sándor Sámuel krakkói illető­ségű budapesti lakos vezetéknevének «Szeged-re kért átváltoztatása f. évi 52.019. számú belügymi­nisteri rendelettel megengedtetett. Kiskorú J e i 11 - 1 e­s Ármin, Gyula és Renée budapesti illetőségű ugyanottani lakosok vezeték­nevének eJármai»-ra kért átváltoztatása f. évi 52.020. számú belügyministeri rendelettel megen­gedtetett. Kiskorú Fleischmann Miksa székesfehérvári illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Földes-­re kért átváltoztatása I. évi 52.129. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Horvatovich Adolf alsó-szel­i illetőségű budapesti lakos vezetéknevének «Horvát* -ra kért átváltoztatása f. évi 52.018. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. L­e­i­n­i­c­h Ernő temesvári illetőségű aradi lakos vezetéknevének «Ladányi* -ra kért átváltoztatása f. évi 52.712. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A kereskedelemügyi m­. kir. minister 2966. évi. sz. alatt valamennyi kereskedelmi és iparkamarához a következő rendeletet intézte, a Szerbiával kötött kereskedelmi szerződés életbe­léptetése tárgyában. A Szerbiával 1892. évi augusztus hó 9-én kötött és az 1893. évi XX. törvényczikkbe iktatott keres­kedelmi szerződésnek folyó évi julius hó 1-én leendő életbelépése alkalmából a m. kir. pénzügyminister úrral és az érdekelt osztrák cs. kir. minister urak­kal egyetértőleg f. évi julius hó 1-én kezdődő hatálylyal a következőket rendelem: 1. Az osztrák-magyar vámterület vámtarifájá­nak hivatalos kiadása a következőképen módosít­­tatik, illetve egészít­tetik ki: A tarifa 23. számához: Tengeri határszéli kedvezmény képen Szerbiából szerződés szerint 100 kg. — frt 25 kg. A tarifa 23. b) számához: Árpa határszéli kedvezményképen Szerbiából, szerződés szerint 100 kg. —. frt 25 kr. — Zab határszéli kedvezményképen Szerbiából szerződés szerint 100 kg. —. frt 60 kr. A tarifa 24. számához: Búza, rozs és kétszeres határszéli kedvezmény­képen Szerbiából szerződés szerint 100 kg. —. frt. 75 kr. A tarifa 24. számához tartozó jegyzetek 2. pontja­­ 1893. julius 1-én hatályát vesztette és ennélfogva törlendő. A tarifa 32. b) számához: A következők helyett: f aszalt szilva, czukor nél­kül befőzött gyümölcsízek határszéli kedvezmé­nyképen Szerbiából szerződés szerinti frt 50 kr» teendő: «aszalt szilva és czukor nélkül befőzött szilvaiz határszéli kedvezményképen Szerbiából szerződés szerint 100 kgr. 1 frt 50 kr.» A tarifa 77. a) számához : A következő helyett: «szerb borok hordókban (Posarevic, Negotin, Semendria és Nis környékéről) határszéli kedvezményként szerződés szerint 3 frt 20 kr» teendő: «szerb borok hordókban Krajna Timok, Krusevac, Morava és Toplica kerületekből, határszéli kedvezményképen, szerződés szerint 100 kg. 3 frt 20 kr.» A tarifa 322. számához: Chlormész, szerződés szerint 100 kg. 1. frt 75 kr. 2. A Szerbiából a közös vámhatáron át az osztrák-magyar vámterületre való közvetlen beho­zatalnál kedvezményben részesülő gabnaneműek u. m. tengeri, árpa, zab, búza, rozs és kétszeres származásának igazolása tekintetében további in­tézkedésig a jelenleg fennálló határozatok marad­nak érvényben. Az osztrák-magyar vámterületre a közös vám­határon át közvetlenül behozott hordókban való szerb borokra nézve megállapított kedvezményes vámdíj­tétel alkalmazása szabályszerűen kiállított 63 a Szerbiában levő illető cs. és kir. osztrák-magyar konzulátus által láttamozott származási bizonyít­ványokhoz van kötve, a­melyek igazolják, hogy az illető bor természetes bor és Krajna, Timok, Kru­sevac, Morava és Toplica kerületek valamelyiké­ből származik. Mivel a kamarát tudomásvétel végett oly felhí­vással értesítem, hogy a fentieket az érdekelt körökkel megfelelő módon közölje. Budapest, 1893. junius hó 30-án. Lukács Béla, s. k. A földmivelésügyi m. kir. minister f. é. 36.000 sz. alatt a következő végrehajtási utasítást adta ki: a Szerbiával kötött s a f. évi XXI. t.-czikkbe ikta­tott állategészségügyi egyezményhez. A Szerbiával kötött és a f. évi XXI. törvény­czikkbe iktatott állategészségügyi egyezmény f. évi július 1-én életbe lépvén, ennek végrehajtása tárgyában a következőket rendelem : 1­ §• Az egyezmény 1. czikkéhez. A Szerbiából származó állatok, állati nyerster­mények és a ragály terjesztésére alkalmas tár­gyak behozatala az ország területére, a mitrovicai, zimonyi, baziási, belobreskai és orsovai belépő ál­lomásokon keresztül van megengedve. A nevezett belépő állomásokon át behozott szarvasmarhát és juhot csak Budapestre, sertést Kiskorú Deutsch Géza nagyváradi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Dési*-re kért átváltoztatása I. évi 52.180. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Goldmann Gyula makói illetőségű budapesti lakos vezetéknevének «Arányi»-ra kért átváltoztatása I. évi 52.317. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Löpscher (Neustädter) Károly Ágost pozso­nyi illetőségű limbagi lakos saját, valamint Caro­lin, Camilló, Mária és Hermin nevű kiskorú gyer­mekei vezetéknevének « Újvári»-ra­ kért átváltoz­tatásai, évi 51.589. számú belügyminiszeri rende­lettel megengedtetett. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next