Budapesti Közlöny, 1894. február (28. évfolyam, 25-47. szám)

1894-02-01 / 25. szám

SzERKESZTŐSÉGI IRODA :Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 írt Félévre.....................................10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kv. m .est, 1894 25. szám. Csütörtök, te KÖZLÖN HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések cuijai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdíj, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beiktatás után külön 30 kr. hivatalos rész a pénzügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tésére ifj. Hegedűs Ferencz kir. tanácsos és kolozsvári pénzügyigazgatót, ifj. Jókai Mór és dr. Vértesy Ferencz pénzügyminis­­teri titkárokat pénzügyministeri osztály­­tanácsosokká ; Soóváry Ferencz és Benedek Sándor ministeri titkárokat a kir. taná­csosi czim díjmentes adományozása mel­lett, a királyi tanácsosi czimmel­­felruhá­zott pénzügyigazgatók állományába a rendszeresített illetményekkel, Grummich Géza beszterczebányai pénzügyigazgató­­helyettest és pénzügyi tanácsost pedig eddigi czímének, rangjának és illetményei­nek megtartása mellett pénzügyigazga­tókká kinevezem. Továbbá Kugler Miklós ministeri titkárnak és Andrednszky Antal pénzügyi tanácsos s a központi díj- és illetékkiszabási hivatal főnökének a minis­teri osztálytanácsosi czimet és jelleget díj­mentesen adományozom, végre Danczer Kornél pénzügyi tanácsos és zombori pénz­­ügyigazgatót a királyi tanácsosi czim díj­mentes adományozása mellett a VI. rang­osztálybeli pénzügyigazgatói jelleggel fel­ruházom. Kelt Budapesten, 1894. évi január hó 29-én. Ferencz József, s. k. Wekerle Sándor, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége leg­kegyelmesebben méltóztatott. tsebulyi Tsebusz Ferencz vezérőrnagynak, az 50. gyalog­dandár parancsnokának, a saját kérel­mére megtartott felülvizsgálat eredménye alap­ján mint ez idő szerint szolgálatra alkalmatlan­nak, várakozási illetménynyel való szabadságolá­sát elrendelni, kinevezni: lovag Grivich­ Ligát ezredest, a gróf Clerfayt 9. sz. gyalogezred parancsnokát, az 50. gyalog­dandár parancsnokává; freyenswaldi Jónak Arthur ezredest az I. Umberto olasz király 28. sz. gyalogezredben, a gróf Clerfayt 9. sz. gyalogezred parancsnokává; továbbá kinevezni: lovag Brunner Móricz hadmérnök-törzskari ezredest, hadmérnök­ kari és erődítési igazgatót Przemyslben, a közös hadügyministérium 8-ik osztályának főnökévé; Moschner János hadmérnök-törzskari őrna­gyot, szolgálati alkalmazásban a műszaki és köz­­igazgatási katonai bizottságnál, hadmérnökkari igazgatóvá Bilekben; továbbá elrendelni, hogy áthelyeztessenek: Juda Albin hadmérnök-törzskari alezredes, hadmérnökkari igazgató Triesztben, hadmérnök­kari és erődítési igazgatóul Przemyslbe, és quintemsbach­i báró Pidoll Ferencz hadmérnök­törzskari őrnagy, hadmérnökkari igazgató Bilek­ben, hasonló minőségben Triesztbe; továbbá: Karber Emánuel tengerészeti helyi alkalma­zásbeli sorhajókapitánynak saját kérelmére a jól megérdemelt nyugállományba helyezését el­rendelni ; Kossanovic Emil alezredesnek a herczeg Windisch-Graetz 90. sz. gyalogezredben, a felül­­vizsgálat alapján mint ez idő szerint szolgálatra alkalmatlannak, várakozási illetménynyel egy évre való szabadságolását elrendelni, elrendelni, hogy megbizassanak. Gall Rudolf hadmérnök-törzskari alezredes, hadmérnökkari igazgató Banjalukában, a had­mérnökkari igazgatói teendőkkel Bécsben, és kis-jókai Udvarnoky Gyula hadmérnök-törzs­kari 1. oszt. százados, szolgálati alkalmazásban a hadmérnökkari igazgatóságnál Jaroslauban, s hadmérnökkari igazgatói teendőkkel Banjalu­kában ; továbbá: Malarz Ferencz őrnagynak az Albrecht fő­­herczeg 5. sz. hadtest-tüzérezredben, a felülvizs­­gálat eredménye alapján mint ez idő szerint szolgálatra alkalmatlannak, várakozási illetmény­nyel való szabadságolását elrendelni; Prokopp Alajos 1. osztályú századosnak a Rainer főherczeg 59. sz. gyalogezredben, saját kérelmére történő nyugalmazása alkalmából, az őrnagyi jelleget ad honores dijmentesen és hosszú kipróbált, háborúban is kitűnő szolgálata elismeré­séül a katonai érdemkeresztet adományozni, továbbá adományozni, az őrnagyi jelleget ad honores dijmentesen: Wiesler József várakozási illetménynyel szabad­ságolt 1. oszt. századosnak a 84. sz. gyalogezred­ben, a nyugállományba helyezése alkalmából; Radler József nyugállomány­beli 1. oszt. száza­dosnak, és Japp Károly 1. oszt. századosnak a gróf Uxküll- Gyllenband 16. sz. huszárezredben, a felülvizsgálat eredménye alapján mint csapatszolgálatra a had­seregben alkalmatlannak, helyi szolgálatra alkal­masnak, a nyugállományba való helyezése alkal­mából ; továbbá: dr. Wahlek Emil ideiglenes korvetta-orvost való­ságos korvetta-orvossá kinevezni; Bihlmayer Károly tizedesnek s czimzetes élel­mezési őrmesternek a zárai katonai élelmezési szer­tár állományában, a rokkant-nyugdíjasok állomá­nyába való helyezése alkalmából, hosszú, köteles­­séghű szolgálata elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozni. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Salamon Károly adótisztet a margittai adóhivatalhoz ellenőrré nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Baumgartner Sándor ideigle­nesen nyugalmazott adótisztet a győri adóhivatal­hoz adóhivatali segéddé nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Augusztán István pénzügyminis­teri számgyakornokot a XI. fizetési osztály utolsó fokozatába végleges minőségű számtisztté nevezte ki a balassa­gyarmati pénzügyigazgatóság szám­vevő osztályához. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Kováts István adóhivatali gya­kornokot a zombori adóhivatalhoz ideiglenes mi­nőségű adótisztté nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Eibel Antal, Tuboly Ferencz, Sztankovits István, Miletz József, Pinczel György, Lubik Imre, Schicker Oszkár és Voggenhuber Ferencz m. kir. postataka­rékpénztári dijnokokat ugyanoda segédtisztekké nevezte ki, — az utóbbi ötöt ideiglenes minőségben. A m. kir. igazságügyminiszer Szieber Dezső kassai kir. törvényszéki joggyakornokot a kassai kir. járásbirósághoz és Szűcsy Géza nyíregyházi kir. járásbirósági joggyakornokot a csikszentmár­­toni kir. járásbirósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Markó Mihály 9-ik honvéd gyalogezredbeli igazolványos őrmestert a buziási kir. járásbirósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister György János Csíkszeredai kir. törvényszéki, és Bayler Kálmán kovásznai kir. járásbirósági aljegyzőket kölcsönö­sen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminiszer Vladár István nyíregyházai kir. törvényszéki írnokot a tornai és Szkelezsán Kornél buziási kir. járásbirósági Írno­kot a temesvári kir. járásbirósághoz helyezte át. Kiskorú Novák György endrődi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének a Tímár-á­ra­kért átváltoztatása folyó évi 6284. számú belügy­­miniszeri rendelettel megengedtetett. A m. kir. igazságügyminister f. évi 4641. számú rendelete az egyptomi alkirályságban létező osztrák-magyar consulságok bírói hatóságának a magyar állam ho­nosaira vonatkozó korlátozása tárgyában ez idősze­­rint fennálló rendelkezések hatályának meghosszab­bítása iránt. A császári és apostoli királyi Felségének folyó évi január hó 29-én kelt legfelső elhatározása foly­tán rendelem a­mint következik. Az egyptomi alkirályságban létező osztrák-ma­gyar consulságok bírói hatóságának a magyar ál­lam honosaira vonatkozó korlátozása tárgyában 1876. évi január hó 5-én 491. szám alatt kiadott igazságügyministeri rendelet hatálya az 1889. évi február hó 1-én 4870. sz. a. kelt igazságügyminis­teri rendeletben foglalt kiterjesztéssel 1899. évi február hó 1. napjáig meghosszabbittatik. Budapesten, 1894. január hó 31-én. A minister helyett: Erdély, s. k. államtitkár. Lapunk mai számához fél ív melléklet, s egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék