Budapesti Közlöny, 1894. április (28. évfolyam, 74-98. szám)

Budapest, 1894. 74. szám. Vasárnap, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési A* -k : n&paakánti exétkülaéntel, VMTZ helybe« háxi­o« hordárát Egész évre................................20 frt Félévre 10 » Negyedévre ...... 5­0 ügy telj»« Up­ire *0 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 1­00 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Ss«B**S*t6»Ü<JI XKOBA t ff ítrfa««. magyar-ntcica 4S.­­74m. Kiadó­ hit at ij. : Ps»BBS5KI«k tera. Athenaeum-épület. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg ás­nák térfogata) egyszeri beiktatásnál 16 ke. hétszernél 16 kr, a három vagy több ak­­ beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij mindül beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztése folytán Hegedűs István debreczeni itélő­táblai tanácsjegyző albirót a debre­czeni; Bisze Alajos kolozsvári itélő-táblai tanácsjegyző albirót a beszterczei és dr. Dicsőfi Sándor debreczeni ügyészségi al­­ügyészt a nyíregyházai törvényszékhez birákká; dr. Dezső Kálmán debreczeni itélő-táblai tanácsjegyző albirót a nagy­károlyi járásbírósághoz járásbiróvá; Maza­­nek Róbert beszterczebányai törvényszéki albirót a beszterczebányai ügyészséghez alügyészszó; végül dr. Jakubovics József aranyos­ maróthi törvényszéki jegyzőt a a beszterczebányai, Pongrácz Dezső so­­morjai járásbirósági aljegyzőt a zólyomi és Porubszky Sándor liptó - szent - miklósi járásbirósági aljegyzőt a námesztói járás­bírósághoz albirákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1894. évi márczius hó 26-án. Ferencz József, s. le Szilágyi Dezső, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Glanzer Mihály jog­ügyi főtanácsosnak, nyugalmaztatása alkal­mából, sok évi hű és buzgó szolgálatai el­ismeréséül a III. osztályú vaskorona-rende­­met díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1894. évi február hó 25-én. Ferencz József, s. k. Gróf Tisza Lajos, s. k. Ó császári és apostoli királyi Felsége folyó évi­árczius hó 22-én kelt legfelső elhatározásával ■róf Coudenhove Henrik követségi titkárnak dik osztályú vaskorona-rendet díjmentesen Wesebben adományozni méltóztatott. Astoli királyi Felsége a közös told előterjesztésére folyó­­élt legfelső elhatározásá­­■onsuli növendéket tize­ngyel­mesebben kine­zte a közös csere folyó ozásával •yan- I­ó császári és apostoli királyi Felsége folyó évi márczius hó 11-én Cap-Martinban kelt legfelső elhatározásával a pénzügyi ministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök előterjesztésére Gencsy István pénzügyi titkár és brassói pénzügy­igazgatóhelyettest, a pénzügyi tanácsosi czim és jel­­legdijmentes adományozása mellett, pénzügyigaz­gatóvá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott." A m. kir. igazságügyminister Unger Géza zilahi kir. törvényszéki joggyakornokot a tasnádi, Bisz­­terszky Elemér szilágy-somlyói kir. járásbirósági joggyakornokot pedig a tenkei kir. járásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Szilágyi Tamás tordai kir. törvényszéki segédtelekkönyvvezetőt a tordai kir. törvényszékhez, Bocskor Géza vízaknai kir. járásbirósági segédtelekkönyvvezetőt pedig a maros-ludasi kir. járásbírósághoz telekkönyvveze­tőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Pungur József kolozsvári kir. törvényszéki írnokot a tordai kir. törvényszékhez segédtelekkönyv vezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Nagy Pál honvéd számvivő őrmestert az aradi, Deutsch Samu cs. és kir. 3-ik huszárezredbeli számvivő altisztet pedig a nagybecskereki kir. járásbirósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Laki László köz­ségi segédjegyzőt a gyönki kir. járásbirósághoz végrehajtóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Sebők Zoltán tasnádi kir. járásbirósági aljegyzőt a zilahi kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Czebel Gusztáv mármaros-szigeti és Budaházy Zoltán debreczeni kir. járásbirósági albírákat a debreczeni kir. ítélő­táblához tanácsjegyzőkül rendelte ki. A m. kir. igazságügyminister Karácsonyi János karánsebesi kir. törvényszéki írnokot ezen állá­sában végleg megerősítette. A kereskedelemügyi m. kir. minister Jost János, Dragonitz Béla, Lappay Lajos, Martonfi Ignácz, Bertin Pál, Gold Miksa, Horváth Endre, Policzer Aladár, Purkardhofer Odó és Rudnay Pál posta- és távirda-gyakornokokat ideiglenes minőségű posta- és távirdasegédtisztekké nevezte ki. A kassai királyi Ítélőtábla elnöke Szibert Gyula ügyvédjelöltet a kassai kir. itélő­tábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A soproni m. kir. pénzügyigazgatóság ifj. Hor­váth Vendel kismartoni díjtalan adóhivatali gya­­■­nokjelöltet ugyanoda díjtalan adóhivatali gyá­­r­t nevezte ki. A debreczeni kir. főügyész E. Nagy Sándor gyulai kir. ügyészségi hivatalszolgát a I. fizetési fokozatba léptette elő. Dr. Weiszfeld Vilmos budapesti illetőségi, ugyanottani lakos vezetéknevének » Vázsonyi»-ra kért átváltoztatása folyó évi 24.180. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Wohl Jakab budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Hegedűs*-re kért átváltoz­tatása folyó évi 24.265. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. 1.244 jem­. szám. A m. kir. ministerium rendelete azon elbánás tár­gyában, melyben az orosz származású áruk az osztrák-magyar vámterületre való behozataluk alkalmából részesitendők.­­ Az 1894. évi VI. törvényczikk alapján és az­­ orosz császári kormánynyal e tekintetben létrejött megállapodás értelmében, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával egyetértőleg el­rendeltetik, hogy az orosz származású áruk az osztrák-magyar vámterületre való behoza­taluknál további intézkedésig a legnagyobb ked­vezmény szerinti bánásmódban részesítendők. Jelen rendelet 1894. április hó 2-án lép hatályba. Kelt Budapesten, 1894. márczius hó 31-én. A ministerium nevében: Wekerle, s. k. Lukács, s. k. Gróf Bethlen, s. k. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 19.776. szám alatt az orosz-osztrák határtól Nowosieliczáig épült vasútnak a nemzetközi vasúti árufuvarozási egyezmény kötelékébe történt felvétele tárgyában a következő kör rendeletét adta ki, valamennyi önálló igazgatással bíró hazai vasút iga­zgatóságának. A nemzetközi vasúti árufuvarozás számára Bernben felállított központi hivatalnak f. é. feb­ruár hó 27-én 329. sz. a. kelt értesítése szerint az orosz-osztrák határtól Nowosielitzáig (osztrák területen) megépített, forgalomba helyezett s az orosz délnyugati vasút üzemében levő összekötő vonal, az egyezmény hatálya alá eső vasúti vona­lak jegyzékébe: Austria-Magyarország I. a biro­dalmi tanácsban képviselt királyságok és országok B. III. csoportjában a következőleg beigtattatott: 47. «A Nowosielitza mellett Nowosielitzáig.» Miről az igazgatóságot azzal a hozzáadással ér­tesítem, hogy a nevezett vonal a fent idézett nem­zetközi vasúti árufuvarozási egyezmény 58. c­ik­kének 2. bekezdése értelmében a központi hivatal értesítésének keltétől számítandó egy hó leforgása után, vagyis 1. évi márczius hó 27-étől kezdve fog a nemzetközi egyezmény kötelékébe tartozni, a­hogy az orosz délnyugati vasút szintén a nemzet­közi egyezmény kötelékébe tartozik. (Az orosz vasutak jegyzéke A. 34. sz.) Budapest, 1894. márczius hó 18-án. A minister helyett: Reiszig, s. k. államtitkár. ír «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék