Budapesti Közlöny, 1894. szeptember (28. évfolyam, 200-225. szám)

1894-09-01 / 200. szám

I. Budapest, 181­4. 200. szám. Szombat, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...........................20 frt Félévre.............................10 » Negyedévre...........................5 . Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. I Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. IV­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége jeszeniczei Janicovich Ferencz magyar kir. honvéd főhadnagy­nak és dobrzenitzi báró Dobrzensky János hadnagy­nak, a Károly főherczeg 3. sz. dzsidás-ezredben, a kamarási méltóságot díjmentesen adomá­nyozni legkegyelmesebben méltóztatott. A m. kir. igazságügyminister Fürst Sándor pápai királyi járásbirósági aljegyzőt a soproni, Gregoro­­vitz Henrik kassai királyi törvényszéki aljegyzőt a kassai, Bartók József kolozsvári királyi törvény­­széki aljegyzőt a kolozsvári, Andrásovics Kálmán, dr. Novotny Károly és dr. Roosz Lajos budapesti királyi törvényszéki aljegyzőket pedig a budapesti királyi törvényszékhez jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Szegő Hugó nagykanizsai királyi törvényszéki joggyakornokot a nagykanizsai, Mészáros Imre szabadkai királyi törvényszéki joggyakornokot a szabadkai, Knoll Béla vaáli királyi járásbirósági joggyakornokot a komáromi királyi törvényszékhez, dr. Friedmann Adolf devecseri királyi járásbirósági joggyakor­nokot pedig a devecseri kir. járásbírósághoz aljegy­zőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Ludwig Jakab dettai kir. járásbirósági segédtelekkönyvvezetőt a temes-rékasi kir. járásbirósághoz telekkönyvveze­tővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Schwarz Mór, a m. kir. honvédelmi ministeriumnál alkalmazásban levő igazolványos honvéd szám­vivő-őrmestert a bácsalmási, Terlauday János szent­endrei kir. járásbirósági dijnokot az alibunári, és Szujkó József pécsi kir. törvényszéki dijnokot a saásdi kir. járás­bírósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Debreczeny Gyula fehértemplomi kir. törvényszéki aljegyzőt a szegedi, Czékula Dezső dettai kir. járásbirósági aljegyzőt a fehértemplomi kir. törvényszékhez és Marisca István sztropkói kir. járásbirósági aljegyzőt a homonnai kir. járásbirósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Wohlmann József magyarláposi kir. járásbirósági telekkönyvvezetőt a felvinczi kir. járásbirósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Borsitzky Lajos zilahi és Nagy Pál aradi kir. járásbirósági írnoko­kat kölcsönösen, úgyszintén Tatár Tivadar vilá­gosi kir. járásbirósági és Magyar Mihály temesvári kir. ügyészségi írnokokat a temesvári kir. törvény­székhez, végül Bokor Lajos kezdi vásárhelyi törvény­­széki írnokot a kovásznai kir. járásbirósághoz A m. kir. igazságügyminiszer Lévay Károly bártfai kir. járásbirósági végrehajtót a fehérgyar­mati kir. járásbirósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Rácz Lajos tatai kir. járásbirósági albirót a győri kir. ítélőtáblához tanácsjegyzőül rendelte be. A m. kir. igazságügyminister Kövér Lajos nagy­­becskereki kir. törvényszéki bírót ezen kir. tör­vényszékhez vizsgálóbírói állandó helyettesül ren­delte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Tóth Emilia gyöngyösi polgári iskolai segédtaní­­tónőt a kecskeméti községi polgári iskolához ren­des tanítónővé nevezte ki. A m. kir. honvédelmi ministerium 47.593/11. sz. alatt közzé teszi, hogy Báthy László segédlelkész, a szolgálati kötelezettség teljesítése után, viselt tartalékos honvéd segédlelkészi rendfokozatának megtartása nélkül, saját kérelmére, 1894. évi szep­tember hó 1-jével, a honvédség kötelékéből elbo­csáttatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister, folyó évi 62.841. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Fejér vármegye területéhez tartozó S­e­r­e­­gélyes községben a f. évi október hó 1-ére eső országos vásár ez évben kivételesen folyó évi októ­ber hó 4-én tartassák meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister a t­i­s­z­a­­ujlaki ipartestület békéltető bizottságának alapszabályait, folyó évi 60.317. sz. alatt kelt ren­deletével, az 1884. évi XVII. t.-cz. 141. §-s. alap­ján jóváhagyta. Pozsony vármegye Terni­ng község szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a nevezett község határát, a földmivelésügyi m. kir. minister,­­ évi 48.549. számú rendeletével, zár alá helyezte. Zala vármegye Misefa és Orbányosfa községek szőlőiben a phylloxera jelenléte meg­állapittatván, a nevezett községek határát, a földmivelésügyi m. kir. minister, I. Ivi 49.157. számú rendeletével, zár alá helyezte. Pályázati hirdetmény. A m. kir. dohányjövedék »The Türkisch Regie Export Company Limited« konstantinápolyi részvénytársaság gyáraiban előállított, alább fel­sorolt, valódi törökszivarkákat, f. év október hó 1-jével, a különlegességi dohányárudák utján forgalomba bocsátja. Hirdetmény. A nagyváradi kir. Ítélőtábla elnöke, a vezetése alatt levő kir. Ítélőtábla kerületébe, Szabó Bertalan díjtalan joggyakornokot díjas joggyakornokká ne­vezte ki. Az 1894/95-ik tanév kezdetével (szeptember elsején) Bécsben a hernalsi cs. és kir. katonatiszt­lányok nevelőházában egy másod­osztályú lelkész­tanári állás töltendő be, mely a katholikus hitok­tatást (hetenként vagy 22 órával) s az intézetben lelkészi működést követel. Az ez állásra pályázóknak, tanító képességük bizonyítványaival ellátott kérvényeiket, saját feleb­­való hatóságaik utján, 1894. szeptember 25-dincéig kell benyujtaniok a cs. és kir. közös hadügyminis­­teriumnál. Az állással következő illetmények járnak: évi fizetés 900 frt; lakbér bútorpénzzel együtt a bécsi mindenhái tarifa szerint összesen 878 frt; szolgá­lati pótlék évenként 192 frt; szolga egyenértéke évenként 96 forint; ezekhez minden, ez állásban eltöltött öt esztendei szolgálat után 96 frt évi kor­pótlék. A nyugdíj-képesség joga — a fenálló törvények szerint — csak tiz évi szolgálat után áll be. Bécs, 1894. augusztusában. A cs. és kir. közös hadügyminis­­teriumtól. Hirdetés. Folyó évi szeptember hó 1-én kiadatik az »Országos Törvénytár« 1894. évi 16-ik száma, — a következő tartalommal: XXIX.­­-czikk: az üzletszerű, vagy nyilvános foga­dásoknak s a kölcsönös fogadások közvetítésének szabályozásáról a lóversenyeknél. Az­­ Országos Törvénytárt szerkesztősége­ helyezte át. Jegyzet: A szivarkák csak :.00, illetve 25 darabonkint és csak oly eredeti dobozokban árusít­hatók, melyek a tételszámon és eladási áron kivül még a következő felirással vannak ellátva: »Eladja a m. kir. dohányjövedék.« fi Eredeti csomagolásban *63 N A szivarka megnevezése 100 darab 1­25 darab va Eladási áraH frt kr frt |kr 1Nagy En A’ala szopóka nélkül7 — 1 75 2Kis » » » »5 — 1 25 3Nagy A’ala » »6 — 1 50 4Kis » » »4 — 1 — 5Hölgy » szopókával3 — — 75 6Nagy Jaka szopóka nélkül5 — 1 25 7Kis » » »4 — 1 — 8Nagy Ghinbeck » »4 — 1 — 9Kis » » »3 — — 75 Lapunk mai számában a «Hivatalos Értesítő * a 4-ik oldalon kezdődik s egy ív mellékleten folytatódik.

Next