Budapesti Közlöny, 1894. május (28. évfolyam, 99-122. szám)

1894-05-01 / 99. szám

Budapest, 1894 99. szám. Kedd, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, magyar­ utcza 23. szám. Kiadó-hivatal. : Ferencnek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Áras : aspookan, pod­ai nétkaldAuel, vagy helyben háshoa borde»: Egész évre 20 frt Félévre.................................10 * Negyedévre..............................5 * Egy teljes Up ér. 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitett-be iktatandó hirdetettek dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100-200- wóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után SO kr, bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért Lappéldányok ára 30 kraj­ezárj­ával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétezernél 18 kr,­­ három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Mária Valéria főherczegasszony 5 cs. és kir fensége, Ferencz S­z­a­­­v­a t­o­r főherczeg ur 5 cs. és kir. fenségének neje, hétfőn, április hó 30-án éjjel 12 óra 5 perc­kor Lichteneggben fiúgyermek­nek adott szerencsésen életet. Első orvosi jelentés: Mária Valéria főherczegasszony 5 Cs. és kir. fensége, valamint az újszülött, jól kifejlett főher­czeg jól érzik magukat. Kelt Lichteneggben, 1894. április hó 30-án. Dr. Saller s. k. Második orvosi jelentés. A cs. és kir. Fensége állapota kielégítő. A hőmér­­sék 36,5 Celsius. Az újszülött főherczeg jól érzi magát. Kelt Lichteneggben, 1894. április hó 30-án. Braun Gusztáv, tanár. Dr. Saller. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére Berschnik Ferencz pozsonyi katonai plébánosnak a boldogsá­­gos szűz Máriáról nevezett maróthi czim­­zetes prépostságot díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1894. évi április hó 18-án. Ferencz József, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott ausztria-estei Ferencz Ferdinánd főherczeg vezérőrnagy ur ő cs. és kir. fenségét a 38. gya­log-dandár parancsnokává kinevezni. Schmidt Móricz altábornagynak, a 13. gya­log-hadosztály parancsnokának, e hadosztály pa­rancsnokságától való fölmentését, másnemű szol­gálati alkalmazásának fentartása mellett elren­delni ; lovag Hold Sándor altábornagyot, osztályfő­nököt a közös hadügyministériumban, a 13. gya­log-hadosztály parancsnokává kinevezni és neki a Lipót-rend középkeresztjét díjmen­tesen adományozni; arceni gróf Geldern-Egmond Gusztáv vezér­őrnagyot, az 1. hadtest hadmérnökkari főnökét, a 49. gyalog­dandár parancsnokává kinevezni; lovag Peche Károly vezérőrnagynak, a 8. had­test hadmérnökkari főnökének, hasonló minőség­ben az 1. hadtesthez való áthelyezését elren­­­­delni; továbbá elrendelni: nemes Cehavann-Wéber Antal vezérőrnagy­nak, a 63. gyalog­dandár parancsnokának, a saját kérelmére eszközölt felülvizsgálat eredmé­nye alapján mint ez idő szerint szolgálatra nem alkalmasnak, várakozási illetménynyel egy évre való szabadságolását; k­i­n­e­v­e­z­n­i. lovag Bass Ármin ezredest, a báró Bouvard 74. sz. gyalogezred parancsnokát, a 63. gyalog­dandár parancsnokává; Wenzlik Jakab ezredest, számfelett a báró Sterneck 35. sz. gyalogezredben, a gyalogsági hadapród-iskola parancsnokát Prágában, a báró Bouvard 74. sz. gyalog-ezred parancsnokává, ezen ezred állományába való egyidejű áthelye­zése mellett; lovag Steinitz Ede ezredest, a galicziai 16­ sz. Landwehr-gyalog-ezred parancsnokát, a 8. gya­log-dandár parancsnokává; lovag friedenthali Pino Arthur vezérkari ez­redest, a 10. hadtest vezérkari főnökét, az 50. gyalog-dandár parancsnokává s neki a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adomá­nyozni ; továbbá kinevezni: Görtz Gusztáv ezredest a nemes Krieghammer 100. sz. gyalog­ezredben, a gróf Abensperg és Traun 21. sz. gyalogezred parancsnokává; a következő őrnagyokat: Kosatzky Jánost a Vilmos württembergi her­­czeg 73. sz. gyalogezredben, a 6. sz. tábori va­dász-zászlóalj parancsnokává; Bulla Adolfot a 84. sz. gyalog­ezredben, a 19. sz. tábori vadász-zászlóalj parancsnokává; Wavra Amandot a Lipót Szalvator 18. sz. gyalogezredben, a 20. sz. tábori vadász-zászlóalj parancsnokává, és Heiler Károlyt a báró Giesl 16. sz. varasdi gyalogezredben, a 25. sz. tábori vadász-zászlóalj parancsnokává; továbbá: nemes Noll Emil ezredest az Albrecht főher­czeg 5. sz. hadtest-tüzérezredben, a 13. sz. had­­osztály-tüzérezred parancsnokává; Profitsch Lajos őrnagyot a báró Rouvroy 5. sz. vártüzér-ezredben a 31. sz. hadosztály­­tüzérezred parancsnokává Pallaich József őrnagyot az 1. sz. vonat-ez­redben , vonatfelügyelőségi parancsnokká Mos­tarban, és Kohoutek Venczel 1. oszt. századost a 3. sz. vonat-ezredben, vonatfelügyelőségi parancsnokká Sarajevoban, elrendelni, hogy áthelyeztessenek. Dank­ György ezredes a 40. sz. gyalogezred­től a herczeg Windisch-Graetz 90. sz. gyalog­ezredhez ; Merkel Lajos ezredes, a 13. sz. hadosztály­­tüzérezred parancsnoka, hasonló minőségben a herczeg Liechtenstein József Venczel 9. sz. hadtest-tüzérezredhez; Böllmann Károly alezredes, a 31. sz. had­­osztály-tüzérezred parancsnoka, hasonló minőség­ben a 25. sz. hadosztály-tüzérezredhez, továbbá a következő őrnagyok: Scheyrer Ágoston, a báró König 92. sz. gya­log-ezredtől, a tiroli császár-vadász ezredhez; Zivanovic Pál, a bádeni őrgróf 23. sz. gya­log-ezredtől, a 86. sz. gyalog-ezredhez; Perathoner János, a Lajos bajor herczeg 62. sz. gyalog-ezredtől, a báró Bils 51. sz. gya- l­­og-ezredhez;­­ Feigl Ede, a herczeg Windisch-Graetz 11. sz.­­ huszár-ezredtől, a jász-kún 13. sz. huszár-ezred­­­­hez; .­­ Müller Antal, a báró Ramberg 8. sz. dsidás-­­ ezredtől, a gróf Nostitz-Rieneck 13. sz. dsidás­­­ ezredhez; Gollner Albert a Ferencz József császár 1. sz. vártüzér-ezredtől, a 39. sz. hadosztály-tüzérez­redhez, és zeldeggi Zednik Viktor a 39. sz. hadosztály­­tüzérezredtől, az Albrecht főherczeg 5. sz. had­test-tüzérezredhez ; elrendelni: appelshofeni báró Baum Károly alezredesnek a gróf Khevenhüller 7. sz. gyalogezredben, a felülvizsgálat eredménye alapján mint rokkant­nak, fegyveres szolgálatra a népfölkelésnél sem alkalmasnak, a nyugállományba helyezését; Both Adalbert alezredesnek a nemes Dávid 72. sz. gyalogezredben, a fölülvizsgálat eredmé­nye alapján mint ez idő szerint szolgálatra nem alkalmasnak, várakozási illetménynyel egy évre való szabadságolását; obenheimeri Strasser Lajos alezredesnek és I György hellének királya 99. sz. gyalogezred­ben, a fölülvizsgálat eredménye alapján mint ez idő szerint szolgálatra nem alkalmasnak, várakozási illetménynyel egy évre való szabadságolását; Göbel Pál alezredesnek a műszaki tüzérség­nél, a przemysli tüzérségi szertár parancsnoká­nak, saját kérelmére a nyugállományba helyezé­sét elrendelni és neki ez alkalomból a katonai érdemkeresztet adományozni; Konrad Ferdinánd őrnagynak, a műszaki tüzérségnél, a cattaroi tüzérségi szertár parancs­nokának, hasonló minőségben Przemyslbe való elhelyezését elrendelni; báró Portner-Höflein Rudolf hadmérnök-törzs­kari őrnagyot, szolgálati alkalmazásban a közös hadügyministériumnál, hadmérnökkari igazgatóvá Sarajevóba kinevezni, továbbá elrendelni, hogy megbizassanak. Tomanóczy József hadmérnök-törzskari alez­redes, hadmérnökkari igazgató Sarajevóban, a hadmérnökkari igazgatói teendőkkel Temesvárit; Romanic Bogdán hadmérnök-törzskari őrnagy, szolgálati alkalmazásban a hadmérnökkari igaz­gatóságnál Olmüczben, a hadmérnökkari igaz­gatói teendőkkel ugyanott; továbbá, hogy áthelyeztessenek; Glossauer Gyula hadmérnök-törzskari őrnagy, megbízva a hadmérnökkari igazgatói teendőkkel Temesvárit, hasonló minőségben a hadmérnök­kari igazgatósághoz Josefstadtba, és Hüttl József hadmérnök-törzskari őrnagy, meg­bízva a hadmérnökkari igazgatói teendőkkel Josefstadtban, hasonló minőségben a hadmérnök­kari iga­zgatósághoz Brünnbe; továbbá: lovag Kneusel-Herdliczka Adolf helyi alkalma­zásbeli alezredesnek, térparancsnoknak Temes­várit, saját kérelmére a nyugállományba helyezését elrendelni és megparancsolni, hogy neki ez alka­lomból a legfelső megelégedés kifeje­zése tudtul adassák; Payer Hugó helyi alkalmazásbeli őrnagyot, szolgálatra a 7. hadtest parancsnokságánál be­osztva, temesvári térparancsnokká kinevezni; lovag lintenburgi Latterer Konstantin nyug­állománybeli alezredesnek, a katonai rokkantak­­háza parancsnokának Prágában, ezen szolgálati alkalmazásától való fölmentését elrendelni és neki ez alkalomból az ezredesi jelleget ad honores díjmentesen adományozni; sommacampagnai Zacher Ede, és báró Majnek­ Antal testőr-őrmestereknek és őrnagyoknak . Felsége első arciere-testőrségé­­ben, saját kérelmükre a nyugállományba helye- Lapunk mai számához egy és háromnegyed ív melléklet, s egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék