Budapesti Közlöny, 1893. december (27. évfolyam, 278-301. szám)

1893-12-01 / 278. szám

Budapest, 1893. 278.. szám. Péntek, deczember 1 SZERKESZTŐSÉGI IRODA : TV. kerület, magyar­ utcza 28. szám. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, va­ry helyben házhoz hordva. Egész évre.......................... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. . .... -----------­ • • • • BUDAPESTI a KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A nagyváradi kir. Ítélőtábla elnöke a vezetése alatt álló kir. Ítélőtábla kerületébe Kron Kálmán végzett joghallgatót díjas joggyakornokká ne­vezte ki. A pécsi kir. törvényszék dr. Kengyel Mór ügy­véd pécsi lakost állandó hites angol-magyar nyelvű tolmácsosá nevezte ki. Sonnenfeld Fülöp és Frigyes budapesti ille­tőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Szen­­de»-re kért átváltoztatása folyó évi 98.390. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Engel Vilmos budapesti illetőségű ugyanot­tani lakos úgy maga, mint kiskorú Béla, Pál, László és Margit gyermekei vezetéknevének « Angyal»-ra kért átváltoztatása folyó évi 98.457. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett.­­ H­a­i­t­s­c­h Jakab budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos úgy maga, mint kiskorú Emma, Géza, Béla és Jakab gyermekei vezetéknevének «Hajts»-ra kért átváltoztatása folyó évi 98.458. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Katzinger W­ank Selig budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Váradi»-ra kért átváltoztatása folyó évi 98.459. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Zichermann Miklós székelyhídi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének «Zoltán«-ra kért átváltoztatása folyó évi 98.460. számú belügymi­niszeri rendelettel megengedtetett. Br­e­i­e­r Ábrahám kókai illetőségű budapesti lakos vezetéknevének «Ólmosi »-ra kért átváltoz­tatása folyó évi 98.461. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Siebermann Ábrahám és Irén nagykárolyi illetőségű budapesti lakosok vezetékne­vének iSzücsé-re kért átváltoztatása folyó évi 99.812. számú belügyministeri rendelettel megen­gedtetett. Kégl Péter budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Kökényi»-re kért átváltoz­tatása folyó évi 99.813. számú belügyminiszeri ren­delettel megengedtetett. Lichtenstein Jakab csongrádi illetőségű budapesti lakos úgy maga, mint kiskorú Imre gyermeke vezetéknevének «László»-ra kért átvál­toztatása folyó évi 99.814. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Horatschek Rudolf brassói illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének «Horti»-ra kért átvál­toztatása folyó évi 99.815. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Janics Nándor nyékpettendi illető­ségű budapesti lakos vezetéknevének «Székely»-re kért átváltoztatása folyó évi 99.816. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Schmidt Ferencz temesremetei illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Kulcsár»-ra kért átváltoztatása folyó évi 99.903 s­zámú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Fischer Lázár czeglédi illetőségű budapesti­akos vezetéknevének «Székely»-re kért átváltoz­tatása folyó évi 99.817. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Eichenbaum Márton nyomári illetőségű Kereczkén állomásozó m. kir. csendőr vezetéknevé­nek «Egri»-re kért átváltoztatása folyó évi 100.029. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Éliás Henrik aradi illetőségű ugyanottani la­kos vezetéknevének «Décsi»-re kért átváltoztatása folyó évi 100.456. számú belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Ma­tics Antal Imre faddi illetőségű ugyanot­tani lakos vezetéknevének «Mátrai»-ra kért átvál­toztatása folyó évi 99.112. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Weinberger Jenő bajai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Bartos»-ra kért átváltoztatása folyó évi 98.919. szám­i belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. A császári és apostoli királyi Felsége ledskei gróf Chminsky Viktor földbirtokosnak és szolgá­laton kívüli főhadnagynak a kamarási méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni mél­­tóztatott. Széplekán János gyergyó-töl­gyesi illető­ségű kolozsvári lakos vezetéknevének «Széplaki»-ra kért átváltoztatása folyó évi 100.229. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a marosújvári főbányahivatal­­hoz, Sopp Mihály rónaszéki bányatisztet szertár­nokká nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Samu Béla bogdánlaki-i posta­mestert ideiglenes minőségű m. kir. állami végre­hajtóvá nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister­um f. évi 68.024. sz. alatt közhírré teszi, hogy budai Budai Dezső kecskeméti 4-ik honvéd huszár ezredbeli tartalékos hadnagynak, a tiszti rendfokozatáról kért leköszönése elfogadtatott. Nevezettnek egyúttal a hadapród-tiszthelyettesi rendfokozat adományoztatik, és 1893. deczember 1-ei ranggal (2. rangszám) az emlitett ezred tarta­lékába beosztatik. K­a­c­z­i­á­n Mária selmeczbányai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Kálmán»-ra kért átváltoztatása folyó évi 99.239. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett, Mraznicza János csaldi illetőségű debreczeni lakos vezetéknevének »Déri«-re kért átváltozta­tása folyó évi 99.414. számú belügyminiszeri ren­delettel megengedtetett. B­­­r n­s­­­i n­g­­ Lajos aradi illetőségű ugyanot­­tani lakos vezetéknevének «Boros»-ra kért át­változtatása folyó évi 100.457. számú belügymi­nisteri rendelettel megengedtetett. Rosenberg Joel Gyula Csáktornyai illető­ségű soproni lakos vezetéknevének »Radó«-ra kért átváltoztatása folyó évi 100.495. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. G­o­­­d Gyula csábi illetőségű ugyanottani la­kos vezetéknevének «Lantos«-ra kért átváltozta­tása folyó évi 100.663. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Adler Samu gyöngyösi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Sasvári»-ra kért átváltoz­tatása folyó évi 100.859. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett Závodszky (Závoczky) Gyula erdő-kövesdi illetőségű ugyanottani lakos úgy maga, mint kis­korú Ilona, Margit, Gyula és Mihály gyermekei vezetéknevének «Zámori»-ra kért átváltoztatása folyó évi 10t. 860. számú belügyministeri rende­lettel megengedtetett. A n­a­g­y-t­ószegi óvoda egylet alapsza­bályait a m. kir. belügyministerium f. évi 100.787. sz. alatt a bemutatási záradékkal ellátta. A kereskedelemügyi m. kir. minister, a pénzügy­ministerium vezetésével megbizott m. kir. minis­terelnök hozzájárulásával, az 1890. évi XIII. t.-czikkben meghatározott állami kedvezményeket a dr. Zechenter Gusztáv és Teschler György által Körmöczbányán létesitett és hőel­szigetelő anyagot előállító gyári ipartelep részére az 1894. évi január hó 1-től számítandó öt (5) évre engedélyezte. A kereskedelemüg­­ m. kir minister Szolnok- Doboka vármegye közigazgatási bizottságának 1893. évi szeptember hó 9-ik napján tartott ülé­sében 548/964. szám alatt hozott határozatát, mely szerint a gróf Teleky György által a hosz­­szurév-csákmányi törvényhatósági közúton levő sodronykötél vezetékes kompon gyakorolt vámsze­­dési jogot az 1890. évi I. t.-czikk 92 §-a alapján igazoltnak mondotta ki, a vármegye közigazgatási Lapunk mai számában a «Hivatalos Értesítő»a 4-ik oldalon kezdődik s egy ívnyi mellékleten folytatódik.

Next