Budapesti Közlöny, 1894. március (28. évfolyam, 48-73. szám)

1894-03-01 / 48. szám

Előfizetési Árak : naponkénti pootai vétkfildéssel, vagy helyben húshol hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre.................................................10 n Negyedévre..................................5 » Egy tolla« Up ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. c \\ tJ. Vi- * T -V'’ 1 -t i^-'y iCA\ Budapest, 1894. 48. szám. Csütörök, márczius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. MIT ATIL08 LAP. Leskkksztösäoi (Kon.: IT. kerület, magyar-utcza 23. szám. Kiadó-kutítás : Twenetiek tára, Athene­um-épület. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többes­ beiktatásnál 13 krajczárba kerül egyes megjelenésért. A bélyegdij beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ: Mária Immaculata főherczegnő 5 fensége álla­potáról szerdán délelőtt 11 órakor a következő orvosi jelentést adták ki: A tegnapi délután folyamán múló gyöngeség állott be. Az álom éjjel szakadozott volt. Reggel a hőmérsék 39­7, az érverés 88. Az orbáncz kissé csökkent. A seb kielégítő. A tüdő jobb szárnyán csekély katarrhus. A bőr sárgás tünetei változat­lanok. Bécsben, 1894. évi február hó 28-án. Dr. Albert tanár. Dr. Widerhof­er tanár. Dr. Weinlechner tanár. Dr. Heim. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére Mayrhofer Ferencs győri tör­vényszéki albirót és Wlassics Sándor szé­kesfehérvári ügyészségi alügyészt a szé­kesfehérvári törvényszékhez birákká, dr. Meszlényi Antal erdődi járásbirósági albi­rót a gyulai és dr. Magyar János nagy­­becskereki törvényszéki jegyzőt az újvi­déki ügyészséghez alügyészekké, végül Kletzár Lajos pécsi törvényszéki jegyzőt a dárdai járásbírósághoz, Szabó Imre zom­­bori törvényszéki aljegyzőt a zombori, és dr. Füzesséry Zoltán sátoraljaújhelyi tör­vényszéki aljegyzőt a szegedi törvény­székhez albirákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1894. évi február hó 22-én. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. A m. kir. ministerelnök dr. Hazay István segéd­fogalmazót a ministerelnökséghez ministeri fogal­mazóvá nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök az országos kataszteri felmérés létszámában: Füssl János főmérnököt a VIII. fizetési osztály harmadik fokozatába való sorolással felmérési felügyelővé; Draxler Pál, Szimonisz Arnold, Székely Ferencz, Antalffy Andor, Kollár Dániel, Kramár Emil mérnököket a IX. fizetési osztály harmadik foko­zatába való sorolással főmérnökökké; Kőber János, Melchiory Károly, Simonyi Gyula, Feitscher János, Brenner Márton, Kinzel Gusztáv mérnöksegédeket a X. fizetési osztály harmadik fokozatába való sorolással mérnökökké. Basch Nándor, Kresztics Balázs, Gettwerth János, Vitéz Endre, Becker Boldizsár, Szabó Imre, Nagy Pál felmérési növendékeket a XI. fizetési osztály harmadik fokozatába való sorolással, mér­nöksegédekké; végre Maza János, Horváth Viktor, Klimkó Sándor, Füssl Emil, Glaser Frigyes, Biebszám Jakab, Szaponcska Romulus és Kassay István dajnokokat felmérési növendékekké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Szupkay Gyula beregszászi kir. törvényszéki és Csala Károly nagy­bányai kir. járásbirósági írnokokat kölcsönösen át­helyezte. NEMHIVatalos rész. A Magyar Nemzeti Muzeum 1894. évi január havi kimutatása. I. Könyvtár. A.) Hivatalos küldemények: Az országgyűlés képviselőház irodájától 1, Budapest fő- és székváros polgármesteri hiva­talától 93, Újvidék város tanácsától 9, Brassó vármegye alispánjától 14, Láng József nagyváradi nyomdájától 3, Engl Lajos pécsi nyomdájától 1, Bába Sándor szegedi nyomdájától 3, Litfass Károly soproni nyomdájától 1, Ottinger Ede nagykörösi nyomdájától 2, a sepsi-szentgyörgyi «Jókai» nyomda rész­ tár­sulattól 1, Rózsa K. és neje budapesti nyomdájától 1, a «Délmagyarországi Közlöny» nyomdájától 1, Bittermann Nándor zombori nyomdájától 2, a szebeni nyomda­ intézettől 5, a m. kir. államnyomdától 5, Steinfeld J. sárospataki nyomdájától 2, a kolozsvári «Közművelődés» rész. társ. nyom­dájától 2, Malatin Antal kalocsai nyomdájától 1, Muresianu A. brassói nyomdájától 1, a szebeni egyházmegyei nyomdától 1, a Franklin-társulat nyomdájától 2, Muskát Miksa aradi nyomdájától 1, Lajszky J. esztergomi nyomdájától 1, Krafft W. nagyszebeni nyomdájától 2, a budapesti «Hunyady Mátyás»­­nyomdaintézet­től 1, Becsek Dániel székelyudvarhelyi nyomdájától, 1, Tóth L. kecskeméti nyomdájától 10, Dobay János gyulai nyomdájától 1, Gyikó K. mezőtúri nyomdájától 1, Werfer Károly kassai nyomdájától 3, Berzovits B. kassai nyomdájától 2, Ries Lajos kassai nyomdájától 2, Seres Samu zilahi nyomdájától 1, Gross G. és testvére győri nyomdájától 2, Ziegler K. komáromi nyomdájától 1, N. Ditró és Szárhegy községek nyomdájától 1, Drottleff J. nagyszebeni nyomdájától 3, Hay-féle szolnoki nyomdától 1, Lauter Pál késmárki nyomdájától 1, a pesti »Lloyd« társaság nyomdájától 1, Orendi G. beszterczei nyomdájától 1, Botschar P. beszterczei nyomdájától 2, Wigand A. pozsonyi nyomdájától 1, a pesti könyvnyomtató rész­vény­társulattól 1, Buschmann P. budapesti nyomdájától 1, a »Kosmos« könyvnyomtató rész­­társulattól 23, Berger Sámuel nagyváradi nyomdájától 1, Salva Károly rózsahegyi nyomdájától 17, Réthy L. és Fia aradi nyomdájától 1 nyom­tatvány, továbbá 440 kötetes hírlap 5056. száma. B) Ajándékok: A fejér megyei tört. és régészeti egylet 1, Erdujhelyi M. 1, a m. kir. földtani intézet igazgatósága 1, a magy. tud. akadémia 2, Skrobanek F. Szent-ferenczrendi főnök 1, Fabiani Placzid Laibachból 2, Krakói tud. akadémia 1, Kovács Ferencz 1, Szalay J. 1, dr. Fejérpataki László 15, a dunamelléki ref. püspök 1, az egri érseki iroda 1, Szárnyésy Ottmár 1, Horvát 0. 5 nyomtatványt, a magyar heraldikai és genealógiai társaság két db. oklevelet ajándékoztak. C) Áttétel: a kézirattárból két nyomtatvány. D) Csere utján szereztetett: Szilágyi Sándortól 4 kézirat és 70 oklevél. E) Vétel utján szerezve: 79 nyomtatvány, 3 kézirat 34 oklevél. II. Régiségtár. A) Hivatalos után szereztetett : a) A hiricsi­, pozsonyi, kubacsi és kiváldi érem­leletekből összesesen megtartatott 108 db. érem. bj Apeszer-adácsi nép vándorláskori leletből: 1 db aranyfüggő, 1 db. ezüst szűrős kanál, 1 db. kés, 1 db. csüngő csípte­tő és 3 db. ékszer-töredék. Radó Kálmán vasmegyei főispán utján a Rába szabályozása alkalmával előkerült régiségek: a) 1 őskori kard, 1 lándzsa vég, 2 tű bronzból, b) 1 népvándorláskori bronz övdísz, c) 1 románkori bronz feszület, d) egy XVII. századbeli ezüst­lap, e) 1 újabbkori kereszt csontból, 1 rézcsatt fele része, f) egy XV. századbeli vasbuzogány és csákány. Bella Lajos által a csornai népvándorláskori sír­­mezőn eszközölt ásatásból: 7 db. agyag, 67 db. bronz, 4 db. vas és 25 db. üvegrégiség. Wosinszky Mór útján az általa Hanthon és Dunaszentgyörgyön vezetett ásatásból szereztetett: 6 db. részben ép, részben töredék agyagedény és 2 db. árpádkori bronz hajkarika, továbbá a czikói, závodi és varasdi ásatások 584 népvándorlási sírt eredményeztek. B) Hagyomány: Dr. Pados János (Tördemicze, Zala megye) ha­gyatékából Lénárd Ernő végrendeleti végrehajtó közvetítésével 114 db antik, közép- és újkori ezüst­érem, továbbá 1 db­ őskori rézbalta, 1 db bronz szárnyas véső, 1 db bronz tokos véső, 1 db bronz lándsavég, 1 római bronz Abundantia szobor, 1 db XVII—XVIII. századbeli gyöngyházkirakású kegykép, 1 db hasonkorú Mária kegykép fehér massából festve és aranyozva, 1 db berni és 1 db churi spanyolviasz pecsét lenyomat, végre 1 db arab feliratos ónozott réz csésze. C) Ajándékok: Gulyás Pál Budapestről 2 db Jókai Mór jubi­leumára készült sárgaréz emlékérmet, Juhász Ist­ván Budapestről egy sárgaréz bárczát, Kánváry Fülöp Budapestről Kossuth Lajos ame­rikai bronz emlékérmét, dr. Kiss János Simon tornyáról 1 db ezüst és 1 db bronz pecsétgyűrűt ajándékoztak. D) Vétel útján szerezve: két potin tetradrachma, két római bronzérem és I. Lipót osztrák­­ krajczárosa 1698-ból, továbbá egy újkori bronz seton. Lapunk mai számában a «Hivatalos Értesítő» a 4-ik oldalon kezdődik s egy és egynegyed ívnyi mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék