Budapesti Közlöny, 1894. július (28. évfolyam, 148-174. szám)

1894-07-01 / 148. szám

Budapest, 1894. 148. szám. Vasárnap, j­úli­us 1. BUDAPESTI II­I KÖZLÖNY. OS LA­P. Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, magyar­ utcza 23. szám. Kiadó-hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület, Előfizetést Akar , naponkénti postai szétküldéssel, vall helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre................................. » Egy teljes Up &r. 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések díjjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—20®­­azóig 2 frt, 200—300­ szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kén lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatod hasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 10 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdi­j minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. O császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelsőbb kéziratokat méltóztatott kibo­csátani: " Kedves gróf Rálnokj! A közös ügyek tárgyalása czéljából a birodalmi tanács által az 1867. évi deczember hó 21-én kelt törvény értelmében az 1894-ik évre meg­választott bizottságot, valamint a magyar országgyűlés által az 1867. XII. t.-czikk értelmében az 1894-ik évre kiküldendő közösügyi bizottságot, másolatban mellé­kelt kézirataimmal f. évi szeptember hó 14-ére Budapestre egybehívtam, minél­fogva megbízom Önt, hogy az illető elő­terjesztések megtétele iránt intézkedjék. Kelt Bécsben, 1894. évi junius hó 28-án. Ferencz József, s. k. Kálnoky, s. k. H. Kedves úr. Wekerle! A közös ügyek tárgyalása czéljából a magyar országgyű­lés által az 1867. XII. t.-czikk értelmében az 1894. évre kiküldendő bizottságot, valamint a birodalmi tanács által az 1867. évi deczember hó 21-én kelt törvény ér­telmében az 1894. évre megválasztott bi­zottságot a részükre törvényileg fentartott teendők elintézése végett­­. évi szeptember hó 14-ére Budapestre ezennel egybehívom. Midőn ehhez képest közösügyi minis­­tériumaimat egyúttal alkotmányszerű elő­terjesztéseik megtételére utasítom, meg­bízom Önt, hogy a magyar országgyűlés bizottságának kiküldése s a bizottság tag­jainak egybeh­ivása végett a szükséges intézkedéseket tegye meg. Kelt Bécsben, 1894. évi junius hó 28-án. Ferencz József h. k. Wekerle Sándor, s. k. III. Kedves h­erczeg Windisch-Gratz! A kö­zös ügyek tárgyalása czéljából a birodalmi tanács által az 1867 évi deczember hó 21-én kelt törvény értelmében az 1894. évre választott bizottságot, és a magyar országgyűlés által az 1867. XII. t.-czikk értelmében az 1894. évre kiküldendő bizott­ágot, a részükre törvényileg fentartott cók elintézése végett 1. évi szeptember 1-ére Budapestre ezennel egybehívom. Midőn ehhez képest közösügyi minis­­tériumaimat egyúttal alkotmányszerű elő­terjesztéseik megtételére utasítom, meg­bízom Önt, hogy a birodalmi tanács bizott­sági tagjainak egybehívása végett a szük­séges intézkedéseket tegye meg. Kelt Bécsben, 1894. junius hó 28-án. Ferencz József, s. k. Windisch-Grätz, s. k. 0 császári és apostoli királyi Felsége folyó évi junius hó 23 án kelt legeel­ő kéziratával báró Pit­­ner Miksa altengernagynak, kikötői tengernagy­nak és várparancsnoknak Pólában, a titkos taná­csosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. a császári és apostoli királyi Felsége folyó évi junius hó 27 én kelt legfelső elhatározásával szintezi gróf Deym Ferencz rendkívüli és megha­talmazott nagykövetnek Londonban és sulinárai gróf Reveriera Frigyes rendkivü­li és meghalma­­zott nagykövetnek Rómában a Lipót-rend nagy­­keresztjét díjmentesen legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott, a császári és apostoli királyi Felsége folyó évi június hó 22- én kelt legfelső elhatározásával adamóczi Arubró Béla II. oszt. követségi tanácsost I. oszt. követségi tanácsossá, drey-l­itzowi és seedorfi gróf Liltzow Henrik tiszteletbeli követségi taná­csost és őrgróf Pallavicini János czimzetes követ­­ségi tanácsost II. oszt. követségi tanácsosokká, továbbá, wieniewoi gróf Wisniewski Jaroszláv és gróf Mensdorff- Pouilly- Dietrich­stein Albert tisz­teletbeli követségi titkárokat, valamint góf Coromni-Cronberg Rudolf czimzetes követs­égi titkárt követségi titkárokká l­gkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi junius hó 22-én kelt legfelső elhatározásával jár. dr. Danika Konstantin és tem­erini gróf Szűcsén Miklós követségi titkároknak dömentesen a követ­­ségi tanácsosi c­.imet, herczeg Schönburg-Harten­stein János követségi attachénak pedig a követségi titkári czimet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége folyó évi június hó 22-én kelt legfelső elhatározá­sval a közös legfőbb számszék elnökének legalázatosabb előterjesztése folytán, Pavacek Ferencz udvari titkárnak sok évi kitűnő szolgálatai elismeréséül a Ferencz József rend lovagkeresztjét legkegyelm­e­­sebben adományozni méltóztatott. ő császári és apostoli királyi Felsége múlt hó 3- án kelt legfelső elhatározásával legkegyelme­sebben megengedni méltóztatott, hogy Amal Iái baranyavári főszolgabíró a porosz kir. korona-rend 111 ad osztályú jelvényét és Pájer Mihály szent­­margiti plébános a szentsír-rend középkeresztjét, továbbá Buck Hermann, az osztrák-magyar keres­kedelmi kamara konstant­inápolyi képviselője, a török császári Medjidie-rend Il-ik, s neje sz. Or­osdi Mah­id a Schefakat-rend Il­ik, úgyszintén Back Jakab philippopoli kereskedő a török Medjidie­­- rend IV-ik és Back József kairói lakos az Osamnie­­rend IV. osztályú jelvényét elfogadhassák és visel­hessék. A kereskedelemügyi m. kir. minister a kazán­­vizsgálati ügyek ellátására Hoór Géza, Pozsonyi László okleveles gépészmérnököket mérnökökké, Wolf Bertalan, Raichl Károly, ult ie.heube­rg Zsig­­mond és Weisskopf Ede okleveles gépészmérnökö­ket pedig segédmérnökökké nevezte ki. A m. kir. igazságü­gyminister dr. Chetkó Dezső pécsi kir. törvényszéki aljegyzőt a pécsi, Lázár József dévai kir. törvényszéki aljegyzőt pedig a temesvári kir. törvényszékhez jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügym minister Schühler István nyitrai kir. törvényszéki joggyakornokot a soproni kir. törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságülgyminister Stegmü­ller János nagykanizsai kir. törvényszéki dijnokot a letenyei, Vadlya István telekkönyvi betétszerkesztő szak­­di­jnokot a peri­­ki és Pszotka Józsi zombori kir. törvényszéki dijnokot a siklósi kir. járásbírósághoz írnokokká nevezte ki A m. kir. igazságügy minister Berényi József nagyváradi kir törvényszéki és Kiss Sándor mar­­gittai kir. járásbirósági írnokokat kölcsönösen át­helyezte. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Csúcs Ferencz hódmezővásárhelyi kir. járásbirósági Il­­ad osz­tályú hivat­alszolgát a vezetése alatt álló kir. ítélő­táblához hivatalszolgává nevezte ki. A kassai kir. Ítélőtábla elnöke Olchváry Dezső végzett joghallgatót a kassai kir. Ítélőtábla kerü­letébe dijss joggyakornokká nevezte ki. 24.689191. II. szám. Az 1871. évi XXXI. t. cz. 24 ik szakaszában nyert felhatalmazás alapján a törvényhozás utólagos jóváhagyásának fen­tartása mellett, a kolozsvári kir. törvényszék kerületében levő hidal­m­ á­s­­ kir. járásbíróságot saját területére 1894. évi október hó 1-től kezdve telek-­­könyvi ügyeiben b­rói hatáskörrel ruházom fel. Budapesten, 1894. junius hó 2- án. A minister helyett.: Erdély, s. k. államtitkár. A nagy martoni kisdedve-egyesület alaps­abstyáit a m. kir. belügyministerium folyó évi 50 372. sz. alatt a bemutatási záradékkal ellátta. A törökszentmiklósi »Egyetértés» olvasókör alapszabályait a m. kir. belügyminis­­teriu­m folyó évi 50.903. sz. alatt a bemutatási záradékkal ellátta. Lapunk mai számához egy ás egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék