Budapesti Közlöny, 1894. október (28. évfolyam, 226-251. szám)

1894-10-02 / 226. szám

Budapest, 1894. 226. szám. Kedd, október 2. BUDAPESTI • c «• KÖZLÖNY. MIVATASjO® LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA­­ II. kerület, képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Előfizetési Ap.ak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 frt Félévre.....................................10 ̇ Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épü­let. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitőn-be iktatandó hirdetések dijjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—800-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül m­iden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, a.. esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéld. Íny­ok ára 30 kraj ez árjával is megkül­dendő.­­Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 lat, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minde v egyes megjelenésért. A bélyegdij mindin beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS KÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége múlt hó 26-án kelt legfelső elhatározásával legkegyelme­sebben megengedni méltóztatott, hogy Lautenburg Zsigmond, a berlini »Residenz«-szinház igazgatója a görög kir. Megváltó-rend lovagkeresztjét és báró Menasce Jakab alexandriai lakos a Medsidie-rend II. oszt. jelvényét elfogadhasssák és viselhessék. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Bánóczy Józsefet a budapesti országos izraelita tanítóképezdéhez a VII. fizetési osztály utolsó fo­kozatában igazgatóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Ukó József okleveles tanítót a rovnyei állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szabolics Stefánia okleveles tanítónőt az egyed­­urai állami elemi iskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dorner Antal okleveles tanítót a savanyukúti ál­lami elemi iskolához rendes tanítónak nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Valovics József számgyakor­­nok-jelöltet ideiglenes minőségű díjtalan számgya­kornokká nevezte ki. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Knezovits Adolf ügyvédjelöltet és Dely Zoltán végzett jog­hallgatót a budapesti kir. ítélőtábla kerületére díjas joggyakornokokká nevezte ki. A marmaros-szigeti m. kir. pénzügyigazgatóság Hatvany Béla kisegítő szolgát, ezen kir. pénzügy­igazgatósághoz segéd hivatalszolgává nevezte ki. K­o­h­n Eszter dunaföldvári illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Genteis-re kért átváltoz­tatása, I. évi 77.403. számú belügyminiszeri rende­lettel megengedtetett. Komi­n-R­a­t­z­i­n­g­e­r Selig budapesti illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének » Váradis-ra kért átváltoztatása, f. évi 77.758. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. L­o­s­v­i­k János hidasi illetőségi­ Dunaföldváron állomásozó m. kir. csendőr vezetéknevének »Lo­­vasi*- ra kért átváltoztatása, f. évi 77.506. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Panka helyesen Banka József c­orsovai illetőségű Zsidovin állomásozó m. kir. csendőr vezetéknevének »Halmais-ra kért átváltoztatása, folyó évi 78.205. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Feuerlicht Mózes erdőbényei illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Fényess-re kért átváltoztatása, I. évi 78.389. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Rosenfeld Miksa, Imre és Ernő dunaföldvári illetőségű ugyanottani la­kolok vezeték­nevének »Rados-ra kért átváltoztatása, folyó évi 79.369. számú belügyminiszeri rendelettel megen­gedtetett. W­e­i­s­z Benzián (Béla) kaposvári illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Fehér*-re kért átváltoztatása, folyó évi 79.555. számú belügymi­nisteri rendelettel megengedtetett. Nuszbaum Gyula köbölkúti illetőségű puszta­­pói lakos vezetéknevének „Diósi”-ra kért átváltoz­tatása, folyó évi 79.738. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Kiskorú R­o s c­h­k a Pál lucsivnai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének » Berkeit-re kért átváltoztatása, folyó évi 79.755. számú belügymi­nisteri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Stern Goinette, Kati, Mihály, Ferdi­nand, Ödön és Miklós pápai illetőségű budapesti lakosok vezetéknevének »Csillag*-ra kért átváltoz­tatása, folyó évi 79.813. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Marica Tódor kenteleki illetőségű Csik-Gyi­­mesen állomásozó m. kir. csendőr vezetéknevének »Már­iáisis-xa kért átváltoztatása, f. évi 80.097. számú belügyministeri rendelettel í­­egengedtetett. Kiskorú K­o­h­n Gyula bajai illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Szőke«-re kért átváltozta­tása, f. évi 80.120. számú belügymini­steri rendelet­tel megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 67.783. sz. alatt a vasúti díjszabási helyreigazítások tár­gyában a következő rendeletet adta ki, valamennyi nyilvános forgalomra kötelezett gőz­­mozdonyu vasút igazgatóság­ának . A vasúti személy- és árudijszabások és díjsza­bási módosítások kihirdetése tárgyában 1890. évi november hó 1-én 61.935. szám alatt kibocsátott s 1892. évi deczember hó 15-én 83.246 szám alatt kelt rendeletemmel módosított és kiegészített sza­bályrendelet értelmezéseképen a következőket ha­tározom : A díjszabási helyreigazításokra nézve az idézett szabályrendelet 18. §-ának 3. bekezdésében előírt tizennégy napi hirdetési határidő a kihirdetett díjszabásokba becsúszott feltűnő sajtóhibák vagy ugyanilyen számítási hibák helyesbítésére ki nem terjed, hanem az ily hibák a helyesbítő hirdetés megjelenésével kezdődő hatálylyal helyreigazít­­hatók. Jelen rendeletem kihirdetése napján azonnal hatályba lép. Budapesten, 1894. évi szeptember hó 20-án. Lukács, s. k. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 59.024. sz. alatt a helyüket változtató gőzkazánok szelep­terhelésének módjára vonatkozólag a következő rendeletet adta ki: valamennyi vármegye és önálló törvényhatósági jog­gal felruházott város közigazgatási bizottságának. Értesítem a Czímet, hogy tekintettel ama körül­ményre, miszerint az utóbbi időben mindinkább elterjedő oly gőzkazánoknál, melyek működés közben helyüket változtatják, az eddigelé előírt szelepterhelés mellett az engedélyezett gőznyo­más, a kazánok helyváltoztatásával járó nagyobb mérvű rázkódtatások következtében, vagy egyáta­­lán el nem érhető, vagy pedig egész erőltetett tüzelés mellett tartható csak meg, — ezen, fűtött állapotban helyüket változtató gőzkazánokra nézve (milyenek a tolópadok, fordító korongok, gőzdaruk, a mezei és úti mozdonyok, valamint a közutak fentartásához használt úti gőzhengerek, czelöpverő gépek stb.) a kazánügyi kormányrendelet 7. §-ának 3. a.,) pontjában a szelepterhelés módjára nézve foglalt határozatot hatályon kívül helyezem, egy­idejűleg megengedvén, hogy az említett gőzkazánok szelepei akaszsúlyok helyett rugó mérlegekkel is terhelhetők. Budapesten, 1894. évi szeptember hó 25-én. Lukács, s. k. A kis-körösi izraelita jótékony nő­egylet alapszabályait a m. kir. belügyminis­­terium, folyó évi 80.106. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A paksi filléregylet alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 80.488. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. Az ivánfalvai önkéntes tűzoltó­­testület alapszabályait a m. kir. belügyminis­terium, folyó évi 80.720 sz. alatt, a bemutatási zára­dékkal ellátta. A »Lőcsei vadásztársulat« alapsza­bályait a földmivelésügyi m. kir. ministerium, az 1894. évi 52.939. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A kereskedelemügyi m. kir. minister Hód­mez­ő-Vásárhely törvényhatósági joggal fel­ruházott városnak a házaló kereskedés eltiltása tárgyában a fennálló házalási szabályok 17. §-ában és ezen szakaszt kiegészítő későbbi rendeletekben bizonyos vidékek lakóinak biztosított jogok épség­ben tartása mellett, az 1894. évi junius hó 27-én s folytatva tartott közgyűlésében alkotott szabály­­rendeletét f. évi 68.092. sz. rendeletével jóváhagyta. A kereskedelemügyi m. kir. minister D­e é­s r. t. város kövezetvámszedési jogát, — a f. évi 64.278. sz. alatt kelt rendeletével kibocsátott »En­­gedélyokirat«-tal 1900 évi január hó 1-ső napjáig bezárólag, — meghosszabbította s egyúttal ezen vámszedési jogot a vasúti teherszállítmányokra is kiterjesztette. Lapunk mai számához egy és fél ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next